23 آذر 1397
RSS Yahoo Delicious
سه شنبه, 19 دی 1396 ساعت 16:26

قیمت مواد اولیه 96/10/19

قیمت پایه پتروشیمی مورخ     96/10/17 نرخ دلار42742

 

 

96/10/17

96/10/18

96/10/19

دلار بازار آزاد

43,480

44,000

43,890

دلار مرکز مبادلات

36,089

36,089

36,129

SBR1712

قیمت پایه  55122

62,000

61,300

61,300

SBR1502

قیمت پایه  59060

66,200

65,600

65,600

63,357

(ریال)

EPS300

قیمت اولیه  بازار آزاد

67,000

67,000

71,000

قیمت پایانی بازار آزاد

67,000

67,000

71,000

46,548

(ریال)

3840دورانی-UA

قیمت اولیه  بازار آزاد

53,500

54,600

54,000

قیمت پایانی بازار آزاد

54,600

54,000

54,000

48,582

(ریال)

فیلم02420

قیمت اولیه  بازار آزاد

53,400

53,500

54,200

قیمت پایانی بازار آزاد

53,500

54,200

55,000

48,582

(ریال)

فیلم0190

قیمت اولیه  بازار آزاد

53,800

54,700

54,700

قیمت پایانی بازار آزاد

54,700

54,700

56,900

48,582

(ریال)

فیلم0200

قیمت اولیه  بازار آزاد

55,900

56,500

56,900

قیمت پایانی بازار آزاد

56,500

56,900

57,600

48,582

(ریال)

فیلم075

قیمت اولیه  بازار آزاد

56,000

56,500

56,900

قیمت پایانی بازار آزاد

56,500

56,900

57,600

شازند  45755

(ریال)

LL209AA

قیمت اولیه  بازار آزاد

53,500

54,000

54,000

امیرکبیر45755

قیمت پایانی بازار آزاد

54,000

54,000

56,300

48,582

(ریال)

فیلم2102

قیمت اولیه  بازار آزاد

53,500

54,700

54,700

قیمت پایانی بازار آزاد

54,700

54,700

55,100

53,440

(ریال)

فیلم2100

قیمت اولیه  بازار آزاد

60,000

60,500

60,500

قیمت پایانی بازار آزاد

60,500

60,500

60,500

60,800

(ریال)

کریستال1540

قیمت اولیه  بازار آزاد

67,500

68,500

68,500

قیمت پایانی بازار آزاد

68,500

68,500

68,000

64,312

(ریال)

هایمپک 7240

قیمت اولیه  بازار آزاد

71,000

71,500

71,500

قیمت پایانی بازار آزاد

71,500

71,500

71,800

44,544

(ریال)

تزریقی52518

قیمت اولیه  بازار آزاد

49,000

49,100

49,100

قیمت پایانی بازار آزاد

49,100

49,100

50,500

44,544

(ریال)

تزریقیI3

قیمت اولیه  بازار آزاد

51,500

51,600

51,600

قیمت پایانی بازار آزاد

51,600

51,600

52,000

44,544

(ریال)

تزریقیHI500

قیمت اولیه  بازار آزاد

47,900

48,000

48,500

قیمت پایانی بازار آزاد

48,000

48,000

48,700

44,544

(ریال)

تزریقی2200J

قیمت اولیه  بازار آزاد

47,500

47,600

49,300

قیمت پایانی بازار آزاد

47,600

47,600

49,000

91,033

(ریال)

ABS0150

قیمت اولیه  بازار آزاد

97,500

98,500

98,500

قیمت پایانی بازار آزاد

98,500

98,500

98,500

 

 

 

 

 

 

 

امیرکبیر 57053

(ریال)

EX3

قیمت اولیه  بازار آزاد

61,000

62,500

62,500

شازند  53624

قیمت پایانی بازار آزاد

62,500

62,500

63,000

48,366

(ریال)

F7000

قیمت اولیه  بازار آزاد

53,700

54,700

54,700

قیمت پایانی بازار آزاد

54,700

54,700

56,000

48,366

(ریال)

EX5

قیمت اولیه  بازار آزاد

53,500

53,500

53,500

قیمت پایانی بازار آزاد

53,500

53,500

56,200

47,777

(ریال)

BLبادی3

قیمت اولیه  بازار آزاد

52,650

53,400

53,400

قیمت پایانی بازار آزاد

53,400

53,400

54,800

47,777

(ریال)

بادی0035

قیمت اولیه  بازار آزاد

52,300

53,300

53,300

قیمت پایانی بازار آزاد

53,300

53,300

54,700

49,848

(ریال)

PET821

قیمت اولیه  بازار آزاد

53,200

55,500

55,500

قیمت پایانی بازار آزاد

55,500

55,500

55,500

35,577

(ریال)

بندر امام PVC6558

قیمت اولیه  بازار آزاد

42,600

42,600

42,600

قیمت پایانی بازار آزاد

42,600

42,600

41,800

35,577

(ریال)

غدیر  PVC6558 

قیمت اولیه  بازار آزاد

42,600

42,600

42,600

قیمت پایانی بازار آزاد

42,600

42,600

41,500

63,357

(ریال)

EPS200

قیمت اولیه  بازار آزاد

61,500

61,500

63,500

قیمت پایانی بازار آزاد

61,500

63,500

63,500

46,141

(ریال)

PPZ30S

قیمت اولیه  بازار آزاد

55,400

56,200

56,700

قیمت پایانی بازار آزاد

56,200

56,700

56,700

46,141

(ریال)

PPC30S

قیمت اولیه  بازار آزاد

56,500

57,500

57,500

قیمت پایانی بازار آزاد

57,500

57,500

57,500

44,544

(ریال)

تزریقی5620

قیمت اولیه  بازار آزاد

68,000

68,000

68,000

قیمت پایانی بازار آزاد

68,000

68,000

68,500

46,141

(ریال)

PP510L

قیمت اولیه  بازار آزاد

56,000

57,000

57,000

قیمت پایانی بازار آزاد

57,000

57,000

57,000

ZKF02

EPSوارداتی

قیمت اولیه  بازار آزاد

61,000

61,000

63,000

قیمت پایانی بازار آزاد

61,000

63,000

63,000

51,907

(ریال)

PP440L

قیمت اولیه  بازار آزاد

57,100

58,700

58,700

قیمت پایانی بازار آزاد

58,700

58,700

59,200

51,907

(ریال)

EP548R

قیمت اولیه  بازار آزاد

56,900

58,500

57,500

قیمت پایانی بازار آزاد

58,500

58,500

59,000

46,141

(ریال)

RG1101XXR

قیمت اولیه  بازار آزاد

54,400

55,500

56,000

قیمت پایانی بازار آزاد

55,500

56,000

56,000