24 آبان 1397
RSS Yahoo Delicious
یکشنبه, 23 مهر 1396 ساعت 09:52

قیمت مواد اولیه 96/07/23

قیمت پایه پتروشیمی مورخ   96/07/16     نرخ دلار    39274 

 

 

96/07/23

دلار بازار آزاد

39,970

دلار مرکز مبادلات

34,179

SBR1712

قیمت پایه57435

64,000

SBR1502

قیمت پایه61054

68,000

58,414

(ریال)

EPS300

قیمت اولیه  بازار آزاد

67,000

قیمت پایانی بازار آزاد

 

41,465

(ریال)

3840دورانی-UA

قیمت اولیه  بازار آزاد

47,000

قیمت پایانی بازار آزاد

 

46,459

(ریال)

فیلم02420

قیمت اولیه  بازار آزاد

52,800

قیمت پایانی بازار آزاد

 

46,459

(ریال)

فیلم0190

قیمت اولیه  بازار آزاد

52,800

قیمت پایانی بازار آزاد

 

46,459

(ریال)

فیلم0200

قیمت اولیه  بازار آزاد

53,200

قیمت پایانی بازار آزاد

 

46,459

(ریال)

فیلم075

قیمت اولیه  بازار آزاد

53,800

قیمت پایانی بازار آزاد

 

شازند    42677

(ریال)

LL209AA

قیمت اولیه  بازار آزاد

51,400

امیرکبیر42677

قیمت پایانی بازار آزاد

 

46,459

(ریال)

فیلم2102

قیمت اولیه  بازار آزاد

51,800

قیمت پایانی بازار آزاد

 

51,105

(ریال)

فیلم2100

قیمت اولیه  بازار آزاد

59,000

قیمت پایانی بازار آزاد

 

55,081

(ریال)

کریستال1540

قیمت اولیه  بازار آزاد

64,100

قیمت پایانی بازار آزاد

 

57,722

(ریال)

هایمپک 7240

قیمت اولیه  بازار آزاد

65,800

قیمت پایانی بازار آزاد

 

39,680

(ریال)

تزریقی52518

قیمت اولیه  بازار آزاد

47,300

قیمت پایانی بازار آزاد

 

39,680

(ریال)

تزریقیI3

قیمت اولیه  بازار آزاد

48,500

قیمت پایانی بازار آزاد

 

39,680

(ریال)

تزریقیHI500

قیمت اولیه  بازار آزاد

46,200

قیمت پایانی بازار آزاد

 

39,680

(ریال)

تزریقی2200J

قیمت اولیه  بازار آزاد

45,700

قیمت پایانی بازار آزاد

 

83,647

(ریال)

ABS0150

قیمت اولیه  بازار آزاد

91,000

قیمت پایانی بازار آزاد

 

 

 

 

 

 

امیرکبیر 49391

(ریال)

EX3

قیمت اولیه  بازار آزاد

55,000

شازند   46783

قیمت پایانی بازار آزاد

 

42,809

(ریال)

F7000

قیمت اولیه  بازار آزاد

48,900

قیمت پایانی بازار آزاد

 

42,809

(ریال)

EX5

قیمت اولیه  بازار آزاد

49,000

قیمت پایانی بازار آزاد

 

42,436

(ریال)

BLبادی3

قیمت اولیه  بازار آزاد

48,000

قیمت پایانی بازار آزاد

 

42,436

(ریال)

بادی0035

قیمت اولیه  بازار آزاد

48,700

قیمت پایانی بازار آزاد

 

43,174

(ریال)

PET821

قیمت اولیه  بازار آزاد

54,300

قیمت پایانی بازار آزاد

 

34,975

(ریال)

بندر امام PVC6558

قیمت اولیه  بازار آزاد

40,500

قیمت پایانی بازار آزاد

 

34,975

(ریال)

غدیر  PVC6558 

قیمت اولیه  بازار آزاد

40,300

قیمت پایانی بازار آزاد

 

58,414

(ریال)

EPS200

قیمت اولیه  بازار آزاد

65,500

قیمت پایانی بازار آزاد

 

41,775

(ریال)

PPZ30S

قیمت اولیه  بازار آزاد

50,100

قیمت پایانی بازار آزاد

 

41,775

(ریال)

PPC30S

قیمت اولیه  بازار آزاد

50,600

قیمت پایانی بازار آزاد

 

39,680

(ریال)

تزریقی5620

قیمت اولیه  بازار آزاد

65,000

قیمت پایانی بازار آزاد

 

41,775

(ریال)

PP510L

قیمت اولیه  بازار آزاد

51,300

قیمت پایانی بازار آزاد

 

ZKF02

EPSوارداتی

قیمت اولیه  بازار آزاد

65,000

قیمت پایانی بازار آزاد

 

47,073

(ریال)

PP440L

قیمت اولیه  بازار آزاد

57,000

قیمت پایانی بازار آزاد

 

47,073

(ریال)

EP548R

قیمت اولیه  بازار آزاد

56,800

قیمت پایانی بازار آزاد

 

41,775

(ریال)

RG1101XXR

قیمت اولیه  بازار آزاد

49,700

قیمت پایانی بازار آزاد