02 فروردين 1398
RSS Yahoo Delicious
شنبه, 07 بهمن 1396 ساعت 17:38

قیمت مواد اولیه 96/11/07

قیمت پایه پتروشیمی مورخ  96/11/01          نرخ دلار43915

 

 

96/11/01

96/11/02

96/11/03

96/11/04

96/11/07

دلار بازار آزاد

46,700

46,570

46,000

45,790

45,220

دلار مرکز مبادلات

36,639

36,639

36,635

36,670

36,775

SBR1712

قیمت پایه  59670

63,800

66,300

66,300

66,300

66,300

SBR1502

قیمت پایه63716

68,200

70,700

70,700

70,700

70,700

67,307

(ریال)

EPS300

قیمت اولیه  بازار آزاد

72,000

74,000

74,000

75,000

75,000

قیمت پایانی بازار آزاد

74,000

74,000

75,000

75,000

75,000

48,349

(ریال)

3840دورانی-UA

قیمت اولیه  بازار آزاد

55,000

56,000

56,000

55,300

55,300

قیمت پایانی بازار آزاد

56,000

56,000

55,300

55,300

55,300

50,906

(ریال)

فیلم02420

قیمت اولیه  بازار آزاد

54,700

56,700

56,700

56,200

56,200

قیمت پایانی بازار آزاد

56,100

56,700

56,200

56,200

56,200

50,906

(ریال)

فیلم0190

قیمت اولیه  بازار آزاد

56,700

57,800

57,800

57,800

57,800

قیمت پایانی بازار آزاد

57,800

57,800

57,800

57,800

57,800

50,906

(ریال)

فیلم0200

قیمت اولیه  بازار آزاد

56,500

57,600

57,600

57,600

57,600

قیمت پایانی بازار آزاد

57,600

57,600

57,600

57,600

57,600

50,906

####

فیلم075

قیمت اولیه  بازار آزاد

56,500

57,600

57,600

57,500

57,500

قیمت پایانی بازار آزاد

57,600

57,600

57,500

57,500

57,500

شازند  47491

(ریال)

LL209AA

قیمت اولیه  بازار آزاد

55,000

56,500

56,500

56,000

56,000

امیرکبیر47491

قیمت پایانی بازار آزاد

55,800

56,500

56,000

56,000

56,000

50,906

(ریال)

فیلم2102

قیمت اولیه  بازار آزاد

54,700

56,000

56,000

56,000

56,000