23 آبان 1397
RSS Yahoo Delicious
سه شنبه, 07 آذر 1396 ساعت 12:21

قیمت مواد اولیه 96/09/07

قیمت پایه پتروشیمی مورخ  96/09/05    نرخ دلار 40976

 

 

96/09/05

96/09/07

دلار بازار آزاد

41,130

41,150

دلار مرکز مبادلات

35,230

35,230

SBR1712

قیمت پایه    52844

58,800

58,800

SBR1502

قیمت پایه    56620

62,900

62,900

59,604

(ریال)

EPS300

قیمت اولیه  بازار آزاد

 

67,000

قیمت پایانی بازار آزاد

67,000

 

42,703

(ریال)

3840دورانی-UA

قیمت اولیه  بازار آزاد

 

47,500

قیمت پایانی بازار آزاد

47,500

 

47,451

(ریال)

فیلم02420

قیمت اولیه  بازار آزاد

 

52,700

قیمت پایانی بازار آزاد

52,700

 

47,451

(ریال)

فیلم0190

قیمت اولیه  بازار آزاد

 

52,500

قیمت پایانی بازار آزاد

52,500

 

47,451

(ریال)

فیلم0200

قیمت اولیه  بازار آزاد

 

52,900

قیمت پایانی بازار آزاد

52,900

 

47,451

(ریال)

فیلم075

قیمت اولیه  بازار آزاد

 

52,700

قیمت پایانی بازار آزاد

52,700

 

شازند   43738

(ریال)

LL209AA

قیمت اولیه  بازار آزاد

 

52,800

امیرکبیر43738

قیمت پایانی بازار آزاد

52,800

 

47,451

(ریال)

فیلم2102

قیمت اولیه  بازار آزاد

 

52,500

قیمت پایانی بازار آزاد

52,500

 

52,196

(ریال)

فیلم2100

قیمت اولیه  بازار آزاد

 

57,500

قیمت پایانی بازار آزاد

57,500

 

56,731

(ریال)

کریستال1540

قیمت اولیه  بازار آزاد

 

60,000

قیمت پایانی بازار آزاد

60,000

 

59,200

(ریال)

هایمپک 7240

قیمت اولیه  بازار آزاد

 

65,800

قیمت پایانی بازار آزاد

65,800

 

40,864

(ریال)

تزریقی52518

قیمت اولیه  بازار آزاد

 

48,200

قیمت پایانی بازار آزاد

48,200

 

40,864

(ریال)

تزریقیI3

قیمت اولیه  بازار آزاد

 

50,000

قیمت پایانی بازار آزاد

50,000

 

40,864

(ریال)

تزریقیHI500

قیمت اولیه  بازار آزاد

 

47,200

قیمت پایانی بازار آزاد

47,200

 

40,864

(ریال)

تزریقی2200J

قیمت اولیه  بازار آزاد

 

46,700

قیمت پایانی بازار آزاد

46,700

 

85,705

(ریال)

ABS0150

قیمت اولیه  بازار آزاد

 

94,000

قیمت پایانی بازار آزاد

94,000

 

 

 

 

 

 

 

امیرکبیر 53207

(ریال)

EX3

قیمت اولیه  بازار آزاد

 

62,300

شازند   50075

قیمت پایانی بازار آزاد

62,300

 

45,433

(ریال)

F7000

قیمت اولیه  بازار آزاد

 

49,700

قیمت پایانی بازار آزاد

49,700

 

45,433

(ریال)

EX5

قیمت اولیه  بازار آزاد

 

49,800

قیمت پایانی بازار آزاد

49,800

 

44,260

(ریال)

BLبادی3

قیمت اولیه  بازار آزاد

 

48,900

قیمت پایانی بازار آزاد

48,900

 

44,260

(ریال)

بادی0035

قیمت اولیه  بازار آزاد

 

49,800

قیمت پایانی بازار آزاد

49,800

 

44,729

(ریال)

PET821

قیمت اولیه  بازار آزاد

 

51,500

قیمت پایانی بازار آزاد

51,500

 

32,842

(ریال)

بندر امام PVC6558

قیمت اولیه  بازار آزاد

 

41,300

قیمت پایانی بازار آزاد

41,300

 

32,842

(ریال)

غدیر  PVC6558 

قیمت اولیه  بازار آزاد

 

41,300

قیمت پایانی بازار آزاد

41,300

 

59,604

(ریال)

EPS200

قیمت اولیه  بازار آزاد

 

66,000

قیمت پایانی بازار آزاد

66,000

 

43,456

(ریال)

PPZ30S

قیمت اولیه  بازار آزاد

 

49,800

قیمت پایانی بازار آزاد

49,800

 

43,456

(ریال)

PPC30S

قیمت اولیه  بازار آزاد

 

54,000

قیمت پایانی بازار آزاد

54,000

 

40,864

(ریال)

تزریقی5620

قیمت اولیه  بازار آزاد

 

67,500

قیمت پایانی بازار آزاد

67,500

 

43,456

(ریال)

PP510L

قیمت اولیه  بازار آزاد

 

53,500

قیمت پایانی بازار آزاد

53,500

 

ZKF02

EPSوارداتی

قیمت اولیه  بازار آزاد

 

65,500

قیمت پایانی بازار آزاد

65,500

 

48,983

(ریال)

PP440L

قیمت اولیه  بازار آزاد

 

55,000

قیمت پایانی بازار آزاد

55,000

 

48,983

(ریال)

EP548R

قیمت اولیه  بازار آزاد

 

54,800

قیمت پایانی بازار آزاد

54,800

 

43,456

(ریال)

RG1101XXR

قیمت اولیه  بازار آزاد

 

49,200

قیمت پایانی بازار آزاد

49,200