24 مهر 1397
RSS Yahoo Delicious
یکشنبه, 07 آبان 1396 ساعت 14:22

قیمت مواد اولیه 96/08/6

قیمت پایه پتروشیمی مورخ   96/07/30   نرخ دلار   40066

 

 

96/07/30

96/08/01

96/08/02

96/08/03

96/08/06

دلار بازار آزاد

40,110

40,190

40,390

40,390

40,390

دلار مرکز مبادلات

34,299

34,321

34,545

34,363

34,489

SBR1712

قیمت پایه53978

60,000

60,000

60,000

60,000

60,000

SBR1502

قیمت پایه57670

64,100

64,100

64,200

64,200

64,200

55,557

(ریال)

EPS300

قیمت اولیه  بازار آزاد

67,000

67,000

67,000

67,000

67,000

قیمت پایانی بازار آزاد

67,000

67,000

67,000

67,000

67,000

42,301

(ریال)

3840دورانی-UA

قیمت اولیه  بازار آزاد

46,700

46,700

46,700

46,700

46,700

قیمت پایانی بازار آزاد

47,000

46,700

46,700

46,700

46,700

47,158

(ریال)

فیلم02420

قیمت اولیه  بازار آزاد

52,800

52,800

53,500

53,500

53,500

قیمت پایانی بازار آزاد

52,800

53,500

53,500

53,500

53,500

47,158

(ریال)

فیلم0190

قیمت اولیه  بازار آزاد

53,300

53,200

53,200

53,200

53,200

قیمت پایانی بازار آزاد

53,300

53,200

53,200

53,200

53,200

47,158

(ریال)

فیلم0200

قیمت اولیه  بازار آزاد

53,000

53,000

53,000

53,000

53,000

قیمت پایانی بازار آزاد

53,000

53,000

53,000

53,000

53,000

47,158

(ریال)

فیلم075

قیمت اولیه  بازار آزاد

52,600

52,600

53,700

53,700

53,700

قیمت پایانی بازار آزاد

52,600

53,700

53,700

53,700

53,700

شازند    43195

(ریال)

LL209AA

قیمت اولیه  بازار آزاد

51,700

51,700

50,000

50,000

50,000

امیرکبیر43195

قیمت پایانی بازار آزاد

51,700

50,000

50,000

50,000

50,000

47,158

(ریال)

فیلم2102

قیمت اولیه  بازار آزاد

52,000

52,000

52,300

52,300

52,300

قیمت پایانی بازار آزاد

52,000

52,300

52,300

52,300

52,300

51,874

(ریال)

فیلم2100

قیمت اولیه  بازار آزاد

57,500

57,500

57,500

57,500

57,500

قیمت پایانی بازار آزاد

57,500

57,500

57,500

57,500

57,500

55,190

(ریال)

کریستال1540

قیمت اولیه  بازار آزاد

62,500

62,500

61,600

61,600

61,600

قیمت پایانی بازار آزاد

62,500

61,600

61,600

61,600

61,600

58,486

(ریال)

هایمپک 7240

قیمت اولیه  بازار آزاد

65,000

65,000

65,250

65,650

65,650

قیمت پایانی بازار آزاد

65,000

65,650

65,650

65,650

65,650

40,480

(ریال)

تزریقی52518

قیمت اولیه  بازار آزاد

46,000

46,000

48,000

48,000

48,000

قیمت پایانی بازار آزاد

46,000

48,000

48,000

48,000

48,000

40,480

(ریال)

تزریقیI3

قیمت اولیه  بازار آزاد

47,500

47,500

49,500

49,500

49,500

قیمت پایانی بازار آزاد

47,500

49,500

49,500

49,500

49,500

40,480

(ریال)

تزریقیHI500

قیمت اولیه  بازار آزاد

45,000

45,000

47,000

47,000

47,000

قیمت پایانی بازار آزاد

45,000

47,000

47,000

47,000

47,000

40,480

(ریال)

تزریقی2200J

قیمت اولیه  بازار آزاد

44,500

44,500

46,500

46,500

46,500

قیمت پایانی بازار آزاد

44,500

46,500

46,500

46,500

46,500

82,160

(ریال)

