23 آبان 1397
RSS Yahoo Delicious
یکشنبه, 14 آبان 1396 ساعت 10:12

قیمت مواد اولیه 96/08/13

قیمت پایه پتروشیمی مورخ   96/08/07   نرخ دلار  40146

 

 

96/08/07

96/08/08

96/08/09

96/08/10

96/08/13

دلار بازار آزاد

40,850

40,570

40,620

40,580

40,600

دلار مرکز مبادلات

34,789

34,789

34,789

34,954

34,950

SBR1712

قیمت پایه  53161    

59,100

59,100

59,100

59,100

59,100

SBR1502

قیمت پایه 56861  

53,150

63,150

63,200

63,200

63,200

55,668

(ریال)

EPS300

قیمت اولیه  بازار آزاد

67,000

66,000

66,000

65,500

65,500

قیمت پایانی بازار آزاد

66,000

66,000

65,500

65,500

 

42,386

(ریال)

3840دورانی-UA

قیمت اولیه  بازار آزاد

46,700

46,700

46,700

46,700

46,700

قیمت پایانی بازار آزاد

46,700

46,700

46,700

46,700

 

47,395

(ریال)

فیلم02420

قیمت اولیه  بازار آزاد

53,500

54,000

54,000

54,000

54,000

قیمت پایانی بازار آزاد

54,000

54,000

54,000

54,000

 

47,395

(ریال)

فیلم0190

قیمت اولیه  بازار آزاد

53,200

53,000

53,000

53,000

52,700

قیمت پایانی بازار آزاد

53,000

53,000

53,000

52,700

 

47,395

(ریال)

فیلم0200

قیمت اولیه  بازار آزاد

53,000

53,200

53,200

53,200

52,800

قیمت پایانی بازار آزاد

53,200

53,200

53,200

52,800

 

47,395

(ریال)

فیلم075

قیمت اولیه  بازار آزاد

53,700

53,400

53,400

53,400

53,000

قیمت پایانی بازار آزاد

53,400

53,400

53,400

53,000

 

شازند    43186

(ریال)

LL209AA

قیمت اولیه  بازار آزاد

50,000

53,000

53,000

53,000

52,700

امیرکبیر43186

قیمت پایانی بازار آزاد

53,000

53,000

53,000

52,700

 

47,395

(ریال)

فیلم2102

قیمت اولیه  بازار آزاد

52,300

52,600

52,600

52,600

52,400

قیمت پایانی بازار آزاد

52,600

52,600

52,600

52,400

 

52,135

(ریال)

فیلم2100

قیمت اولیه  بازار آزاد

57,500

57,500

57,500

57,500

57,800

قیمت پایانی بازار آزاد

57,500

57,500

57,500

57,800

 

55,300

(ریال)

کریستال1540

قیمت اولیه  بازار آزاد

61,600

61,800

61,800

61,600

61,600

قیمت پایانی بازار آزاد

61,800

61,800

61,600

61,600

 

58,001

(ریال)

هایمپک 7240

قیمت اولیه  بازار آزاد

65,650

65,800

65,800

65,700

65,700

قیمت پایانی بازار آزاد

65,800

65,800

65,700

65,700

 

40,561

(ریال)

تزریقی52518

قیمت اولیه  بازار آزاد

48,000

48,500

48,500

48,500

48,500

قیمت پایانی بازار آزاد

48,500

48,500

48,500

48,500

 

40,561

(ریال)

تزریقیI3

قیمت اولیه  بازار آزاد

49,500

50,000

50,000

50,000

50,000

قیمت پایانی بازار آزاد

50,000

50,000

50,000

50,000

 

40,561

(ریال)

تزریقیHI500

قیمت اولیه  بازار آزاد

47,000

47,500

47,500

47,500

47,500

قیمت پایانی بازار آزاد

47,500

47,500

47,500

47,500

 

40,561

(ریال)

تزریقی2200J

قیمت اولیه  بازار آزاد

46,500

47,000

47,000

47,000

47,000

قیمت پایانی بازار آزاد

47,000

47,000

47,000

47,000

 

