29 دی 1398
RSS Yahoo Delicious
دوشنبه, 02 بهمن 1396 ساعت 10:01

قیمت مواد اولیه 96/10/30

قیمت پایه پتروشیمی مورخ   96/10/24          نرخ دلار43370

 

 

96/10/24

96/10/25

96/10/26

96/10/27

96/10/30

دلار بازار آزاد

44,090

44,180

44,380

44,430

45,510

دلار مرکز مبادلات

36,469

36,469

36,511

36,559

36,609

SBR1712

قیمت پایه  57430

63,800

63,800

63,800

63,800

63,800

SBR1502

قیمت پایه 61427

68,200

48,200

68,200

68,300

68,300

65,379

(ریال)

EPS300

قیمت اولیه  بازار آزاد

72,000

72,000

72,000

72,000

72,000

قیمت پایانی بازار آزاد

72,000

72,000

72,000

72,000

72,000

47,555

(ریال)

3840دورانی-UA

قیمت اولیه  بازار آزاد

54,500

54,500

54,500

54,500

55,000

قیمت پایانی بازار آزاد

54,500

54,500

54,500

54,500

55,000

49,553

(ریال)

فیلم02420

قیمت اولیه  بازار آزاد

54,600

55,000

54,600

54,600

54,700

قیمت پایانی بازار آزاد

55,000

54,600

54,600

54,600

54,700

49,553

(ریال)

فیلم0190

قیمت اولیه  بازار آزاد

56,700

56,700

56,700

56,700

56,700

قیمت پایانی بازار آزاد

56,700

56,700

56,700

56,700

56,700

49,553

(ریال)

فیلم0200

قیمت اولیه  بازار آزاد

57,000

57,200

56,800

56,800

56,500

قیمت پایانی بازار آزاد

57,500

56,800

56,800

56,800

56,500

49,553

###

فیلم075

قیمت اولیه  بازار آزاد

56,800

57,500

56,500

56,500

56,500

قیمت پایانی بازار آزاد

57,500

56,500

56,800

56,500

56,500

شازند  46510

(ریال)

LL209AA

قیمت اولیه  بازار آزاد

56,000

55,800

55,500

55,000

55,000

امیرکبیر46510

قیمت پایانی بازار آزاد

56,000

55,500

55,000

55,000

55,000

49,553

(ریال)

فیلم2102

قیمت اولیه  بازار آزاد

55,000

55,000

54,700

54,700

54,700

قیمت پایانی بازار آزاد

550,000

54,700

54,700

54,700

54,700

54,509

(ریال)

فیلم2100

قیمت اولیه  بازار آزاد

60,000

60,000

60,000

60,000

60,500

قیمت پایانی بازار آزاد

60,000

60,000

60,000

60,000

60,500

61,911

(ریال)

کریستال1540

قیمت اولیه  بازار آزاد

68,000

68,000

68,400

68,400

68,400

قیمت پایانی بازار آزاد

68,000

68,400

68,400

68,400

68,400

64,608

(ریال)

هایمپک 7240

قیمت اولیه  بازار آزاد

76,000

76,000

75,700

74,000

73,800

قیمت پایانی بازار آزاد

76,000

75,700

74,000

74,000

73,800

45,507

(ریال)

تزریقی52518

قیمت اولیه  بازار آزاد

50,700

50,700

50,700

51,000

51,000

قیمت پایانی بازار آزاد

50,700

50,700

51,000

51,000

51,000

45,507

(ریال)

تزریقیI3

قیمت اولیه  بازار آزاد

52,500

52,500

52,500

52,800

52,800

قیمت پایانی بازار آزاد

52,500

52,500

52,800

52,800

52,800

45,507

(ریال)

تزریقیHI500

قیمت اولیه  بازار آزاد

48,900

48,900

49,000

50,200

50,200

قیمت پایانی بازار آزاد

48,900

48,900

50,200

50,200

50,200

45,507

(ریال)

تزریقی2200J

قیمت اولیه  بازار آزاد

49,200

49,200

49,200

49,500

49,500

قیمت پایانی بازار آزاد

49,200

49,200

49,500

49,500

49,500

92,371

(ریال)

