29 دی 1398
RSS Yahoo Delicious
چهارشنبه, 04 بهمن 1396 ساعت 18:27

قیمت مواد اولیه 96/11/02

قیمت پایه پتروشیمی مورخ  96/11/01          نرخ دلار43915

 

 

96/11/01

96/11/02

دلار بازار آزاد

46,700

46,570

دلار مرکز مبادلات

36,639

36,639

SBR1712

قیمت پایه  59670

63,800

66,300

SBR1502

قیمت پایه63716

68,200

70,700

67,307

(ریال)

EPS300

قیمت اولیه  بازار آزاد

72,000

74,000

قیمت پایانی بازار آزاد

74,000

 

48,349

(ریال)

3840دورانی-UA

قیمت اولیه  بازار آزاد

55,000

56,000

قیمت پایانی بازار آزاد

56,000

 

50,906

(ریال)

فیلم02420

قیمت اولیه  بازار آزاد

54,700

56,700

قیمت پایانی بازار آزاد

56,100

 

50,906

(ریال)

فیلم0190

قیمت اولیه  بازار آزاد

56,700

57,800

قیمت پایانی بازار آزاد

57,800

 

50,906

(ریال)

فیلم0200

قیمت اولیه  بازار آزاد

56,500

57,600

قیمت پایانی بازار آزاد

57,600

 

50,906

####

فیلم075

قیمت اولیه  بازار آزاد

56,500

57,600

قیمت پایانی بازار آزاد

57,600

 

شازند  47491

(ریال)

LL209AA

قیمت اولیه  بازار آزاد

55,000

56,500

امیرکبیر47491

قیمت پایانی بازار آزاد

55,800

 

50,906

(ریال)

فیلم2102

قیمت اولیه  بازار آزاد

54,700

56,000

قیمت پایانی بازار آزاد

56,000

 

55,997

(ریال)

فیلم2100

قیمت اولیه  بازار آزاد

60,500

64,500

قیمت پایانی بازار آزاد

64,500

 

62,908

(ریال)

کریستال1540

قیمت اولیه  بازار آزاد

68,400

68,400

قیمت پایانی بازار آزاد

68,400

 

65,420

(ریال)

هایمپک 7240

قیمت اولیه  بازار آزاد

73,800

74,800

قیمت پایانی بازار آزاد

74,000

 

46,267

(ریال)

تزریقی52518

قیمت اولیه  بازار آزاد

51,000

52,400

قیمت پایانی بازار آزاد

52,400

 

46,267

(ریال)

تزریقیI3

قیمت اولیه  بازار آزاد

52,800

54,200

قیمت پایانی بازار آزاد

54,200

 

46,267

(ریال)

تزریقیHI500

قیمت اولیه  بازار آزاد

50,200

51,600

قیمت پایانی بازار آزاد

51,600

 

46,267

(ریال)

تزریقی2200J

قیمت اولیه  بازار آزاد

49,500

51,000

قیمت پایانی بازار آزاد

51,000

 

92,932

(ریال)

ABS0150

قیمت اولیه  بازار آزاد

104,000

104,000

قیمت پایانی بازار آزاد

104,000

 

 

 

 

 

 

 

امیرکبیر 58586

(ریال)

EX3

قیمت اولیه  بازار آزاد

64,000

67,000

شازند  55388

قیمت پایانی بازار آزاد

66,500

 

50,663

(ریال)

F7000

قیمت اولیه  بازار آزاد

56,000

57,000

قیمت پایانی بازار آزاد

57,000

 

50,663

(ریال)

EX5

قیمت اولیه  بازار آزاد

56,700

57,400

قیمت پایانی بازار آزاد

57,400

 

50,183

(ریال)

BLبادی3

قیمت اولیه  بازار آزاد

55,300

57,300

قیمت پایانی بازار آزاد

55,700

 

50,183

(ریال)

بادی0035

قیمت اولیه  بازار آزاد

54,600

55,200

قیمت پایانی بازار آزاد

55,200

 

52,742

(ریال)

PET821

قیمت اولیه  بازار آزاد

57,500

58,800

قیمت پایانی بازار آزاد

58,800

 

37,575

(ریال)

بندر امام PVC6558

قیمت اولیه  بازار آزاد

42,500

42,500

قیمت پایانی بازار آزاد

42,500

 

37,575

(ریال)

غدیر  PVC6558 

قیمت اولیه  بازار آزاد

42,700

42,700

قیمت پایانی بازار آزاد

42,700

 

67,307

(ریال)

EPS200

قیمت اولیه  بازار آزاد

64,500

67,500

قیمت پایانی بازار آزاد

67,500

 

47,407

(ریال)

PPZ30S

قیمت اولیه  بازار آزاد

58,000

58,500

قیمت پایانی بازار آزاد

58,500

 

47,407

(ریال)

PPC30S

قیمت اولیه  بازار آزاد

59,000

60,000

قیمت پایانی بازار آزاد

60,000

 

46,267

(ریال)

تزریقی5620

قیمت اولیه  بازار آزاد

70,000

71,000

قیمت پایانی بازار آزاد

71,000

 

47,407

(ریال)

PP510L

قیمت اولیه  بازار آزاد

58,500

59,000

قیمت پایانی بازار آزاد

59,000

 

ZKF02

EPSوارداتی

قیمت اولیه  بازار آزاد

64,000

67,000

قیمت پایانی بازار آزاد

67,000

 

53,331

(ریال)

PP440L

قیمت اولیه  بازار آزاد

60,700

61,700

قیمت پایانی بازار آزاد

61,700

 

53,331

(ریال)

EP548R

قیمت اولیه  بازار آزاد

60,500

61,500

قیمت پایانی بازار آزاد

61,500

 

47,407

(ریال)

RG1101XXR

قیمت اولیه  بازار آزاد

57,200

57,700

قیمت پایانی بازار آزاد

57,700