29 تیر 1398
RSS Yahoo Delicious
سه شنبه, 23 آبان 1396 ساعت 10:03

قیمت مواد اولیه 96/08/23

قیمت پایه پتروشیمی مورخ  96/08/21     نرخ دلار 40600

 

 

96/08/21

96/08/22

96/08/23

دلار بازار آزاد

40,790

41,200

41,300

دلار مرکز مبادلات

35,190

35,190

35,249

SBR1712

قیمت پایه   

58,300

58,300

58,300

SBR1502

قیمت پایه   

62,500

62,500

62,500

58,137

(ریال)

EPS300

قیمت اولیه  بازار آزاد

 

67,000

67,000

قیمت پایانی بازار آزاد

67,000

67,000

 

42,784

(ریال)

3840دورانی-UA

قیمت اولیه  بازار آزاد

 

46,700

46,700

قیمت پایانی بازار آزاد

46,700

46,700

 

47,353

(ریال)

فیلم02420

قیمت اولیه  بازار آزاد

 

54,000

54,000

قیمت پایانی بازار آزاد

54,000

54,000

 

47,353

(ریال)

فیلم0190

قیمت اولیه  بازار آزاد

 

52,500

52,500

قیمت پایانی بازار آزاد

52,500

52,500

 

47,353

(ریال)

فیلم0200

قیمت اولیه  بازار آزاد

 

52,700

52,700

قیمت پایانی بازار آزاد

52,700

52,700

 

47,353

(ریال)

فیلم075

قیمت اولیه  بازار آزاد

 

52,600

52,600

قیمت پایانی بازار آزاد

52,600

52,600

 

شازند   43462

(ریال)

LL209AA

قیمت اولیه  بازار آزاد

 

52,000

52,000

امیرکبیر43462

قیمت پایانی بازار آزاد

52,000

52,000

 

47,353

(ریال)

فیلم2102

قیمت اولیه  بازار آزاد

 

53,200

53,200

قیمت پایانی بازار آزاد

53,200

53,200

 

52,088

(ریال)

فیلم2100

قیمت اولیه  بازار آزاد

 

57,500

57,500

قیمت پایانی بازار آزاد

57,500

57,500

 

56,129

(ریال)

کریستال1540

قیمت اولیه  بازار آزاد

 

61,500

61,500

قیمت پایانی بازار آزاد

61,500

61,500

 

58,657

(ریال)

هایمپک 7240

قیمت اولیه  بازار آزاد

 

63,800

63,800

قیمت پایانی بازار آزاد

63,800

63,800

 

40,942

(ریال)

تزریقی52518

قیمت اولیه  بازار آزاد

 

48,500

48,500

قیمت پایانی بازار آزاد

48,500

48,500

 

40,942

(ریال)

تزریقیI3

قیمت اولیه  بازار آزاد

 

50,000

50,000

قیمت پایانی بازار آزاد

50,000

50,000

 

40,942

(ریال)

تزریقیHI500

قیمت اولیه  بازار آزاد

 

47,500

47,500

قیمت پایانی بازار آزاد

47,500

47,500

 

40,942

(ریال)

تزریقی2200J

قیمت اولیه  بازار آزاد

 

47,000

47,000

قیمت پایانی بازار آزاد

47,000

47,000

 

85,029

(ریال)

ABS0150

قیمت اولیه  بازار آزاد

 

91,000

91,000

قیمت پایانی بازار آزاد

91,000

91,000

 

 

 

 

 

 

 

 

امیرکبیر 52719

(ریال)

EX3

قیمت اولیه  بازار آزاد

 

62,600

62,600

شازند   49616

قیمت پایانی بازار آزاد

62,600

62,600

 

45,074

(ریال)

F7000

قیمت اولیه  بازار آزاد

 

49,700

49,700

قیمت پایانی بازار آزاد

49,700

49,700

 

45,074

(ریال)

EX5

قیمت اولیه  بازار آزاد

 

49,200

49,200

قیمت پایانی بازار آزاد

49,200

49,200

 

43,898

(ریال)

BLبادی3

قیمت اولیه  بازار آزاد

 

48,600

48,600

قیمت پایانی بازار آزاد

48,600

48,600

 

43,898

(ریال)

بادی0035

قیمت اولیه  بازار آزاد

 

49,300

49,300

قیمت پایانی بازار آزاد

49,300

49,300

 

44,109

(ریال)

PET821

قیمت اولیه  بازار آزاد

 

54,300

54,300

قیمت پایانی بازار آزاد

54,300

54,300

 

33,360

(ریال)

بندر امام PVC6558

قیمت اولیه  بازار آزاد

 

39,700

39,700

قیمت پایانی بازار آزاد

39,700

39,700

 

33,360

(ریال)

غدیر  PVC6558 

قیمت اولیه  بازار آزاد

 

39,000

39,000

قیمت پایانی بازار آزاد

39,000

39,000

 

58,137

(ریال)

EPS200

قیمت اولیه  بازار آزاد

 

66,000

66,000

قیمت پایانی بازار آزاد

66,000

66,000

 

43,057

(ریال)

PPZ30S

قیمت اولیه  بازار آزاد

 

49,000

49,000

قیمت پایانی بازار آزاد

49,000

49,000

 

43,057

(ریال)

PPC30S

قیمت اولیه  بازار آزاد

 

53,500

53,500

قیمت پایانی بازار آزاد

53,500

53,500

 

40,942

(ریال)

تزریقی5620

قیمت اولیه  بازار آزاد

 

67,500

67,500

قیمت پایانی بازار آزاد

67,500

67,500

 

43,057

(ریال)

PP510L

قیمت اولیه  بازار آزاد

 

53,700

53,700

قیمت پایانی بازار آزاد

53,700

53,700

 

ZKF02

EPSوارداتی

قیمت اولیه  بازار آزاد

 

65,500

65,500

قیمت پایانی بازار آزاد

65,500

65,500

 

48,534

(ریال)

PP440L

قیمت اولیه  بازار آزاد

 

57,000

57,000

قیمت پایانی بازار آزاد

57,000

57,000

 

48,534

(ریال)

EP548R

قیمت اولیه  بازار آزاد

 

56,800

56,800

قیمت پایانی بازار آزاد

56,800

56,800

 

43,057

(ریال)

RG1101XXR

قیمت اولیه  بازار آزاد

 

48,500

48,500

قیمت پایانی بازار آزاد

48,500

48,500