23 آبان 1397
RSS Yahoo Delicious
دوشنبه, 15 آبان 1396 ساعت 15:21

قیمت مواد اولیه 96/08/14

قیمت پایه پتروشیمی مورخ  96/08/14     نرخ دلار  40397

 

 

96/08/14

دلار بازار آزاد

40,730

دلار مرکز مبادلات

34,999

SBR1712

قیمت پایه    53494

59,100

SBR1502

قیمت پایه  57216 

63,200

55,202

(ریال)

EPS300

قیمت اولیه  بازار آزاد

66,500

قیمت پایانی بازار آزاد

67,000

42,530

(ریال)

3840دورانی-UA

قیمت اولیه  بازار آزاد

46,700

قیمت پایانی بازار آزاد

46,700

47,020

(ریال)

فیلم02420

قیمت اولیه  بازار آزاد

54,000

قیمت پایانی بازار آزاد

54,000

47,020

(ریال)

فیلم0190

قیمت اولیه  بازار آزاد

52,700

قیمت پایانی بازار آزاد

52,500

47,020

(ریال)

فیلم0200

قیمت اولیه  بازار آزاد

52,700

قیمت پایانی بازار آزاد

52,500

47,020

(ریال)

فیلم075

قیمت اولیه  بازار آزاد

53,000

قیمت پایانی بازار آزاد

52,800

شازند    43072

(ریال)

LL209AA

قیمت اولیه  بازار آزاد

52,000

امیرکبیر43072

قیمت پایانی بازار آزاد

51,300

47,020

(ریال)

فیلم2102

قیمت اولیه  بازار آزاد

52,700

قیمت پایانی بازار آزاد

52,200

51,722

(ریال)

فیلم2100

قیمت اولیه  بازار آزاد

57,500

قیمت پایانی بازار آزاد

57,500

54,595

(ریال)

کریستال1540

قیمت اولیه  بازار آزاد

61,800

قیمت پایانی بازار آزاد

61,500

56,871

(ریال)

هایمپک 7240

قیمت اولیه  بازار آزاد

65,000

قیمت پایانی بازار آزاد

65,000

40,699

(ریال)

تزریقی52518

قیمت اولیه  بازار آزاد

48,600

قیمت پایانی بازار آزاد

48,600

40,699

(ریال)

تزریقیI3

قیمت اولیه  بازار آزاد

50,000

قیمت پایانی بازار آزاد

50,000

40,699

(ریال)

تزریقیHI500

قیمت اولیه  بازار آزاد

47,600

قیمت پایانی بازار آزاد

47,600

40,699

(ریال)

تزریقی2200J

قیمت اولیه  بازار آزاد

47,100

قیمت پایانی بازار آزاد

47,100

82,508

(ریال)

ABS0150

قیمت اولیه  بازار آزاد

91,000

قیمت پایانی بازار آزاد

91,000

 

 

 

 

 

امیرکبیر 52535

(ریال)

EX3

قیمت اولیه  بازار آزاد

61,500

شازند   49195

قیمت پایانی بازار آزاد

62,500

44,235

(ریال)

F7000

قیمت اولیه  بازار آزاد

49,900

قیمت پایانی بازار آزاد

49,700

44,235

(ریال)

EX5

قیمت اولیه  بازار آزاد

50,500

قیمت پایانی بازار آزاد

49,800

43,649

(ریال)

BLبادی3

قیمت اولیه  بازار آزاد

49,300

قیمت پایانی بازار آزاد

49,300

43,649

(ریال)

بادی0035

قیمت اولیه  بازار آزاد

49,300

قیمت پایانی بازار آزاد

49,300

43,681

(ریال)

PET821

قیمت اولیه  بازار آزاد

54,300

قیمت پایانی بازار آزاد

54,300

33,385

(ریال)

بندر امام PVC6558

قیمت اولیه  بازار آزاد

39,700

قیمت پایانی بازار آزاد

39,700

33,385

(ریال)

غدیر  PVC6558 

قیمت اولیه  بازار آزاد

39,000

قیمت پایانی بازار آزاد

39,000

55,202

(ریال)

EPS200

قیمت اولیه  بازار آزاد

66,000

قیمت پایانی بازار آزاد

66,000

42,970

(ریال)

PPZ30S

قیمت اولیه  بازار آزاد

49,500

قیمت پایانی بازار آزاد

49,300

42,970

(ریال)

PPC30S

قیمت اولیه  بازار آزاد

53,700

قیمت پایانی بازار آزاد

43,700

40,699

(ریال)

تزریقی5620

قیمت اولیه  بازار آزاد

67,500

قیمت پایانی بازار آزاد

67,500

42,970

(ریال)

PP510L

قیمت اولیه  بازار آزاد

54,000

قیمت پایانی بازار آزاد

44,100

ZKF02

EPSوارداتی

قیمت اولیه  بازار آزاد

65,500

قیمت پایانی بازار آزاد

65,500

48,419

(ریال)

PP440L

قیمت اولیه  بازار آزاد

57,000

قیمت پایانی بازار آزاد

57,000

48,419

(ریال)

EP548R

قیمت اولیه  بازار آزاد

56,800

قیمت پایانی بازار آزاد

56,800

42,970

(ریال)

RG1101XXR

قیمت اولیه  بازار آزاد

50,000

قیمت پایانی بازار آزاد

48,700