23 آبان 1397
RSS Yahoo Delicious
سه شنبه, 14 آذر 1396 ساعت 10:49

قیمت مواد اولیه 96/09/13

قیمت پایه پتروشیمی مورخ   96/09/12   نرخ دلار 41128

 

 

96/09/12

96/09/13

دلار بازار آزاد

41,580

41,610

دلار مرکز مبادلات

35,251

35,350

SBR1712

قیمت پایه   53988

60,000

60,000

SBR1502

قیمت پایه    57778

64,200

64,200

60,964

(ریال)

EPS300

قیمت اولیه  بازار آزاد

 

67,000

قیمت پایانی بازار آزاد

67,000

 

42,923

(ریال)

3840دورانی-UA

قیمت اولیه  بازار آزاد

 

47,500

قیمت پایانی بازار آزاد

47,500

 

47,480

(ریال)

فیلم02420

قیمت اولیه  بازار آزاد

 

53,100

قیمت پایانی بازار آزاد

53,100

 

47,480

(ریال)

فیلم0190

قیمت اولیه  بازار آزاد

 

52,900

قیمت پایانی بازار آزاد

52,900

 

47,480

(ریال)

فیلم0200

قیمت اولیه  بازار آزاد

 

53,100

قیمت پایانی بازار آزاد

53,100

 

47,480

(ریال)

فیلم075

قیمت اولیه  بازار آزاد

 

53,200

قیمت پایانی بازار آزاد

53,200

 

شازند  43851

(ریال)

LL209AA

قیمت اولیه  بازار آزاد

 

52,800

امیرکبیر43851

قیمت پایانی بازار آزاد

52,800

 

47,480

(ریال)

فیلم2102

قیمت اولیه  بازار آزاد

 

52,900

قیمت پایانی بازار آزاد

52,900

 

52,228

(ریال)

فیلم2100

قیمت اولیه  بازار آزاد

 

57,500

قیمت پایانی بازار آزاد

57,500

 

58,175

(ریال)

کریستال1540

قیمت اولیه  بازار آزاد

 

62,500

قیمت پایانی بازار آزاد

62,500

 

60,406

(ریال)

هایمپک 7240

قیمت اولیه  بازار آزاد

 

67,400

قیمت پایانی بازار آزاد

67,400

 

41,074

(ریال)

تزریقی52518

قیمت اولیه  بازار آزاد

 

48,200

قیمت پایانی بازار آزاد

48,200

 

41,074

(ریال)

تزریقیI3

قیمت اولیه  بازار آزاد

 

50,000

قیمت پایانی بازار آزاد

50,000

 

41,074

(ریال)

تزریقیHI500

قیمت اولیه  بازار آزاد

 

47,200

قیمت پایانی بازار آزاد

47,200

 

41,074

(ریال)

تزریقی2200J

قیمت اولیه  بازار آزاد

 

46,700

قیمت پایانی بازار آزاد

46,700

 

86,248

(ریال)

ABS0150

قیمت اولیه  بازار آزاد

 

94,000

قیمت پایانی بازار آزاد

94,000

 

 

 

 

 

 

 

امیرکبیر 53155

(ریال)

EX3

قیمت اولیه  بازار آزاد

 

59,500

شازند   50105

قیمت پایانی بازار آزاد

59,500

 

45,562

(ریال)

F7000

قیمت اولیه  بازار آزاد

 

50,500

قیمت پایانی بازار آزاد

50,500

 

45,562

(ریال)

EX5

قیمت اولیه  بازار آزاد

 

51,200

قیمت پایانی بازار آزاد

51,200

 

44,542

(ریال)

BLبادی3

قیمت اولیه  بازار آزاد

 

50,900

قیمت پایانی بازار آزاد

50,900

 

44,542

(ریال)

بادی0035

قیمت اولیه  بازار آزاد

 

52,500

قیمت پایانی بازار آزاد

52,500

 

45,107

(ریال)

PET821

قیمت اولیه  بازار آزاد

 

51,500

قیمت پایانی بازار آزاد

51,500

 

32,364

(ریال)

بندر امام PVC6558

قیمت اولیه  بازار آزاد

 

41,300

قیمت پایانی بازار آزاد

41,300

 

32,964

(ریال)

غدیر  PVC6558 

قیمت اولیه  بازار آزاد

 

41,300

قیمت پایانی بازار آزاد

41,300

 

60,964

(ریال)

EPS200

قیمت اولیه  بازار آزاد

 

66,000

قیمت پایانی بازار آزاد

66,000

 

43,617

(ریال)

PPZ30S

قیمت اولیه  بازار آزاد

 

51,800

قیمت پایانی بازار آزاد

51,800

 

43,617

(ریال)

PPC30S

قیمت اولیه  بازار آزاد

 

54,600

قیمت پایانی بازار آزاد

54,600

 

41,074

(ریال)

تزریقی5620

قیمت اولیه  بازار آزاد

 

67,500

قیمت پایانی بازار آزاد

67,500

 

43,617

(ریال)

PP510L

قیمت اولیه  بازار آزاد

 

54,000

قیمت پایانی بازار آزاد

54,000

 

ZKF02

EPSوارداتی

قیمت اولیه  بازار آزاد

 

65,500

قیمت پایانی بازار آزاد

65,500

 

49,165

(ریال)

PP440L

قیمت اولیه  بازار آزاد

 

55,000

قیمت پایانی بازار آزاد

55,000

 

49,165

(ریال)

EP548R

قیمت اولیه  بازار آزاد

 

54,800

قیمت پایانی بازار آزاد

54,800

 

43,617

(ریال)

RG1101XXR

قیمت اولیه  بازار آزاد

 

51,000

قیمت پایانی بازار آزاد

51,000