23 آذر 1397
RSS Yahoo Delicious
یکشنبه, 17 دی 1396 ساعت 12:03

قیمت مواد اولیه 96/10/16

قیمت پایه پتروشیمی مورخ  96/10/10    نرخ دلار41770.

 

 

96/10/10

96/10/11

96/10/12

96/10/13

96/10/16

دلار بازار آزاد

42,380

43,400

43,480

43,530

43,350

دلار مرکز مبادلات

36,064

36,064

36,059

36,057

36,091

SBR1712

قیمت پایه  55793

62,000

63,000

62,000

62,000

62,000

SBR1502

قیمت پایه 59642

66,200

66,200

66,200

66,200

66,200

61,916

(ریال)

EPS300

قیمت اولیه  بازار آزاد

66,500

66,500

67,000

67,000

67,500

قیمت پایانی بازار آزاد

66,500

66,500

67,000

67,000

67,000

44,588

(ریال)

3840دورانی-UA

قیمت اولیه  بازار آزاد

49,000

49,000

49,000

49,000

52,000

قیمت پایانی بازار آزاد

49,000

49,000

49,000

52,000

53,500

47,229

(ریال)

فیلم02420

قیمت اولیه  بازار آزاد

54,000

54,000

52,600

52,600

53,500

قیمت پایانی بازار آزاد

54,000

54,000

52,600

53,500

53,400

47,229

(ریال)

فیلم0190

قیمت اولیه  بازار آزاد

54,000

54,000

53,400

53,400

53,500

قیمت پایانی بازار آزاد

54,000

54,000

53,400

53,500

53,800

47,229

(ریال)

فیلم0200

قیمت اولیه  بازار آزاد

55,000

55,000

54,500

54,500

55,500

قیمت پایانی بازار آزاد

55,000

55,000

54,500

55,500

55,900

47,229

(ریال)

فیلم075

قیمت اولیه  بازار آزاد

54,800

54,800

54,700

54,700

55,600

قیمت پایانی بازار آزاد

54,800

54,800

54,800

55,600

56,000

شازند  44556

(ریال)

LL209AA

قیمت اولیه  بازار آزاد

52,100

52,100

52,300

52,300

53,100

امیرکبیر44556

قیمت پایانی بازار آزاد

52,100

52,100

52,300

53,100

53,500

47,229

(ریال)

فیلم2102

قیمت اولیه  بازار آزاد

54,000

54,000

52,300

52,300

53,000

قیمت پایانی بازار آزاد

54,000

54,000

52,300

53,000

53,500

51,952

(ریال)

فیلم2100

قیمت اولیه  بازار آزاد

59,000

59,000

60,000

60,000

60,000

قیمت پایانی بازار آزاد

59,000

59,000

60,000

60,000

60,000

59,209

(ریال)

کریستال1540

قیمت اولیه  بازار آزاد

66,000

66,000

66,300

66,300

66,500

قیمت پایانی بازار آزاد

66,000

66,000

66,300

66,500

67,500

62,641

(ریال)

هایمپک 7240

قیمت اولیه  بازار آزاد

69,450

69,450

71,800

71,800

71,000

قیمت پایانی بازار آزاد

69,450

69,450

71,800

71,000

71,000

42,668

(ریال)

تزریقی52518

قیمت اولیه  بازار آزاد

47,100

47,100

47,800

47,800

48,500

قیمت پایانی بازار آزاد

47,100

47,100

47,800

48,500

49,000

42,668

(ریال)

تزریقیI3

قیمت اولیه  بازار آزاد

50,000

50,000

50,500

50,500

51,000

قیمت پایانی بازار آزاد

50,000

50,000

50,500

51,000

51,500

42,668

(ریال)

تزریقیHI500

قیمت اولیه  بازار آزاد

46,100

46,100

46,800

46,800

47,500

قیمت پایانی بازار آزاد

46,100

46,100

46,800

47,500

47,900

42,668

(ریال)

تزریقی2200J

قیمت اولیه  بازار آزاد

45,600

45,600

46,300

46,300

47,000

قیمت پایانی بازار آزاد

45,600

45,600

46,300

47,000

47,400

89,990

(ریال)

