21 آذر 1397
RSS Yahoo Delicious
چهارشنبه, 06 دی 1396 ساعت 17:24

قیمت مواد اولیه 96/10/06

قیمت پایه پتروشیمی مورخ  96/10/03     نرخ دلار41725

 

 

96/10/03

96/10/04

96/10/05

96/10/06

دلار بازار آزاد

41,910

41,800

41,780

41,800

دلار مرکز مبادلات

35,909

35,909

35,958

35,998

SBR1712

قیمت پایه   55733

63,800

62,000

62,000

62,000

SBR1502

قیمت پایه  59578

68,000

66,200

66,200

66,200

61,849

(ریال)

EPS300

قیمت اولیه  بازار آزاد

67,000

67,000

66,500

66,500

قیمت پایانی بازار آزاد

67,000

67,000

66,500

 

44,540

(ریال)

3840دورانی-UA

قیمت اولیه  بازار آزاد

48,800

48,800

48,800

48,800

قیمت پایانی بازار آزاد

48,800

48,800

48,800

 

47,178

(ریال)

فیلم02420

قیمت اولیه  بازار آزاد

55,500

54,000

54,000

54,000

قیمت پایانی بازار آزاد

55,500

54,000

54,000

 

47,178

(ریال)

فیلم0190

قیمت اولیه  بازار آزاد

55,800

54,000

54,000

54,000

قیمت پایانی بازار آزاد

55,800

54,000

54,000

 

47,178

(ریال)

فیلم0200

قیمت اولیه  بازار آزاد

57,000

55,700

55,700

55,700

قیمت پایانی بازار آزاد

57,000

55,700

55,700

 

47,178

(ریال)

فیلم075

قیمت اولیه  بازار آزاد

55,500

54,200

54,200

54,200

قیمت پایانی بازار آزاد

55,500

54,200

54,200

 

شازند  44508

(ریال)

LL209AA

قیمت اولیه  بازار آزاد

52,300

51,700

51,700

51,700

امیرکبیر44508

قیمت پایانی بازار آزاد

52,300

51,700

51,700

 

47,178

(ریال)

فیلم2102

قیمت اولیه  بازار آزاد

55,800

54,000

54,000

54,000

قیمت پایانی بازار آزاد

55,800

54,000

54,000

 

51,896

(ریال)

فیلم2100

قیمت اولیه  بازار آزاد

59,000

59,000

59,000

59,000

قیمت پایانی بازار آزاد

59,000

59,000

59,000

 

59,145

(ریال)

کریستال1540

قیمت اولیه  بازار آزاد

66,500

66,500

66,500

66,500

قیمت پایانی بازار آزاد

66,500

66,500

66,500

 

62,574

(ریال)

هایمپک 7240

قیمت اولیه  بازار آزاد

69,200

69,100

69,100

69,100

قیمت پایانی بازار آزاد

69,200

69,100

69,100

 

42,622

(ریال)

تزریقی52518

قیمت اولیه  بازار آزاد

46,200

47,300

47,300

47,300

قیمت پایانی بازار آزاد

46,200

47,300

47,300

 

42,622

(ریال)

تزریقیI3

قیمت اولیه  بازار آزاد

49,000

50,000

50,000

50,000

قیمت پایانی بازار آزاد

49,000

50,000

50,000

 

42,622

(ریال)

تزریقیHI500

قیمت اولیه  بازار آزاد

45,500

46,300

46,300

46,300

قیمت پایانی بازار آزاد

45,500

46,300

46,300

 

42,622

(ریال)

تزریقی2200J

قیمت اولیه  بازار آزاد

45,000

45,800

45,800

45,800

قیمت پایانی بازار آزاد

45,000

45,800

45,800

 

89,893

(ریال)

ABS0150

قیمت اولیه  بازار آزاد

99,500

99,500

99,500

99,500

قیمت پایانی بازار آزاد

99,500

99,500

99,500

 

 

 

 

 

 

 

 

 

امیرکبیر 54250

(ریال)

EX3

قیمت اولیه  بازار آزاد

60,800

60,800

60,800

60,400

شازند   51010

قیمت پایانی بازار آزاد

60,800

60,800

60,800

 

46,680

(ریال)

F7000

قیمت اولیه  بازار آزاد

52,200

52,500

52,500

52,500

قیمت پایانی بازار آزاد

52,200

52,500

52,500

 

46,680

(ریال)

EX5

قیمت اولیه  بازار آزاد

52,800

52,800

52,800

52,800

قیمت پایانی بازار آزاد

52,800

52,800

52,800

 

45,986

(ریال)

BLبادی3

قیمت اولیه  بازار آزاد

51,800

51,000

51,000

51,000

قیمت پایانی بازار آزاد

51,800

51,000

51,000

 

45,986

(ریال)

بادی0035

قیمت اولیه  بازار آزاد

54,300

54,700

54,700

54,700

قیمت پایانی بازار آزاد

54,300

54,700

54,700

 

46,728

(ریال)

PET821

قیمت اولیه  بازار آزاد

56,500

56,500

56,500

56,500

قیمت پایانی بازار آزاد

56,500

56,500

56,500

 

34,631

(ریال)

بندر امام PVC6558

قیمت اولیه  بازار آزاد

42,900

42,900

42,900

42,900

قیمت پایانی بازار آزاد

42,900

42,900

42,900

 

34,631

(ریال)

غدیر  PVC6558 

قیمت اولیه  بازار آزاد

42,900

42,900

42,900

42,900

قیمت پایانی بازار آزاد

42,900

42,900

42,900

 

61,849

(ریال)

EPS200

قیمت اولیه  بازار آزاد

64,000

63,500

63,500

63,500

قیمت پایانی بازار آزاد

64,000

63,500

63,500

 

44,250

(ریال)

PPZ30S

قیمت اولیه  بازار آزاد

54,700

54,500

54,500

54,500

قیمت پایانی بازار آزاد

54,700

54,500

54,500

 

44,250

(ریال)

PPC30S

قیمت اولیه  بازار آزاد

55,300

54,600

54,600

54,600

قیمت پایانی بازار آزاد

55,300

54,600

54,600

 

42,622

(ریال)

تزریقی5620

قیمت اولیه  بازار آزاد

67,000

66,500

66,500

66,500

قیمت پایانی بازار آزاد

67,000

66,500

66,500

 

44,250

(ریال)

PP510L

قیمت اولیه  بازار آزاد

55,000

50,000

50,000

50,000

قیمت پایانی بازار آزاد

55,000

50,000

50,000

 

ZKF02

EPSوارداتی

قیمت اولیه  بازار آزاد

63,500

63,000

63,000

63,000

قیمت پایانی بازار آزاد

63,500

63,000

63,000

 

49,879

(ریال)

PP440L

قیمت اولیه  بازار آزاد

57,500

57,500

57,500

57,500

قیمت پایانی بازار آزاد

57,500

57,500

57,500

 

49,879

(ریال)

EP548R

قیمت اولیه  بازار آزاد

57,300

57,300

57,300

57,300

قیمت پایانی بازار آزاد

57,300

57,300

57,300

 

44,250

(ریال)

RG1101XXR

قیمت اولیه  بازار آزاد

54,000

53,900

53,900

53,900

قیمت پایانی بازار آزاد

54,000

53,900

53,900