23 آبان 1397
RSS Yahoo Delicious
چهارشنبه, 10 آبان 1396 ساعت 11:35

برگزاری همایش ظروف یک بار مصرف پلیمری و فوم

به گزارش تعاون پلاست ، همایش ظروف یک بار مصرف پلیمری و فوم روز گذشته در پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران آغاز شد که مدیریت اجرایی آن با انجمن تولیدکنندگان ظروف یک بار مصرف بود.

دکتر سهیل سمیعی یکی از سخنرانان همایش ظروف یکبار مصرف پلیمری و فوم هنگام سخنرانی خود (هر چند ایشان حضور پیوسته ای در ایران ندارد و در اتریش زندگی می کند) انگار درد تشکل های صنعت پلاستیک در ایران را به روشنی درک کرده بود و در فرصت اضافه ای که برای سخنرانی پیدا کرد گفت: ما در اروپا عضو تشکل ها می شویم تا بتوانیم در جلسات، میتینگ ها و همایش های آنان شرکت کنیم و موضوعات تازه را رصد کنیم. ما عضو تشکل ها می شویم تا به آمار دسترسی داشته باشیم.

همایش ظروف یک بار مصرف پلیمری و فوم روز گذشته در پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران آغاز شد که مدیریت اجرایی آن با انجمن تولیدکنندگان ظروف یک بار مصرف بود.

برگزاری هر همایش علمی و تخصصی توسط تشکل های صنایع پلاستیک یعنی رجعت به وظیفه ذاتی.

در همایش روز گذشته موضوعات جدیدی در خصوص ظروف یک بار مصرف عنوان شد که به تعبیر لطیفی مدیرعامل شرکت پگاه یزد کسانی که در همایش شرکت کردند حتما از دیگرانی که نیامدند جلوتر هستند.

به رغم برگزاری مطلوب همایش ظروف یک بار مصرف انتظار این بود که تعداد بیشتری از فعالان صنایع پلاستیک در آن حضور پیدا می کردند.