خطا
  • مورد پیدا نشد
چاپ کردن این صفحه
یکشنبه, 21 آبان 1396 ساعت 16:49

قیمت مواد اولیه 96/08/21

قیمت پایه پتروشیمی مورخ  96/08/14     نرخ دلار  40397

 

 

96/08/14

96/08/15

96/08/16

96/08/20

96/08/21

دلار بازار آزاد

40,730

40,800

40,690

40,790

40,820

دلار مرکز مبادلات

34,999

34,999

35,057

35,149

35,190

SBR1712

قیمت پایه    53494

59,100

59,500

59,500

59,500

59,500

SBR1502

قیمت پایه  57216 

63,200

63,600

63,600

63,600

63,600

55,202

(ریال)

EPS300

قیمت اولیه  بازار آزاد

66,500

67,000

67,000

67,000

67,000

قیمت پایانی بازار آزاد

67,000

67,000

67,000

67,000

 

42,530

(ریال)

3840دورانی-UA

قیمت اولیه  بازار آزاد

46,700

46,700

46,700

46,700

46,700

قیمت پایانی بازار آزاد

46,700

46,700

46,700

46,700

 

47,020

(ریال)

فیلم02420

قیمت اولیه  بازار آزاد

54,000

54,000

54,000

54,000

54,000

قیمت پایانی بازار آزاد

54,000

54,000

54,000

54,000

 

47,020

(ریال)

فیلم0190

قیمت اولیه  بازار آزاد

52,700

52,500

52,500

52,500

52,500

قیمت پایانی بازار آزاد

52,500

52,500

52,500

52,500

 

47,020

(ریال)

فیلم0200

قیمت اولیه  بازار آزاد

52,700

52,500

52,500

52,700

52,700

قیمت پایانی بازار آزاد

52,500

52,500

52,500

52,700

 

47,020

(ریال)

فیلم075

قیمت اولیه  بازار آزاد

53,000

52,800

52,800

52,600

52,600

قیمت پایانی بازار آزاد

52,800

52,800

52,800

52,600

 

شازند    43072

(ریال)

LL209AA

قیمت اولیه  بازار آزاد

52,000

51,300

51,300

52,000

52,000

امیرکبیر43072

قیمت پایانی بازار آزاد

51,300

51,300

51,300

52,000

 

47,020

(ریال)

فیلم2102

قیمت اولیه  بازار آزاد

52,700

52,200

52,200

53,200

53,200

قیمت پایانی بازار آزاد

52,200

52,200

52,200

53,200

 

51,722

(ریال)

فیلم2100

قیمت اولیه  بازار آزاد

57,500

57,500

57,500

57,500

57,500

قیمت پایانی بازار آزاد

57,500

57,500

57,500

57,500

 

54,595

(ریال)

کریستال1540

قیمت اولیه  بازار آزاد

61,800

61,500

61,500

61,500

61,500

قیمت پایانی بازار آزاد

61,500

61,500

61,500

61,500

 

56,871

(ریال)

هایمپک 7240

قیمت اولیه  بازار آزاد

65,000

65,000

65,000

63,800

63,800

قیمت پایانی بازار آزاد

65,000

65,000

65,000

63,800

 

40,699

(ریال)

تزریقی52518

قیمت اولیه  بازار آزاد

48,600

48,600

48,600

48,500

48,500

قیمت پایانی بازار آزاد

48,600

48,600

48,600

48,500

 

40,699

(ریال)

تزریقیI3

قیمت اولیه  بازار آزاد

50,000

50,000

50,000

50,000

50,000

قیمت پایانی بازار آزاد

50,000

50,000

50,000

50,000

 

40,699

(ریال)

تزریقیHI500

قیمت اولیه  بازار آزاد

47,600

47,600

47,600

47,500

47,500

قیمت پایانی بازار آزاد

47,600

47,600

47,600

47,500

 

40,699

(ریال)

تزریقی2200J

قیمت اولیه  بازار آزاد

47,100

47,100

47,100

47,000

47,000

قیمت پایانی بازار آزاد

47,100

47,100

47,100

47,000

 

