21 آذر 1397
RSS Yahoo Delicious
سه شنبه, 21 آذر 1396 ساعت 10:18

قیمت مواد اولیه 96/09/20

قیمت پایه پتروشیمی مورخ  96/09/19   نرخ دلار 41643

 

 

96/09/19

96/09/20

دلار بازار آزاد

42,080

42,120

دلار مرکز مبادلات

35,434

35,434

SBR1712

قیمت پایه   57062

63,400

63,400

SBR1502

قیمت پایه   60900

67,300

67,300

62,566

(ریال)

EPS300

قیمت اولیه  بازار آزاد

 

67,500

قیمت پایانی بازار آزاد

67,000

67,500

43,708

(ریال)

3840دورانی-UA

قیمت اولیه  بازار آزاد

 

47,500

قیمت پایانی بازار آزاد

47,500

47,500

47,531

(ریال)

فیلم02420

قیمت اولیه  بازار آزاد

 

54,200

قیمت پایانی بازار آزاد

54,200

55,000

47,531

(ریال)

فیلم0190

قیمت اولیه  بازار آزاد

 

54,200

قیمت پایانی بازار آزاد

54,200

54,200

47,531

(ریال)

فیلم0200

قیمت اولیه  بازار آزاد

 

54,500

قیمت پایانی بازار آزاد

54,500

56,500

47,531

(ریال)

فیلم075

قیمت اولیه  بازار آزاد

 

54,200

قیمت پایانی بازار آزاد

54,200

56,400

شازند  44401

(ریال)

LL209AA

قیمت اولیه  بازار آزاد

 

53,100

امیرکبیر44401

قیمت پایانی بازار آزاد

53,100

53,400

47,531

(ریال)

فیلم2102

قیمت اولیه  بازار آزاد

 

54,100

قیمت پایانی بازار آزاد

54,100

54,100

52,284

(ریال)

فیلم2100

قیمت اولیه  بازار آزاد

 

58,000

قیمت پایانی بازار آزاد

58,000

58,000

60,487

(ریال)

کریستال1540

قیمت اولیه  بازار آزاد

 

65,600

قیمت پایانی بازار آزاد

65,600

65,600

62,451

(ریال)

هایمپک 7240

قیمت اولیه  بازار آزاد

 

69,000

قیمت پایانی بازار آزاد

69,000

69,000

41,826

(ریال)

تزریقی52518

قیمت اولیه  بازار آزاد

 

47,400

قیمت پایانی بازار آزاد

47,400

47,400

41,826

(ریال)

تزریقیI3

قیمت اولیه  بازار آزاد

 

50,000

قیمت پایانی بازار آزاد

50,000

50,000

41,826

(ریال)

تزریقیHI500

قیمت اولیه  بازار آزاد

 

46,700

قیمت پایانی بازار آزاد

46,700

46,700

41,826

(ریال)

تزریقی2200J

قیمت اولیه  بازار آزاد

 

45,900

قیمت پایانی بازار آزاد

45,900

45,900

87,669

(ریال)

ABS0150

قیمت اولیه  بازار آزاد

 

94,000

قیمت پایانی بازار آزاد

94,000

94,000

 

 

 

 

 

 

امیرکبیر 54002

(ریال)

EX3

قیمت اولیه  بازار آزاد

 

57,000

شازند   50910

قیمت پایانی بازار آزاد

57,000

57,000

46,331

(ریال)

F7000

قیمت اولیه  بازار آزاد

 

51,800

قیمت پایانی بازار آزاد

51,800

51,800

46,331

(ریال)

EX5

قیمت اولیه  بازار آزاد

 

52,200

قیمت پایانی بازار آزاد

52,200

52,200

45,559

(ریال)

BLبادی3

قیمت اولیه  بازار آزاد

 

50,900

قیمت پایانی بازار آزاد

50,900

50,900

45,559

(ریال)

بادی0035

قیمت اولیه  بازار آزاد

 

51,800

قیمت پایانی بازار آزاد

51,800

51,800

45,832

(ریال)

PET821

قیمت اولیه  بازار آزاد

 

56,300

قیمت پایانی بازار آزاد

56,300

56,300

33,376

(ریال)

بندر امام PVC6558

قیمت اولیه  بازار آزاد

 

41,600

قیمت پایانی بازار آزاد

41,600

41,600

33,376

(ریال)

غدیر  PVC6558 

قیمت اولیه  بازار آزاد

 

41,600

قیمت پایانی بازار آزاد

41,600

41,600

62,566

(ریال)

EPS200

قیمت اولیه  بازار آزاد

 

66,000

قیمت پایانی بازار آزاد

66,000

66,000

44,163

(ریال)

PPZ30S

قیمت اولیه  بازار آزاد

 

52,600

قیمت پایانی بازار آزاد

52,600

52,600

44,163

(ریال)

PPC30S

قیمت اولیه  بازار آزاد

 

55,700

قیمت پایانی بازار آزاد

55,700

55,700

41,826

(ریال)

تزریقی5620

قیمت اولیه  بازار آزاد

 

67,000

قیمت پایانی بازار آزاد

67,000

67,000

44,163

(ریال)

PP510L

قیمت اولیه  بازار آزاد

 

55,000

قیمت پایانی بازار آزاد

55,000

55,000

ZKF02

EPSوارداتی

قیمت اولیه  بازار آزاد

 

65,500

قیمت پایانی بازار آزاد

65,500

65,500

49,781

(ریال)

PP440L

قیمت اولیه  بازار آزاد

 

56,000

قیمت پایانی بازار آزاد

56,000

56,000

49,781

(ریال)

EP548R

قیمت اولیه  بازار آزاد

 

55,800

قیمت پایانی بازار آزاد

55,800

55,800

44,163

(ریال)

RG1101XXR

قیمت اولیه  بازار آزاد

 

51,700

قیمت پایانی بازار آزاد

51,700

51,700