23 آبان 1397
RSS Yahoo Delicious
یکشنبه, 30 مهر 1396 ساعت 16:02

قیمت مواد اولیه(2) 96/07/30

قیمت پایه پتروشیمی مورخ   96/07/30   نرخ دلار   40066

 

 

96/07/30

دلار بازار آزاد

40,110

دلار مرکز مبادلات

34,299

SBR1712

قیمت پایه53978

60,000

SBR1502

قیمت پایه57670

64,100

55,557

(ریال)

EPS300

قیمت اولیه  بازار آزاد

67,000

قیمت پایانی بازار آزاد

67,000

42,301

(ریال)

3840دورانی-UA

قیمت اولیه  بازار آزاد

46,700

قیمت پایانی بازار آزاد

47,000

47,158

(ریال)

فیلم02420

قیمت اولیه  بازار آزاد

52,800

قیمت پایانی بازار آزاد

52,800

47,158

(ریال)

فیلم0190

قیمت اولیه  بازار آزاد

53,300

قیمت پایانی بازار آزاد

53,300

47,158

(ریال)

فیلم0200

قیمت اولیه  بازار آزاد

53,000

قیمت پایانی بازار آزاد

53,000

47,158

(ریال)

فیلم075

قیمت اولیه  بازار آزاد

52,600

قیمت پایانی بازار آزاد

52,600

شازند    43195

(ریال)

LL209AA

قیمت اولیه  بازار آزاد

51,700

امیرکبیر43195

قیمت پایانی بازار آزاد

51,700

47,158

(ریال)

فیلم2102

قیمت اولیه  بازار آزاد

52,000

قیمت پایانی بازار آزاد

52,000

51,874

(ریال)

فیلم2100

قیمت اولیه  بازار آزاد

57,500

قیمت پایانی بازار آزاد

57,500

55,190

(ریال)

کریستال1540

قیمت اولیه  بازار آزاد

62,500

قیمت پایانی بازار آزاد

62,500

58,486

(ریال)

هایمپک 7240

قیمت اولیه  بازار آزاد

65,000

قیمت پایانی بازار آزاد

65,000

40,480

(ریال)

تزریقی52518

قیمت اولیه  بازار آزاد

46,000

قیمت پایانی بازار آزاد

46,000

40,480

(ریال)

تزریقیI3

قیمت اولیه  بازار آزاد

47,500

قیمت پایانی بازار آزاد

47,500

40,480

(ریال)

تزریقیHI500

قیمت اولیه  بازار آزاد

45,000

قیمت پایانی بازار آزاد

45,000

40,480

(ریال)

تزریقی2200J

قیمت اولیه  بازار آزاد

44,500

قیمت پایانی بازار آزاد

44,500

82,160

(ریال)

ABS0150

قیمت اولیه  بازار آزاد

91,000

قیمت پایانی بازار آزاد

91,000

 

 

 

 

 

امیرکبیر 50187

(ریال)

EX3

قیمت اولیه  بازار آزاد

56,500

شازند   47726

قیمت پایانی بازار آزاد

56,500

44,129

(ریال)

F7000

قیمت اولیه  بازار آزاد

49,500

قیمت پایانی بازار آزاد

49,500

44,129

(ریال)

EX5

قیمت اولیه  بازار آزاد

49,200

قیمت پایانی بازار آزاد

49,200

43,577

(ریال)

BLبادی3

قیمت اولیه  بازار آزاد

49,300

قیمت پایانی بازار آزاد

49,300

43,577

(ریال)

بادی0035

قیمت اولیه  بازار آزاد

49,900

قیمت پایانی بازار آزاد

49,900

43,736

(ریال)

PET821

قیمت اولیه  بازار آزاد

54,300

قیمت پایانی بازار آزاد

54,300

33,920

(ریال)

بندر امام PVC6558

قیمت اولیه  بازار آزاد

40,500

قیمت پایانی بازار آزاد

40,500

33,920

(ریال)

غدیر  PVC6558 

قیمت اولیه  بازار آزاد

39,800

قیمت پایانی بازار آزاد

39,800

55,557

(ریال)

EPS200

قیمت اولیه  بازار آزاد

65,500

قیمت پایانی بازار آزاد

65,500

42,491

(ریال)

PPZ30S

قیمت اولیه  بازار آزاد

49,800

قیمت پایانی بازار آزاد

49,800

42,491

(ریال)

PPC30S

قیمت اولیه  بازار آزاد

51,800

قیمت پایانی بازار آزاد

51,800

40,480

(ریال)

تزریقی5620

قیمت اولیه  بازار آزاد

65,000

قیمت پایانی بازار آزاد

65,000

42,491

(ریال)

PP510L

قیمت اولیه  بازار آزاد

52,300

قیمت پایانی بازار آزاد

52,300

ZKF02

EPSوارداتی

قیمت اولیه  بازار آزاد

65,000

قیمت پایانی بازار آزاد

65,000

47,896

(ریال)

PP440L

قیمت اولیه  بازار آزاد

57,000

قیمت پایانی بازار آزاد

57,000

47,896

(ریال)

EP548R

قیمت اولیه  بازار آزاد

56,800

قیمت پایانی بازار آزاد

56,800

42,491

(ریال)

RG1101XXR

قیمت اولیه  بازار آزاد

49,400

قیمت پایانی بازار آزاد

49,400