29 دی 1398
RSS Yahoo Delicious
شنبه, 07 بهمن 1396 ساعت 17:38

قیمت مواد اولیه 96/11/07

قیمت پایه پتروشیمی مورخ  96/11/01          نرخ دلار43915

 

 

96/11/01

96/11/02

96/11/03

96/11/04

96/11/07

دلار بازار آزاد

46,700

46,570

46,000

45,790

45,220

دلار مرکز مبادلات

36,639

36,639

36,635

36,670

36,775

SBR1712

قیمت پایه  59670

63,800

66,300

66,300

66,300

66,300

SBR1502

قیمت پایه63716

68,200

70,700

70,700

70,700

70,700

67,307

(ریال)

EPS300

قیمت اولیه  بازار آزاد

72,000

74,000

74,000

75,000

75,000

قیمت پایانی بازار آزاد

74,000

74,000

75,000

75,000

75,000

48,349

(ریال)

3840دورانی-UA

قیمت اولیه  بازار آزاد

55,000

56,000

56,000

55,300

55,300

قیمت پایانی بازار آزاد

56,000

56,000

55,300

55,300

55,300

50,906

(ریال)

فیلم02420

قیمت اولیه  بازار آزاد

54,700

56,700

56,700

56,200

56,200

قیمت پایانی بازار آزاد

56,100

56,700

56,200

56,200

56,200

50,906

(ریال)

فیلم0190

قیمت اولیه  بازار آزاد

56,700

57,800

57,800

57,800

57,800

قیمت پایانی بازار آزاد

57,800

57,800

57,800

57,800

57,800

50,906

(ریال)

فیلم0200

قیمت اولیه  بازار آزاد

56,500

57,600

57,600

57,600

57,600

قیمت پایانی بازار آزاد

57,600

57,600

57,600

57,600

57,600

50,906

####

فیلم075

قیمت اولیه  بازار آزاد

56,500

57,600

57,600

57,500

57,500

قیمت پایانی بازار آزاد

57,600

57,600

57,500

57,500

57,500

شازند  47491

(ریال)

LL209AA

قیمت اولیه  بازار آزاد

55,000

56,500

56,500

56,000

56,000

امیرکبیر47491

قیمت پایانی بازار آزاد

55,800

56,500

56,000

56,000

56,000

50,906

(ریال)

فیلم2102

قیمت اولیه  بازار آزاد

54,700

56,000

56,000

56,000

56,000

قیمت پایانی بازار آزاد

56,000

56,000

56,000

56,000

56,000

55,997

(ریال)

فیلم2100

قیمت اولیه  بازار آزاد

60,500

64,500

66,000

61,000

61,000

قیمت پایانی بازار آزاد

64,500

66,000

61,000

61,000

61,000

62,908

(ریال)

کریستال1540

قیمت اولیه  بازار آزاد

68,400

68,400

69,400

69,300

69,300

قیمت پایانی بازار آزاد

68,400

69,400

69,300

69,300

69,300

65,420

(ریال)

هایمپک 7240

قیمت اولیه  بازار آزاد

73,800

74,800

74,800

74,800

74,800

قیمت پایانی بازار آزاد

74,000

74,800

74,800

74,800

74,800

46,267

(ریال)

تزریقی52518

قیمت اولیه  بازار آزاد

51,000

52,400

52,600

52,600

52,600

قیمت پایانی بازار آزاد

52,400

52,600

52,600

52,600

52,600

46,267

(ریال)

تزریقیI3

قیمت اولیه  بازار آزاد

52,800

54,200

54,500

55,000

55,000

قیمت پایانی بازار آزاد

54,200

54,500

54,500

55,000

55,000

46,267

(ریال)

تزریقیHI500

قیمت اولیه  بازار آزاد

50,200

51,600

51,800

52,000

52,000

قیمت پایانی بازار آزاد

51,600

51,800

51,800

52,000

52,000

46,267

(ریال)

تزریقی2200J

قیمت اولیه  بازار آزاد

49,500

51,000

51,200

51,200

51,200

قیمت پایانی بازار آزاد

51,000

51,200

51,200

51,200

51,200

92,932

(ریال)

