31 ارديبهشت 1398
RSS Yahoo Delicious
چهارشنبه, 26 مهر 1396 ساعت 10:03

قیمت مواد اولیه 96/07/26

قیمت پایه پتروشیمی مورخ   96/07/23     نرخ دلار    39920 

 

 

96/07/23

96/07/24

96/07/25

96/07/26

دلار بازار آزاد

40,030

40,030

40,200

40,230

دلار مرکز مبادلات

34,179

34,179

34,209

34,244

SBR1712

قیمت پایه56081

62,500

62,500

62,500

62,500

SBR1502

قیمت پایه59759

66,500

66,500

66,500

66,500

55,556

(ریال)

EPS300

قیمت اولیه  بازار آزاد

67,000

67,000

67,000

67,000

قیمت پایانی بازار آزاد

67,000

67,000

67,000

 

42,048

(ریال)

3840دورانی-UA

قیمت اولیه  بازار آزاد

47,000

47,000

47,000

47,000

قیمت پایانی بازار آزاد

47,000

47,000

47,000

 

46,797

(ریال)

فیلم02420

قیمت اولیه  بازار آزاد

52,800

52,800

52,800

52,800

قیمت پایانی بازار آزاد

52,800

52,800

52,800

 

46,797

(ریال)

فیلم0190

قیمت اولیه  بازار آزاد

52,800

52,800

52,800

52,800

قیمت پایانی بازار آزاد

52,800

52,800

52,800

 

46,797

(ریال)

فیلم0200

قیمت اولیه  بازار آزاد

53,200

53,200

53,200

53,200

قیمت پایانی بازار آزاد

53,200

53,200

53,200

 

46,797

(ریال)

فیلم075

قیمت اولیه  بازار آزاد

53,800

53,800

53,800

53,800

قیمت پایانی بازار آزاد

53,800

53,800

53,800

 

شازند    43132

(ریال)

LL209AA

قیمت اولیه  بازار آزاد

51,400

51,400

51,400

51,400

امیرکبیر43132

قیمت پایانی بازار آزاد

51,400

51,400

51,400

 

46,797

(ریال)

فیلم2102

قیمت اولیه  بازار آزاد

51,800

51,800

51,800

51,800

قیمت پایانی بازار آزاد

51,800

51,800

51,800

 

51,476

(ریال)

فیلم2100

قیمت اولیه  بازار آزاد

59,000

59,000

59,000

59,000

قیمت پایانی بازار آزاد

59,000

59,000

59,000

 

55,987

(ریال)

کریستال1540

قیمت اولیه  بازار آزاد

64,100

64,100

64,100

64,100

قیمت پایانی بازار آزاد

64,100

64,100

64,100

 

58,273

(ریال)

هایمپک 7240

قیمت اولیه  بازار آزاد

65,800

65,800

65,800

65,800

قیمت پایانی بازار آزاد

65,800

65,800

65,800

 

40,237

(ریال)

تزریقی52518

قیمت اولیه  بازار آزاد

47,300

47,300

47,300

47,300

قیمت پایانی بازار آزاد

47,300

47,300

47,300

 

40,237

(ریال)

تزریقیI3

قیمت اولیه  بازار آزاد

48,500

48,500

48,500

48,500

قیمت پایانی بازار آزاد

48,500

48,500

48,500

 

40,237

(ریال)

تزریقیHI500

قیمت اولیه  بازار آزاد

46,200

46,200

46,200

46,200

قیمت پایانی بازار آزاد

46,200

46,200

46,200

 

40,237

(ریال)

تزریقی2200J

قیمت اولیه  بازار آزاد

45,700

45,700

45,700

45,700

قیمت پایانی بازار آزاد

45,700

45,700

45,700

 

82,406

(ریال)

ABS0150

قیمت اولیه  بازار آزاد

91,000

91,000

91,000

91,000

قیمت پایانی بازار آزاد

91,000

91,000

91,000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

امیرکبیر 50203

(ریال)

EX3

قیمت اولیه  بازار آزاد

55,000

56,700

56,500

56,500

شازند   47552

قیمت پایانی بازار آزاد

55,500

56,700

56,500

 

43,589

(ریال)

F7000

قیمت اولیه  بازار آزاد

48,900

48,900

48,900

48,900

قیمت پایانی بازار آزاد

48,900

48,900

48,900

 

43,589

(ریال)

EX5

قیمت اولیه  بازار آزاد

49,000

49,000

49,000

49,000

قیمت پایانی بازار آزاد

49,000

49,000

49,000

 

43,191

(ریال)

BLبادی3

قیمت اولیه  بازار آزاد

48,000

48,000

48,000

48,000

قیمت پایانی بازار آزاد

48,000

48,000

48,000

 

43,191

(ریال)

بادی0035

قیمت اولیه  بازار آزاد

48,700

48,700

48,700

48,700

قیمت پایانی بازار آزاد

48,700

48,700

48,700

 

42,772

(ریال)

PET821

قیمت اولیه  بازار آزاد

54,300

54,300

54,300

54,300

قیمت پایانی بازار آزاد

54,300

54,300

54,300

 

35,551

(ریال)

بندر امام PVC6558

قیمت اولیه  بازار آزاد

40,500

40,500

40,500

40,500

قیمت پایانی بازار آزاد

40,500

40,500

40,500

 

35,551

(ریال)

غدیر  PVC6558 

قیمت اولیه  بازار آزاد

40,300

40,300

40,300

40,300

قیمت پایانی بازار آزاد

40,300

40,300

40,300

 

55,556

(ریال)

EPS200

قیمت اولیه  بازار آزاد

65,500

65,500

65,500

65,500

قیمت پایانی بازار آزاد

65,500

65,500

65,500

 

42,336

(ریال)

PPZ30S

قیمت اولیه  بازار آزاد

50,100

50,100

50,100

50,100

قیمت پایانی بازار آزاد

50,100

50,100

50,100

 

42,336

(ریال)

PPC30S

قیمت اولیه  بازار آزاد

50,600

50,600

50,600

50,600

قیمت پایانی بازار آزاد

50,600

50,600

50,600

 

40,237

(ریال)

تزریقی5620

قیمت اولیه  بازار آزاد

65,000

65,000

65,000

65,000

قیمت پایانی بازار آزاد

65,000

65,000

65,000

 

42,336

(ریال)

PP510L

قیمت اولیه  بازار آزاد

51,300

51,300

51,300

51,300

قیمت پایانی بازار آزاد

51,300

51,300

51,300

 

ZKF02

EPSوارداتی

قیمت اولیه  بازار آزاد

65,000

65,000

65,000

65,000

قیمت پایانی بازار آزاد

65,000

65,000

65,000

 

47,721

(ریال)

PP440L

قیمت اولیه  بازار آزاد

57,000

57,000

57,000

57,000

قیمت پایانی بازار آزاد

57,000

57,000

57,000

 

47,721

(ریال)

EP548R

قیمت اولیه  بازار آزاد

56,800

56,800

56,800

56,800

قیمت پایانی بازار آزاد

56,800

56,800

56,800

 

42,336

(ریال)

RG1101XXR

قیمت اولیه  بازار آزاد

49,700

49,700

49,700

49,700

قیمت پایانی بازار آزاد

49,700

49,700

49,700