29 دی 1398
RSS Yahoo Delicious
چهارشنبه, 04 بهمن 1396 ساعت 18:24

قیمت مواد اولیه 96/11/01

قیمت پایه پتروشیمی مورخ  96/11/01          نرخ دلار43915

 

 

96/11/01

دلار بازار آزاد

46,700

دلار مرکز مبادلات

36,639

SBR1712

قیمت پایه  59670

63,800

SBR1502

قیمت پایه63716

68,200

67,307

(ریال)

EPS300

قیمت اولیه  بازار آزاد

72,000

قیمت پایانی بازار آزاد

74,000

48,349

(ریال)

3840دورانی-UA

قیمت اولیه  بازار آزاد

55,000

قیمت پایانی بازار آزاد

56,000

50,906

(ریال)

فیلم02420

قیمت اولیه  بازار آزاد

54,700

قیمت پایانی بازار آزاد

56,100

50,906

(ریال)

فیلم0190

قیمت اولیه  بازار آزاد

56,700

قیمت پایانی بازار آزاد

57,800

50,906

(ریال)

فیلم0200

قیمت اولیه  بازار آزاد

56,500

قیمت پایانی بازار آزاد

57,600

50,906

####

فیلم075

قیمت اولیه  بازار آزاد

56,500

قیمت پایانی بازار آزاد

57,600

شازند  47491

(ریال)

LL209AA

قیمت اولیه  بازار آزاد

55,000

امیرکبیر47491

قیمت پایانی بازار آزاد

55,800

50,906

(ریال)

فیلم2102

قیمت اولیه  بازار آزاد

54,700

قیمت پایانی بازار آزاد

56,000

55,997

(ریال)

فیلم2100

قیمت اولیه  بازار آزاد

60,500

قیمت پایانی بازار آزاد

64,500

62,908

(ریال)

کریستال1540

قیمت اولیه  بازار آزاد

68,400

قیمت پایانی بازار آزاد

68,400

65,420

(ریال)

هایمپک 7240

قیمت اولیه  بازار آزاد

73,800

قیمت پایانی بازار آزاد

74,000

46,267

(ریال)

تزریقی52518

قیمت اولیه  بازار آزاد

51,000

قیمت پایانی بازار آزاد

52,400

46,267

(ریال)

تزریقیI3

قیمت اولیه  بازار آزاد

52,800

قیمت پایانی بازار آزاد

54,200

46,267

(ریال)

تزریقیHI500

قیمت اولیه  بازار آزاد

50,200

قیمت پایانی بازار آزاد

51,600

46,267

(ریال)

تزریقی2200J

قیمت اولیه  بازار آزاد

49,500

قیمت پایانی بازار آزاد

51,000

92,932

(ریال)

ABS0150

قیمت اولیه  بازار آزاد

104,000

قیمت پایانی بازار آزاد

104,000

 

 

 

 

 

امیرکبیر 58586

(ریال)

EX3

قیمت اولیه  بازار آزاد

64,000

شازند  55388

قیمت پایانی بازار آزاد

66,500

50,663

(ریال)

F7000

قیمت اولیه  بازار آزاد

56,000

قیمت پایانی بازار آزاد

57,000

50,663

(ریال)

EX5

قیمت اولیه  بازار آزاد

56,700

قیمت پایانی بازار آزاد

57,400

50,183

(ریال)

BLبادی3

قیمت اولیه  بازار آزاد

55,300

قیمت پایانی بازار آزاد

55,700

50,183

(ریال)

بادی0035

قیمت اولیه  بازار آزاد

54,600

قیمت پایانی بازار آزاد

55,200

52,742

(ریال)

PET821

قیمت اولیه  بازار آزاد

57,500

قیمت پایانی بازار آزاد

58,800

37,575

(ریال)

بندر امام PVC6558

قیمت اولیه  بازار آزاد

42,500

قیمت پایانی بازار آزاد

42,500

37,575

(ریال)

غدیر  PVC6558 

قیمت اولیه  بازار آزاد

42,700

قیمت پایانی بازار آزاد

42,700

67,307

(ریال)

EPS200

قیمت اولیه  بازار آزاد

64,500

قیمت پایانی بازار آزاد

67,500

47,407

(ریال)

PPZ30S

قیمت اولیه  بازار آزاد

58,000

قیمت پایانی بازار آزاد

58,500

47,407

(ریال)

PPC30S

قیمت اولیه  بازار آزاد

59,000

قیمت پایانی بازار آزاد

60,000

46,267

(ریال)

تزریقی5620

قیمت اولیه  بازار آزاد

70,000

قیمت پایانی بازار آزاد

71,000

47,407

(ریال)

PP510L

قیمت اولیه  بازار آزاد

58,500

قیمت پایانی بازار آزاد

59,000

ZKF02

EPSوارداتی

قیمت اولیه  بازار آزاد

64,000

قیمت پایانی بازار آزاد

67,000

53,331

(ریال)

PP440L

قیمت اولیه  بازار آزاد

60,700

قیمت پایانی بازار آزاد

61,700

53,331

(ریال)

EP548R

قیمت اولیه  بازار آزاد

60,500

قیمت پایانی بازار آزاد

61,500

47,407

(ریال)

RG1101XXR

قیمت اولیه  بازار آزاد

57,200

قیمت پایانی بازار آزاد

57,700