28 مهر 1397
RSS Yahoo Delicious
سه شنبه, 30 آبان 1396 ساعت 17:06

قیمت مواد اولیه 96/08/30

قیمت پایه پتروشیمی مورخ  96/08/21     نرخ دلار 40600

 

 

96/08/30

دلار بازار آزاد

40,980

دلار مرکز مبادلات

35,232

SBR1712

قیمت پایه   

58,300

SBR1502

قیمت پایه   

62,500

58,137

(ریال)

EPS300

قیمت اولیه  بازار آزاد

67,000

قیمت پایانی بازار آزاد

67,000

42,784

(ریال)

3840دورانی-UA

قیمت اولیه  بازار آزاد

47,500

قیمت پایانی بازار آزاد

47,500

47,353

(ریال)

فیلم02420

قیمت اولیه  بازار آزاد

52,700

قیمت پایانی بازار آزاد

52,700

47,353

(ریال)

فیلم0190

قیمت اولیه  بازار آزاد

52,500

قیمت پایانی بازار آزاد

52,500

47,353

(ریال)

فیلم0200

قیمت اولیه  بازار آزاد

52,900

قیمت پایانی بازار آزاد

52,900

47,353

(ریال)

فیلم075

قیمت اولیه  بازار آزاد

52,700

قیمت پایانی بازار آزاد

52,700

شازند   43462

(ریال)

LL209AA

قیمت اولیه  بازار آزاد

52,800

امیرکبیر43462

قیمت پایانی بازار آزاد

52,800

47,353

(ریال)

فیلم2102

قیمت اولیه  بازار آزاد

52,500

قیمت پایانی بازار آزاد

52,500

52,088

(ریال)

فیلم2100

قیمت اولیه  بازار آزاد

57,500

قیمت پایانی بازار آزاد

57,500

56,129

(ریال)

کریستال1540

قیمت اولیه  بازار آزاد

60,000

قیمت پایانی بازار آزاد

60,000

58,657

(ریال)

هایمپک 7240

قیمت اولیه  بازار آزاد

65,800

قیمت پایانی بازار آزاد

65,800

40,942

(ریال)

تزریقی52518

قیمت اولیه  بازار آزاد

48,200

قیمت پایانی بازار آزاد

48,200

40,942

(ریال)

تزریقیI3

قیمت اولیه  بازار آزاد

50,000

قیمت پایانی بازار آزاد

50,000

40,942

(ریال)

تزریقیHI500

قیمت اولیه  بازار آزاد

47,200

قیمت پایانی بازار آزاد

47,200

40,942

(ریال)

تزریقی2200J

قیمت اولیه  بازار آزاد

46,700

قیمت پایانی بازار آزاد

46,700

85,029

(ریال)

ABS0150

قیمت اولیه  بازار آزاد

94,000

قیمت پایانی بازار آزاد

94,000

 

 

 

 

 

امیرکبیر 52719

(ریال)

EX3

قیمت اولیه  بازار آزاد

62,300

شازند   49616

قیمت پایانی بازار آزاد

62,300

45,074

(ریال)

F7000

قیمت اولیه  بازار آزاد

49,700

قیمت پایانی بازار آزاد

49,700

45,074

(ریال)

EX5

قیمت اولیه  بازار آزاد

49,800

قیمت پایانی بازار آزاد

49,800

43,898

(ریال)

BLبادی3

قیمت اولیه  بازار آزاد

48,900

قیمت پایانی بازار آزاد

48,900

43,898

(ریال)

بادی0035

قیمت اولیه  بازار آزاد

49,800

قیمت پایانی بازار آزاد

49,800

44,109

(ریال)

PET821

قیمت اولیه  بازار آزاد

51,500

قیمت پایانی بازار آزاد

51,500

33,360

(ریال)

بندر امام PVC6558

قیمت اولیه  بازار آزاد

41,300

قیمت پایانی بازار آزاد

41,300

33,360

(ریال)

غدیر  PVC6558 

قیمت اولیه  بازار آزاد

41,300

قیمت پایانی بازار آزاد

41,300

58,137

(ریال)

EPS200

قیمت اولیه  بازار آزاد

66,000

قیمت پایانی بازار آزاد

66,000

43,057

(ریال)

PPZ30S

قیمت اولیه  بازار آزاد

49,800

قیمت پایانی بازار آزاد

49,800

43,057

(ریال)

PPC30S

قیمت اولیه  بازار آزاد

54,000

قیمت پایانی بازار آزاد

54,000

40,942

(ریال)

تزریقی5620

قیمت اولیه  بازار آزاد

67,500

قیمت پایانی بازار آزاد

67,500

43,057

(ریال)

PP510L

قیمت اولیه  بازار آزاد

53,500

قیمت پایانی بازار آزاد

53,500

ZKF02

EPSوارداتی

قیمت اولیه  بازار آزاد

65,500

قیمت پایانی بازار آزاد

65,500

48,534

(ریال)

PP440L

قیمت اولیه  بازار آزاد

55,000

قیمت پایانی بازار آزاد

55,000

48,534

(ریال)

EP548R

قیمت اولیه  بازار آزاد

54,800

قیمت پایانی بازار آزاد

54,800

43,057

(ریال)

RG1101XXR

قیمت اولیه  بازار آزاد

49,200

قیمت پایانی بازار آزاد

49,200