ABS0150

قیمت اولیه  بازار آزاد

98,500

104,300

104,000

104,000

104,000

قیمت پایانی بازار آزاد

104,300

104,000

104,000

104,000

104,000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

امیرکبیر 58249

(ریال)

EX3

قیمت اولیه  بازار آزاد

64,000

64,000

64,000

64,000

64,000

شازند  54535

قیمت پایانی بازار آزاد

64,000

64,000

64,000

64,000

64,000

49,571

(ریال)

F7000

قیمت اولیه  بازار آزاد

56,800

56,500

56,800

56,800

56,000

قیمت پایانی بازار آزاد

56,800

56,800

56,800

56,800

56,000

49,571

(ریال)

EX5

قیمت اولیه  بازار آزاد

56,400

56,400

56,700

56,700

56,700

قیمت پایانی بازار آزاد

56,400

56,700

56,700

56,700

56,700

49,066

(ریال)

BLبادی3

قیمت اولیه  بازار آزاد

55,000

55,000

55,000

55,000

55,300

قیمت پایانی بازار آزاد

55,000

55,000

55,000

55,000

55,300

49,066

(ریال)

بادی0035

قیمت اولیه  بازار آزاد

54,600

55,000

54,900

54,900

54,600

قیمت پایانی بازار آزاد

54,600

54,900

54,900

54,900

54,600

51,473

(ریال)

PET821

قیمت اولیه  بازار آزاد

55,500

55,900

57,500

57,500

57,500

قیمت پایانی بازار آزاد

55,900

57,500

57,500

57,500

57,500

36,903

(ریال)

بندر امام PVC6558

قیمت اولیه  بازار آزاد

42,900

42,500

42,500

42,500

42,500

قیمت پایانی بازار آزاد

41,700

42,500

42,500

42,500

42,500

36,903

(ریال)

غدیر  PVC6558 

قیمت اولیه  بازار آزاد

42,300

42,700

42,700

42,700

42,700

قیمت پایانی بازار آزاد

41,700

42,700

42,700

42,700

42,700

65,379

(ریال)

EPS200

قیمت اولیه  بازار آزاد

64,500

64,500

64,500

64,500

64,500

قیمت پایانی بازار آزاد

64,500

64,500

64,500

64,500

64,500

46,819

(ریال)

PPZ30S

قیمت اولیه  بازار آزاد

56,700

57,000

58,000

58,000

58,000

قیمت پایانی بازار آزاد

57,000

58,000

58,000

58,000

58,000

46,819

(ریال)

PPC30S

قیمت اولیه  بازار آزاد

57,800

57,800

59,000

59,000

59,000

قیمت پایانی بازار آزاد

57,800

59,000

59,000

59,000

59,000

45,507

(ریال)

تزریقی5620

قیمت اولیه  بازار آزاد

68,700

68,700

69,000

69,500

69,500

قیمت پایانی بازار آزاد

68,700

68,700

69,000

69,500

69,500

46,819

(ریال)

PP510L

قیمت اولیه  بازار آزاد

57,000

57,000

58,000

58,500

58,500

قیمت پایانی بازار آزاد

57,000

58,000

58,000

58,500

58,500

ZKF02

EPSوارداتی

قیمت اولیه  بازار آزاد

64,000

64,000

64,000

64,000

64,000

قیمت پایانی بازار آزاد

64,000

64,000

64,000

64,000

64,000

52,669

(ریال)

PP440L

قیمت اولیه  بازار آزاد

60,700

60,700

60,700

60,700

60,700

قیمت پایانی بازار آزاد

60,700

60,700

60,700

60,700

60,700

52,669

(ریال)

EP548R

قیمت اولیه  بازار آزاد

60,500

60,500

60,500

60,500

60,500

قیمت پایانی بازار آزاد

60,500

60,500

60,500

60,500

60,500

46,819

(ریال)

RG1101XXR

قیمت اولیه  بازار آزاد

55,800

56,200

57,200

57,200

57,200

قیمت پایانی بازار آزاد

56,200

57,200

57,200

57,200

57,200