21 آذر 1397
RSS Yahoo Delicious
سه شنبه, 28 آذر 1396 ساعت 11:01

قیمت مواد اولیه 96/09/28

قیمت پایه پتروشیمی مورخ 96/09/26      نرخ دلار 41921

 

 

96/09/26

96/09/27

96/09/28

دلار بازار آزاد

41,690

41,680

41,810

دلار مرکز مبادلات

35,659

35,659

35,699

SBR1712

قیمت پایه  

63,500

63,800

63,800

SBR1502

قیمت پایه  

67,400

68,000

68,000

62,984

(ریال)

EPS300

قیمت اولیه  بازار آزاد

67,000

67,000

67,000

قیمت پایانی بازار آزاد

67,000

67,000

 

43,968

(ریال)

3840دورانی-UA

قیمت اولیه  بازار آزاد

48,200

48,200

48,200

قیمت پایانی بازار آزاد

48,200

48,200

 

47,649

(ریال)

فیلم02420

قیمت اولیه  بازار آزاد

57,000

57,000

55,800

قیمت پایانی بازار آزاد

57,000

57,000

 

47,649

(ریال)

فیلم0190

قیمت اولیه  بازار آزاد

57,000

57,000

57,000

قیمت پایانی بازار آزاد

57,000

57,000

 

47,649

(ریال)

فیلم0200

قیمت اولیه  بازار آزاد

59,100

59,100

57,500

قیمت پایانی بازار آزاد

59,100

59,100

 

47,649

(ریال)

فیلم075

قیمت اولیه  بازار آزاد

57,900

57,900

56,000

قیمت پایانی بازار آزاد

57,900

57,900

 

شازند  44637

(ریال)

LL209AA

قیمت اولیه  بازار آزاد

54,000

54,000

53,000

امیرکبیر44637

قیمت پایانی بازار آزاد

54,000

54,000

 

47,649

(ریال)

فیلم2102

قیمت اولیه  بازار آزاد

57,800

57,800

55,800

قیمت پایانی بازار آزاد

57,800

57,800

 

52,414

(ریال)

فیلم2100

قیمت اولیه  بازار آزاد

59,000

59,000

59,000

قیمت پایانی بازار آزاد

59,000

59,000

 

61,100

(ریال)

کریستال1540

قیمت اولیه  بازار آزاد

66,500

66,500

66,500

قیمت پایانی بازار آزاد

66,500

66,500

 

62,868

(ریال)

هایمپک 7240

قیمت اولیه  بازار آزاد

69,200

69,200

69,200

قیمت پایانی بازار آزاد

69,200

69,200

 

42,075

(ریال)

تزریقی52518

قیمت اولیه  بازار آزاد

47,500

47,500

46,700

قیمت پایانی بازار آزاد

47,500

47,500

 

42,075

(ریال)

تزریقیI3

قیمت اولیه  بازار آزاد

50,000

50,000

49,500

قیمت پایانی بازار آزاد

50,000

50,000

 

42,075

(ریال)

تزریقیHI500

قیمت اولیه  بازار آزاد

46,800

46,800

46,000

قیمت پایانی بازار آزاد

46,800

46,800

 

42,075

(ریال)

تزریقی2200J

قیمت اولیه  بازار آزاد

46,000

46,000

45,200

قیمت پایانی بازار آزاد

46,000

46,000

 

88,827

(ریال)

ABS0150

قیمت اولیه  بازار آزاد

100,500

100,500

100,500

قیمت پایانی بازار آزاد

100,500

100,500

 

 

 

 

 

 

 

 

امیرکبیر 54566

(ریال)

EX3

قیمت اولیه  بازار آزاد

60,300

60,900

60,900

شازند   51250

قیمت پایانی بازار آزاد

60,900

60,900

 

46,859

(ریال)

F7000

قیمت اولیه  بازار آزاد

52,700

52,700

52,700

قیمت پایانی بازار آزاد

52,700

52,700

 

46,859

(ریال)

EX5

قیمت اولیه  بازار آزاد

53,200

53,200

52,800

قیمت پایانی بازار آزاد

53,200

53,200

 

46,202

(ریال)

BLبادی3

قیمت اولیه  بازار آزاد

52,500

52,500

51,800

قیمت پایانی بازار آزاد

52,500

52,500

 

46,202

(ریال)

بادی0035

قیمت اولیه  بازار آزاد

53,700

53,700

54,700

قیمت پایانی بازار آزاد

53,700

53,700

 

46,732

(ریال)

PET821

قیمت اولیه  بازار آزاد

56,500

56,500

56,500

قیمت پایانی بازار آزاد

56,500

56,500

 

34,097

(ریال)

بندر امام PVC6558

قیمت اولیه  بازار آزاد

42,900

42,900

42,900

قیمت پایانی بازار آزاد

42,900

42,900

 

34,097

(ریال)

غدیر  PVC6558 

قیمت اولیه  بازار آزاد

42,900

42,900

42,900

قیمت پایانی بازار آزاد

42,900

42,900

 

62,984

(ریال)

EPS200

قیمت اولیه  بازار آزاد

64,000

64,000

64,000

قیمت پایانی بازار آزاد

64,000

64,000

 

44,458

(ریال)

PPZ30S

قیمت اولیه  بازار آزاد

55,500

55,500

54,800

قیمت پایانی بازار آزاد

55,500

55,500

 

44,458

(ریال)

PPC30S

قیمت اولیه  بازار آزاد

56,400

56,400

55,900

قیمت پایانی بازار آزاد

56,400

56,400

 

42,075

(ریال)

تزریقی5620

قیمت اولیه  بازار آزاد

67,500

67,500

67,000

قیمت پایانی بازار آزاد

67,500

67,500

 

44,458

(ریال)

PP510L

قیمت اولیه  بازار آزاد

56,000

56,000

55,500

قیمت پایانی بازار آزاد

56,000

56,000

 

ZKF02

EPSوارداتی

قیمت اولیه  بازار آزاد

63,500

63,500

63,500

قیمت پایانی بازار آزاد

63,500

63,500

 

50,113

(ریال)

PP440L

قیمت اولیه  بازار آزاد

57,300

57,300

57,300

قیمت پایانی بازار آزاد

57,300

57,300

 

50,113

(ریال)

EP548R

قیمت اولیه  بازار آزاد

57,100

57,100

57,100

قیمت پایانی بازار آزاد

57,100

57,100

 

44,458

(ریال)

RG1101XXR

قیمت اولیه  بازار آزاد

55,800

55,800

55,100

قیمت پایانی بازار آزاد

55,800

55,800