82,508

(ریال)

ABS0150

قیمت اولیه  بازار آزاد

91,000

91,000

91,000

91,000

91,000

قیمت پایانی بازار آزاد

91,000

91,000

91,000

91,000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

امیرکبیر 52535

(ریال)

EX3

قیمت اولیه  بازار آزاد

61,500

62,500

62,500

62,500

62,500

شازند   49195

قیمت پایانی بازار آزاد

62,500

62,500

62,500

62,500

 

44,235

(ریال)

F7000

قیمت اولیه  بازار آزاد

49,900

49,700

49,700

49,700

49,700

قیمت پایانی بازار آزاد

49,700

49,700

49,700

49,700

 

44,235

(ریال)

EX5

قیمت اولیه  بازار آزاد

50,500

49,800

49,800

49,200

49,200

قیمت پایانی بازار آزاد

49,800

49,800

49,800

49,200

 

43,649

(ریال)

BLبادی3

قیمت اولیه  بازار آزاد

49,300

49,300

49,300

48,600

48,600

قیمت پایانی بازار آزاد

49,300

49,300

49,300

48,600

 

43,649

(ریال)

بادی0035

قیمت اولیه  بازار آزاد

49,300

49,300

49,300

49,300

49,300

قیمت پایانی بازار آزاد

49,300

49,300

49,300

49,300

 

43,681

(ریال)

PET821

قیمت اولیه  بازار آزاد

54,300

54,300

54,300

54,300

54,300

قیمت پایانی بازار آزاد

54,300

54,300

54,300

54,300

 

33,385

(ریال)

بندر امام PVC6558

قیمت اولیه  بازار آزاد

39,700

39,700

39,700

39,700

39,700

قیمت پایانی بازار آزاد

39,700

39,700

39,700

39,700

 

33,385

(ریال)

غدیر  PVC6558 

قیمت اولیه  بازار آزاد

39,000

39,000

39,000

39,000

39,000

قیمت پایانی بازار آزاد

39,000

39,000

39,000

39,000

 

55,202

(ریال)

EPS200

قیمت اولیه  بازار آزاد

66,000

66,000

66,000

66,000

66,000

قیمت پایانی بازار آزاد

66,000

66,000

66,000

66,000

 

42,970

(ریال)

PPZ30S

قیمت اولیه  بازار آزاد

49,500

49,300

49,300

49,000

49,000

قیمت پایانی بازار آزاد

49,300

49,300

49,300

49,000

 

42,970

(ریال)

PPC30S

قیمت اولیه  بازار آزاد

53,700

43,700

53,700

53,500

53,500

قیمت پایانی بازار آزاد

43,700

53,700

53,700

53,500

 

40,699

(ریال)

تزریقی5620

قیمت اولیه  بازار آزاد

67,500

67,500

67,500

67,500

67,500

قیمت پایانی بازار آزاد

67,500

67,500

67,500

67,500

 

42,970

(ریال)

PP510L

قیمت اولیه  بازار آزاد

54,000

44,100

54,000

53,700

53,700

قیمت پایانی بازار آزاد

44,100

54,000

54,000

53,700

 

ZKF02

EPSوارداتی

قیمت اولیه  بازار آزاد

65,500

65,500

65,500

65,500

65,500

قیمت پایانی بازار آزاد

65,500

65,500

65,500

65,500

 

48,419

(ریال)

PP440L

قیمت اولیه  بازار آزاد

57,000

57,000

57,000

57,000

57,000

قیمت پایانی بازار آزاد

57,000

57,000

57,000

57,000

 

48,419

(ریال)

EP548R

قیمت اولیه  بازار آزاد

56,800

56,800

56,800

56,800

56,800

قیمت پایانی بازار آزاد

56,800

56,800

56,800

56,800

 

42,970

(ریال)

RG1101XXR

قیمت اولیه  بازار آزاد

50,000

48,700

48,700

48,500

48,500

قیمت پایانی بازار آزاد

48,700

48,700

48,700

48,500