82,215

(ریال)

ABS0150

قیمت اولیه  بازار آزاد

91,000

91,000

91,000

91,000

91,000

قیمت پایانی بازار آزاد

91,000

91,000

91,000

91,000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

امیرکبیر 50325

(ریال)

EX3

قیمت اولیه  بازار آزاد

60,500

60,500

60,500

60,500

61,500

شازند   48279

قیمت پایانی بازار آزاد

60,600

60,500

60,500

60,500

 

44,046

(ریال)

F7000

قیمت اولیه  بازار آزاد

50,700

50,000

50,000

50,000

49,900

قیمت پایانی بازار آزاد

50,000

50,000

50,000

49,900

 

44,046

(ریال)

EX5

قیمت اولیه  بازار آزاد

49,500

49,700

49,700

49,700

49,700

قیمت پایانی بازار آزاد

49,700

49,700

49,700

49,700

 

43,664

(ریال)

BLبادی3

قیمت اولیه  بازار آزاد

49,300

49,300

49,300

49,300

49,300

قیمت پایانی بازار آزاد

49,300

49,300

49,300

49,300

 

43,664

(ریال)

بادی0035

قیمت اولیه  بازار آزاد

49,900

49,300

49,300

48,700

48,700

قیمت پایانی بازار آزاد

49,300

49,300

48,700

48,700

 

43,461

(ریال)

PET821

قیمت اولیه  بازار آزاد

54,300

54,300

54,300

54,300

54,300

قیمت پایانی بازار آزاد

54,300

54,300

54,300

54,300

 

33,654

(ریال)

بندر امام PVC6558

قیمت اولیه  بازار آزاد

40,500

40,500

40,500

40,500

40,500

قیمت پایانی بازار آزاد

40,500

40,500

40,500

40,500

 

33,654

(ریال)

غدیر  PVC6558 

قیمت اولیه  بازار آزاد

39,800

39,800

39,800

39,800

39,800

قیمت پایانی بازار آزاد

39,800

39,800

39,800

39,800

 

55,668

(ریال)

EPS200

قیمت اولیه  بازار آزاد

65,500

64,500

64,500

64,000

64,000

قیمت پایانی بازار آزاد

64,500

64,500

64,000

64,000

 

42,576

(ریال)

PPZ30S

قیمت اولیه  بازار آزاد

51,000

51,000

51,000

49,800

49,800

قیمت پایانی بازار آزاد

51,000

51,000

49,800

49,800

 

42,576

(ریال)

PPC30S

قیمت اولیه  بازار آزاد

53,600

53,600

53,600

54,000

54,000

قیمت پایانی بازار آزاد

53,600

53,600

54,000

54,000

 

40,561

(ریال)

تزریقی5620

قیمت اولیه  بازار آزاد

67,000

67,500

67,500

67,500

67,500

قیمت پایانی بازار آزاد

67,500

67,500

67,500

67,500

 

55,668

(ریال)

PP510L

قیمت اولیه  بازار آزاد

54,000

54,000

54,000

54,300

54,400

قیمت پایانی بازار آزاد

54,000

54,000

54,300

54,300

 

ZKF02

EPSوارداتی

قیمت اولیه  بازار آزاد

65,000

64,000

64,000

63,500

63,500

قیمت پایانی بازار آزاد

64,000

64,000

63,500

63,500

 

47,991

(ریال)

PP440L

قیمت اولیه  بازار آزاد

57,000

57,000

57,000

57,000

57,000

قیمت پایانی بازار آزاد

57,000

57,000

57,000

57,000

 

47,991

(ریال)

EP548R

قیمت اولیه  بازار آزاد

56,800

56,800

56,800

56,800

56,800

قیمت پایانی بازار آزاد

56,800

56,800

56,800

56,800

 

42,576

(ریال)

RG1101XXR

قیمت اولیه  بازار آزاد

50,400

50,400

50,400

50,200

50,200

قیمت پایانی بازار آزاد

50,400

50,400

50,200

50,200