21 آذر 1397
RSS Yahoo Delicious
یکشنبه, 03 دی 1396 ساعت 16:20

قیمت مواد اولیه 96/10/03

 

 

96/10/03

دلار بازار آزاد

41,910

دلار مرکز مبادلات

35,909

SBR1712

قیمت پایه   55733

63,800

SBR1502

قیمت پایه  59578

68,000

EPS300

قیمت اولیه  بازار آزاد

67,000

قیمت پایانی بازار آزاد

67,000

3840دورانی-UA

قیمت اولیه  بازار آزاد

48,800

قیمت پایانی بازار آزاد

48,800

فیلم02420

قیمت اولیه  بازار آزاد

55,500

قیمت پایانی بازار آزاد

55,500

فیلم0190

قیمت اولیه  بازار آزاد

55,800

قیمت پایانی بازار آزاد

55,800

فیلم0200

قیمت اولیه  بازار آزاد

57,000

قیمت پایانی بازار آزاد

57,000

فیلم075

قیمت اولیه  بازار آزاد

55,500

قیمت پایانی بازار آزاد

55,500

LL209AA

قیمت اولیه  بازار آزاد

52,300

قیمت پایانی بازار آزاد

52,300

فیلم2102

قیمت اولیه  بازار آزاد

55,800

قیمت پایانی بازار آزاد

55,800

فیلم2100

قیمت اولیه  بازار آزاد

59,000

قیمت پایانی بازار آزاد

59,000

کریستال1540

قیمت اولیه  بازار آزاد

66,500

قیمت پایانی بازار آزاد

66,500

هایمپک 7240

قیمت اولیه  بازار آزاد

69,200

قیمت پایانی بازار آزاد

69,200

تزریقی52518

قیمت اولیه  بازار آزاد

46,200

قیمت پایانی بازار آزاد

46,200

تزریقیI3

قیمت اولیه  بازار آزاد

49,000

قیمت پایانی بازار آزاد

49,000

تزریقیHI500

قیمت اولیه  بازار آزاد

45,500

قیمت پایانی بازار آزاد

45,500

تزریقی2200J

قیمت اولیه  بازار آزاد

45,000

قیمت پایانی بازار آزاد

45,000

ABS0150

قیمت اولیه  بازار آزاد

99,500

قیمت پایانی بازار آزاد

99,500

 

 

 

EX3

قیمت اولیه  بازار آزاد

60,800

قیمت پایانی بازار آزاد

60,800

F7000

قیمت اولیه  بازار آزاد

52,200

قیمت پایانی بازار آزاد

52,200

EX5

قیمت اولیه  بازار آزاد

52,800

قیمت پایانی بازار آزاد

52,800

BLبادی3

قیمت اولیه  بازار آزاد

51,800

قیمت پایانی بازار آزاد

51,800

بادی0035

قیمت اولیه  بازار آزاد

54,300

قیمت پایانی بازار آزاد

54,300

PET821

قیمت اولیه  بازار آزاد

56,500

قیمت پایانی بازار آزاد

56,500

بندر امام PVC6558

قیمت اولیه  بازار آزاد

42,900

قیمت پایانی بازار آزاد

42,900

غدیر  PVC6558 

قیمت اولیه  بازار آزاد

42,900

قیمت پایانی بازار آزاد

42,900

EPS200

قیمت اولیه  بازار آزاد

64,000

قیمت پایانی بازار آزاد

64,000

PPZ30S

قیمت اولیه  بازار آزاد

54,700

قیمت پایانی بازار آزاد

54,700

PPC30S

قیمت اولیه  بازار آزاد

55,300

قیمت پایانی بازار آزاد

55,300

تزریقی5620

قیمت اولیه  بازار آزاد

67,000

قیمت پایانی بازار آزاد

67,000

PP510L

قیمت اولیه  بازار آزاد

55,000

قیمت پایانی بازار آزاد

55,000

EPSوارداتی

قیمت اولیه  بازار آزاد

63,500

قیمت پایانی بازار آزاد

63,500

PP440L

قیمت اولیه  بازار آزاد

57,500

قیمت پایانی بازار آزاد

57,500

EP548R

قیمت اولیه  بازار آزاد

57,300

قیمت پایانی بازار آزاد

57,300

RG1101XXR

قیمت اولیه  بازار آزاد

54,000

قیمت پایانی بازار آزاد

54,000