23 آبان 1397
RSS Yahoo Delicious
سه شنبه, 09 آبان 1396 ساعت 10:04

قیمت مواد اولیه 96/08/08

 

قیمت پایه پتروشیمی مورخ   96/08/07   نرخ دلار  40146

 

 

96/08/07

96/08/08

دلار بازار آزاد

40,850

40,570

دلار مرکز مبادلات

34,789

34,789

SBR1712

قیمت پایه  53161    

59,100

59,100

SBR1502

قیمت پایه 56861  

53,150

63,150

55,668

(ریال)

EPS300

قیمت اولیه  بازار آزاد

67,000

66,000

قیمت پایانی بازار آزاد

66,000

66,000

42,386

(ریال)

3840دورانی-UA

قیمت اولیه  بازار آزاد

46,700

46,700

قیمت پایانی بازار آزاد

46,700

46,700

47,395

(ریال)

فیلم02420

قیمت اولیه  بازار آزاد

53,500

54,000

قیمت پایانی بازار آزاد

54,000

54,000

47,395

(ریال)

فیلم0190

قیمت اولیه  بازار آزاد

53,200

53,000

قیمت پایانی بازار آزاد

53,000

53,000

47,395

(ریال)

فیلم0200

قیمت اولیه  بازار آزاد

53,000

53,200

قیمت پایانی بازار آزاد

53,200

53,200

47,395

(ریال)

فیلم075

قیمت اولیه  بازار آزاد

53,700

53,400

قیمت پایانی بازار آزاد

53,400

53,400

شازند    43186

(ریال)

LL209AA

قیمت اولیه  بازار آزاد

50,000

53,000

امیرکبیر43186

قیمت پایانی بازار آزاد

53,000

53,000

47,395

(ریال)

فیلم2102

قیمت اولیه  بازار آزاد

52,300

52,600

قیمت پایانی بازار آزاد

52,600

52,600

52,135

(ریال)

فیلم2100

قیمت اولیه  بازار آزاد

57,500

57,500

قیمت پایانی بازار آزاد

57,500

57,500

55,300

(ریال)

کریستال1540

قیمت اولیه  بازار آزاد

61,600

61,800

قیمت پایانی بازار آزاد

61,800

61,800

58,001

(ریال)

هایمپک 7240

قیمت اولیه  بازار آزاد

65,650

65,800

قیمت پایانی بازار آزاد

65,800

65,800

40,561

(ریال)

تزریقی52518

قیمت اولیه  بازار آزاد

48,000

48,500

قیمت پایانی بازار آزاد

48,500

48,500

40,561

(ریال)

تزریقیI3

قیمت اولیه  بازار آزاد

49,500

50,000

قیمت پایانی بازار آزاد

50,000

50,000

40,561

(ریال)

تزریقیHI500

قیمت اولیه  بازار آزاد

47,000

47,500

قیمت پایانی بازار آزاد

47,500

47,500

40,561

(ریال)

تزریقی2200J

قیمت اولیه  بازار آزاد

46,500

47,000

قیمت پایانی بازار آزاد

47,000

47,000

82,215

(ریال)

ABS0150

قیمت اولیه  بازار آزاد

91,000

91,000

قیمت پایانی بازار آزاد

91,000

91,000

 

 

 

 

 

 

امیرکبیر 50325

(ریال)

EX3

قیمت اولیه  بازار آزاد

60,500

60,500

شازند   48279

قیمت پایانی بازار آزاد

60,600

60,500

44,046

(ریال)

F7000

قیمت اولیه  بازار آزاد

50,700

50,000

قیمت پایانی بازار آزاد

50,000

50,000

44,046

(ریال)

EX5

قیمت اولیه  بازار آزاد

49,500

49,700

قیمت پایانی بازار آزاد

49,700

49,700

43,664

(ریال)

BLبادی3

قیمت اولیه  بازار آزاد

49,300

49,300

قیمت پایانی بازار آزاد

49,300

49,300

43,664

(ریال)

بادی0035

قیمت اولیه  بازار آزاد

49,900

49,300

قیمت پایانی بازار آزاد

49,300

49,300

43,461

(ریال)

PET821

قیمت اولیه  بازار آزاد

54,300

54,300

قیمت پایانی بازار آزاد

54,300

54,300

33,654

(ریال)

بندر امام PVC6558

قیمت اولیه  بازار آزاد

40,500

40,500

قیمت پایانی بازار آزاد

40,500

40,500

33,654

(ریال)

غدیر  PVC6558 

قیمت اولیه  بازار آزاد

39,800

39,800

قیمت پایانی بازار آزاد

39,800

39,800

55,668

(ریال)

EPS200

قیمت اولیه  بازار آزاد

65,500

64,500

قیمت پایانی بازار آزاد

64,500

64,500

42,576

(ریال)

PPZ30S

قیمت اولیه  بازار آزاد

51,000

51,000

قیمت پایانی بازار آزاد

51,000

51,000

42,576

(ریال)

PPC30S

قیمت اولیه  بازار آزاد

53,600

53,600

قیمت پایانی بازار آزاد

53,600

53,600

40,561

(ریال)

تزریقی5620

قیمت اولیه  بازار آزاد

67,000

67,500

قیمت پایانی بازار آزاد

67,500

67,500

55,668

(ریال)

PP510L

قیمت اولیه  بازار آزاد

54,000

54,000

قیمت پایانی بازار آزاد

54,000

54,000

ZKF02

EPSوارداتی

قیمت اولیه  بازار آزاد

65,000

64,000

قیمت پایانی بازار آزاد

64,000

64,000

47,991

(ریال)

PP440L

قیمت اولیه  بازار آزاد

57,000

57,000

قیمت پایانی بازار آزاد

57,000

57,000

47,991

(ریال)

EP548R

قیمت اولیه  بازار آزاد

56,800

56,800

قیمت پایانی بازار آزاد

56,800

56,800

42,576

(ریال)

RG1101XXR

قیمت اولیه  بازار آزاد

50,400

50,400

قیمت پایانی بازار آزاد

50,400

50,400