21 آذر 1397
RSS Yahoo Delicious
شنبه, 18 آذر 1396 ساعت 13:55

قیمت مواد اولیه 96/09/14

قیمت پایه پتروشیمی مورخ   96/09/12   نرخ دلار 41128

 

 

96/09/12

96/09/13

96/09/14

دلار بازار آزاد

41,580

41,710

41,776

دلار مرکز مبادلات

35,251

35,350

35,291

SBR1712

قیمت پایه   53988

60,000

60,000

60,000

SBR1502

قیمت پایه    57778

64,200

64,200

64,200

60,964

(ریال)

EPS300

قیمت اولیه  بازار آزاد

 

67,000

67,000

قیمت پایانی بازار آزاد

67,000

67,000

67,000

42,923

(ریال)

3840دورانی-UA

قیمت اولیه  بازار آزاد

 

47,500

47,500

قیمت پایانی بازار آزاد

47,500

47,500

47,500

47,480

(ریال)

فیلم02420

قیمت اولیه  بازار آزاد

 

53,100

53,600

قیمت پایانی بازار آزاد

53,100

53,100

53,600

47,480

(ریال)

فیلم0190

قیمت اولیه  بازار آزاد

 

52,900

53,100

قیمت پایانی بازار آزاد

52,900

53,100

53,100

47,480

(ریال)

فیلم0200

قیمت اولیه  بازار آزاد

 

53,100

53,800

قیمت پایانی بازار آزاد

53,100

53,800

53,800

47,480

(ریال)

فیلم075

قیمت اولیه  بازار آزاد

 

53,200

53,800

قیمت پایانی بازار آزاد

53,200

53,800

53,800

شازند  43851

(ریال)

LL209AA

قیمت اولیه  بازار آزاد

 

52,800

52,900

امیرکبیر43851

قیمت پایانی بازار آزاد

52,800

52,900

52,900

47,480

(ریال)

فیلم2102

قیمت اولیه  بازار آزاد

 

52,900

53,300

قیمت پایانی بازار آزاد

52,900

53,300

53,300

52,228

(ریال)

فیلم2100

قیمت اولیه  بازار آزاد

 

57,500

57,500

قیمت پایانی بازار آزاد

57,500

57,500

57,500

58,175

(ریال)

کریستال1540

قیمت اولیه  بازار آزاد

 

62,500

62,500

قیمت پایانی بازار آزاد

62,500

 

62,500

60,406

(ریال)

هایمپک 7240

قیمت اولیه  بازار آزاد

 

67,400

68,000

قیمت پایانی بازار آزاد

67,400

68,000

68,000

41,074

(ریال)

تزریقی52518

قیمت اولیه  بازار آزاد

 

48,200

47,900

قیمت پایانی بازار آزاد

48,200

47,900

47,900

41,074

(ریال)

تزریقیI3

قیمت اولیه  بازار آزاد

 

50,000

50,000

قیمت پایانی بازار آزاد

50,000

50,000

50,000

41,074

(ریال)

تزریقیHI500

قیمت اولیه  بازار آزاد

 

47,200

47,200

قیمت پایانی بازار آزاد

47,200

47,000

47,200

41,074

(ریال)

تزریقی2200J

قیمت اولیه  بازار آزاد

 

46,700

46,400

قیمت پایانی بازار آزاد

46,700

46,400

46,400

86,248

(ریال)

ABS0150

قیمت اولیه  بازار آزاد

 

94,000

94,000

قیمت پایانی بازار آزاد

94,000

94,000

94,000

 

 

 

 

 

 

 

امیرکبیر 53155

(ریال)

EX3

قیمت اولیه  بازار آزاد

 

59,500

59,500

شازند   50105

قیمت پایانی بازار آزاد

59,500

59,500

59,500

45,562

(ریال)

F7000

قیمت اولیه  بازار آزاد

 

50,500

51,500

قیمت پایانی بازار آزاد

50,500

51,500

51,500

45,562

(ریال)

EX5

قیمت اولیه  بازار آزاد

 

51,200

51,400

قیمت پایانی بازار آزاد

51,200

51,400

51,400

44,542

(ریال)

BLبادی3

قیمت اولیه  بازار آزاد

 

50,900

50,600

قیمت پایانی بازار آزاد

50,900

50,600

50,600

44,542

(ریال)

بادی0035

قیمت اولیه  بازار آزاد

 

52,500

53,500

قیمت پایانی بازار آزاد

52,500

53,500

53,500

45,107

(ریال)

PET821

قیمت اولیه  بازار آزاد

 

51,500

51,500

قیمت پایانی بازار آزاد

51,500

51,500

51,500

32,364

(ریال)

بندر امام PVC6558

قیمت اولیه  بازار آزاد

 

41,300

41,600

قیمت پایانی بازار آزاد

41,300

41,600

41,600

32,964

(ریال)

غدیر  PVC6558 

قیمت اولیه  بازار آزاد

 

41,300

41,600

قیمت پایانی بازار آزاد

41,300

41,600

41,600

60,964

(ریال)

EPS200

قیمت اولیه  بازار آزاد

 

66,000

66,000

قیمت پایانی بازار آزاد

66,000

66,000

66,000

43,617

(ریال)

PPZ30S

قیمت اولیه  بازار آزاد

 

51,800

52,600

قیمت پایانی بازار آزاد

51,800

52,600

52,600

43,617

(ریال)

PPC30S

قیمت اولیه  بازار آزاد

 

54,600

54,600

قیمت پایانی بازار آزاد

54,600

54,600

54,600

41,074

(ریال)

تزریقی5620

قیمت اولیه  بازار آزاد

 

67,500

67,500

قیمت پایانی بازار آزاد

67,500

67,500

67,500

43,617

(ریال)

PP510L

قیمت اولیه  بازار آزاد

 

54,000

54,000

قیمت پایانی بازار آزاد

54,000

54,000

54,000

ZKF02

EPSوارداتی

قیمت اولیه  بازار آزاد

 

65,500

65,500

قیمت پایانی بازار آزاد

65,500

65,500

65,500

49,165

(ریال)

PP440L

قیمت اولیه  بازار آزاد

 

55,000

55,800

قیمت پایانی بازار آزاد

55,000

55,800

55,800

49,165

(ریال)

EP548R

قیمت اولیه  بازار آزاد

 

54,800

55,600

قیمت پایانی بازار آزاد

54,800

55,600

55,600

43,617

(ریال)

RG1101XXR

قیمت اولیه  بازار آزاد

 

51,000

51,700

قیمت پایانی بازار آزاد

51,000

51,700

51,700