ABS0150

قیمت اولیه  بازار آزاد

91,000

91,000

91,000

91,000

91,000

قیمت پایانی بازار آزاد

91,000

91,000

91,000

91,000

91,000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

امیرکبیر 50187

(ریال)

EX3

قیمت اولیه  بازار آزاد

56,500

56,500

60,500

60,500

60,500

شازند   47726

قیمت پایانی بازار آزاد

56,500

60,500

60,500

60,500

60,500

44,129

(ریال)

F7000

قیمت اولیه  بازار آزاد

49,500

49,500

50,700

50,700

50,700

قیمت پایانی بازار آزاد

49,500

50,700

50,700

50,700

50,700

44,129

(ریال)

EX5

قیمت اولیه  بازار آزاد

49,200

49,200

49,500

49,500

49,500

قیمت پایانی بازار آزاد

49,200

49,500

49,500

49,500

49,500

43,577

(ریال)

BLبادی3

قیمت اولیه  بازار آزاد

49,300

49,300

49,300

49,300

49,300

قیمت پایانی بازار آزاد

49,300

49,300

49,300

49,300

49,300

43,577

(ریال)

بادی0035

قیمت اولیه  بازار آزاد

49,900

49,900

49,900

49,900

49,900

قیمت پایانی بازار آزاد

49,900

49,900

49,900

49,900

49,900

43,736

(ریال)

PET821

قیمت اولیه  بازار آزاد

54,300

54,300

64,300

54,300

54,300

قیمت پایانی بازار آزاد

54,300

54,300

64,300

54,300

54,300

33,920

(ریال)

بندر امام PVC6558

قیمت اولیه  بازار آزاد

40,500

40,500

40,500

40,500

40,500

قیمت پایانی بازار آزاد

40,500

40,500

40,500

40,500

40,500

33,920

(ریال)

غدیر  PVC6558 

قیمت اولیه  بازار آزاد

39,800

39,800

39,800

39,800

39,800

قیمت پایانی بازار آزاد

39,800

39,800

39,800

39,800

39,800

55,557

(ریال)

EPS200

قیمت اولیه  بازار آزاد

65,500

65,500

56,550

65,500

65,500

قیمت پایانی بازار آزاد

65,500

65,500

65,500

65,500

65,500

42,491

(ریال)

PPZ30S

قیمت اولیه  بازار آزاد

49,800

49,800

51,000

51,000

51,000

قیمت پایانی بازار آزاد

49,800

51,000

51,000

51,000

51,000

42,491

(ریال)

PPC30S

قیمت اولیه  بازار آزاد

51,800

51,800

53,600

53,600

53,600

قیمت پایانی بازار آزاد

51,800

53,600

53,600

53,600

53,600

40,480

(ریال)

تزریقی5620

قیمت اولیه  بازار آزاد

65,000

65,000

67,000

67,000

67,000

قیمت پایانی بازار آزاد

65,000

67,000

67,000

67,000

67,000

42,491

(ریال)

PP510L

قیمت اولیه  بازار آزاد

52,300

52,300

54,000

54,000

54,000

قیمت پایانی بازار آزاد

52,300

54,000

54,000

54,000

54,000

ZKF02

EPSوارداتی

قیمت اولیه  بازار آزاد

65,000

65,000

65,000

65,000

65,000

قیمت پایانی بازار آزاد

65,000

65,000

65,000

65,000

65,000

47,896

(ریال)

PP440L

قیمت اولیه  بازار آزاد

57,000

57,000

57,000

57,000

57,000

قیمت پایانی بازار آزاد

57,000

57,000

57,000

57,000

57,000

47,896

(ریال)

EP548R

قیمت اولیه  بازار آزاد

56,800

56,800

56,800

56,800

56,800

قیمت پایانی بازار آزاد

56,800

56,800

56,800

56,800

56,800

42,491

(ریال)

RG1101XXR

قیمت اولیه  بازار آزاد

49,400

49,400

50,400

50,400

50,400

قیمت پایانی بازار آزاد

49,400

50,400

50,400

50,400

50,400