ABS0150

قیمت اولیه  بازار آزاد

104,000

104,000

104,000

1,040,000

108,000

قیمت پایانی بازار آزاد

104,000

104,000

104,000

104,000

108,000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

امیرکبیر 58586

(ریال)

EX3

قیمت اولیه  بازار آزاد

64,000

67,000

67,000

67,000

67,000

شازند  55388

قیمت پایانی بازار آزاد

66,500

67,000

67,000

67,000

67,000

50,663

(ریال)

F7000

قیمت اولیه  بازار آزاد

56,000

57,000

57,000

57,500

57,500

قیمت پایانی بازار آزاد

57,000

57,000

57,500

57,500

57,500

50,663

(ریال)

EX5

قیمت اولیه  بازار آزاد

56,700

57,400

57,400

57,400

57,400

قیمت پایانی بازار آزاد

57,400

57,400

57,400

57,400

57,400

50,183

(ریال)

BLبادی3

قیمت اولیه  بازار آزاد

55,300

57,300

57,300

57,500

57,500

قیمت پایانی بازار آزاد

55,700

57,300

57,500

57,500

57,500

50,183

(ریال)

بادی0035

قیمت اولیه  بازار آزاد

54,600

55,200

56,000

56,500

56,500

قیمت پایانی بازار آزاد

55,200

56,000

56,500

56,500

56,500

52,742

(ریال)

PET821

قیمت اولیه  بازار آزاد

57,500

58,800

59,000

60,500

60,500

قیمت پایانی بازار آزاد

58,800

59,000

60,500

60,500

60,500

37,575

(ریال)

بندر امام PVC6558

قیمت اولیه  بازار آزاد

42,500

42,500

43,000

44,000

44,000

قیمت پایانی بازار آزاد

42,500

43,000

44,000

44,000

44,000

37,575

(ریال)

غدیر  PVC6558 

قیمت اولیه  بازار آزاد

42,700

42,700

43,000

44,000

44,000

قیمت پایانی بازار آزاد

42,700

43,000

44,000

44,000

44,000

67,307

(ریال)

EPS200

قیمت اولیه  بازار آزاد

64,500

67,500

67,500

72,500

72,500

قیمت پایانی بازار آزاد

67,500

67,500

72,500

72,500

72,500

47,407

(ریال)

PPZ30S

قیمت اولیه  بازار آزاد

58,000

58,500

58,700

60,200

60,200

قیمت پایانی بازار آزاد

58,500

58,700

60,200

60,200

60,200

47,407

(ریال)

PPC30S

قیمت اولیه  بازار آزاد

59,000

60,000

60,500

60,500

60,700

قیمت پایانی بازار آزاد

60,000

60,500

60,500

60,500

60,700

46,267

(ریال)

تزریقی5620

قیمت اولیه  بازار آزاد

70,000

71,000

71,000

71,000

71,000

قیمت پایانی بازار آزاد

71,000

71,000

71,000

71,000

71,000

47,407

(ریال)

PP510L

قیمت اولیه  بازار آزاد

58,500

59,000

59,500

59,500

62,000

قیمت پایانی بازار آزاد

59,000

59,500

59,500

60,000

62,000

ZKF02

EPSوارداتی

قیمت اولیه  بازار آزاد

64,000

67,000

67,000

72,000

72,000

قیمت پایانی بازار آزاد

67,000

67,000

72,000

72,000

72,000

53,331

(ریال)

PP440L

قیمت اولیه  بازار آزاد

60,700

61,700

62,000

62,700

62,200

قیمت پایانی بازار آزاد

61,700

62,000

62,700

62,700

62,200

53,331

(ریال)

EP548R

قیمت اولیه  بازار آزاد

60,500

61,500

61,800

62,500

62,000

قیمت پایانی بازار آزاد

61,500

61,800

62,500

62,500

62,000

47,407

(ریال)

RG1101XXR

قیمت اولیه  بازار آزاد

57,200

57,700

56,000

56,500

56,500

قیمت پایانی بازار آزاد

57,700

56,000

56,500

56,500

56,500