ABS0150

قیمت اولیه  بازار آزاد

100,500

100,500

100,500

100,500

100,500

قیمت پایانی بازار آزاد

100,500

100,500

100,500

100,500

97,500

 

 

 

 

 

 

 

 

 

امیرکبیر 54309

(ریال)

EX3

قیمت اولیه  بازار آزاد

60,500

60,500

60,500

60,500

61,000

شازند  51065

قیمت پایانی بازار آزاد

60,500

60,500

60,500

61,000

61,000

46,730

(ریال)

F7000

قیمت اولیه  بازار آزاد

52,200

52,200

52,000

52,000

53,600

قیمت پایانی بازار آزاد

52,200

52,200

52,000

53,600

53,700

46,730

(ریال)

EX5

قیمت اولیه  بازار آزاد

52,200

52,200

52,200

52,200

53,500

قیمت پایانی بازار آزاد

52,200

52,200

52,200

53,500

53,500

46,036

(ریال)

BLبادی3

قیمت اولیه  بازار آزاد

51,200

51,200

51,300

51,300

52,200

قیمت پایانی بازار آزاد

51,200

51,200

51,300

52,200

52,650

46,036

(ریال)

بادی0035

قیمت اولیه  بازار آزاد

54,000

54,000

52,000

52,000

52,300

قیمت پایانی بازار آزاد

54,000

54,000

52,000

52,300

52,300

46,779

(ریال)

PET821

قیمت اولیه  بازار آزاد

53,500

53,500

53,500

53,500

53,200

قیمت پایانی بازار آزاد

53,500

53,500

53,500

53,200

53,200

34,669

(ریال)

بندر امام PVC6558

قیمت اولیه  بازار آزاد

42,800

42,800

42,450

42,450

42,900

قیمت پایانی بازار آزاد

42,800

42,800

42,450

42,900

42,600

34,669

(ریال)

غدیر  PVC6558 

قیمت اولیه  بازار آزاد

42,900

42,900

42,400

42,400

42,900

قیمت پایانی بازار آزاد

42,900

42,900

42,400

42,900

42,600

61,916

(ریال)

EPS200

قیمت اولیه  بازار آزاد

63,000

63,000

63,000

63,000

63,500

قیمت پایانی بازار آزاد

63,000

63,000

63,000

63,500

61,500

44,298

(ریال)

PPZ30S

قیمت اولیه  بازار آزاد

54,300

54,300

55,000

55,800

55,000

قیمت پایانی بازار آزاد

54,300

54,300

55,000

55,000

55,400

44,298

(ریال)

PPC30S

قیمت اولیه  بازار آزاد

55,000

55,000

55,800

55,800

56,200

قیمت پایانی بازار آزاد

55,000

55,000

55,800

56,200

56,500

42,688

(ریال)

تزریقی5620

قیمت اولیه  بازار آزاد

66,500

66,500

67,000

67,000

67,500

قیمت پایانی بازار آزاد

66,500

66,500

67,000

67,500

68,000

44,298

(ریال)

PP510L

قیمت اولیه  بازار آزاد

54,600

54,600

55,400

55,400

55,800

قیمت پایانی بازار آزاد

54,600

54,600

55,400

55,800

56,000

ZKF02

EPSوارداتی

قیمت اولیه  بازار آزاد

62,500

62,500

62,500

62,500

63,000

قیمت پایانی بازار آزاد

62,500

62,500

62,500

63,000

61,000

49,933

(ریال)

PP440L

قیمت اولیه  بازار آزاد

56,200

56,200

56,200

56,200

57,200

قیمت پایانی بازار آزاد

56,200

56,200

56,200

57,200

57,100

49,933

(ریال)

EP548R

قیمت اولیه  بازار آزاد

56,000

56,000

56,000

56,000

57,000

قیمت پایانی بازار آزاد

56,000

56,000

56,000

57,000

56,900

44,298

(ریال)

RG1101XXR

قیمت اولیه  بازار آزاد

53,700

53,700

54,400

54,400

54,000

قیمت پایانی بازار آزاد

53,700

53,700

54,400

54,000

54,400