29 دی 1398
RSS Yahoo Delicious
یکشنبه, 08 بهمن 1396 ساعت 11:19

قیمت مواد اولیه 96/11/08

قیمت پایه پتروشیمی مورخ  96/11/01          نرخ دلار..............

 

 

96/11/08

دلار بازار آزاد

45,150

دلار مرکز مبادلات

36,860

SBR1712

قیمت پایه  59670

66,300

SBR1502

قیمت پایه63716

70,700

 

(ریال)

EPS300

قیمت اولیه  بازار آزاد

70,500

قیمت پایانی بازار آزاد

 

 

(ریال)

3840دورانی-UA

قیمت اولیه  بازار آزاد

55,000

قیمت پایانی بازار آزاد

 

 

(ریال)

فیلم02420

قیمت اولیه  بازار آزاد

55,800

قیمت پایانی بازار آزاد

 

 

(ریال)

فیلم0190

قیمت اولیه  بازار آزاد

56,600

قیمت پایانی بازار آزاد

 

 

(ریال)

فیلم0200

قیمت اولیه  بازار آزاد

57,000

قیمت پایانی بازار آزاد

 

 

####

فیلم075

قیمت اولیه  بازار آزاد

57,000

قیمت پایانی بازار آزاد

 

شازند 

(ریال)

LL209AA

قیمت اولیه  بازار آزاد

56,300

امیرکبیر

قیمت پایانی بازار آزاد

 

 

(ریال)

فیلم2102

قیمت اولیه  بازار آزاد

55,800

قیمت پایانی بازار آزاد

 

 

(ریال)

فیلم2100

قیمت اولیه  بازار آزاد

61,200

قیمت پایانی بازار آزاد

 

 

(ریال)

کریستال1540

قیمت اولیه  بازار آزاد

69,700

قیمت پایانی بازار آزاد

 

 

(ریال)

هایمپک 7240

قیمت اولیه  بازار آزاد

74,500

قیمت پایانی بازار آزاد

 

 

(ریال)

تزریقی52518

قیمت اولیه  بازار آزاد

51,600

قیمت پایانی بازار آزاد

 

 

(ریال)

تزریقیI3

قیمت اولیه  بازار آزاد

54,000

قیمت پایانی بازار آزاد

 

 

(ریال)

تزریقیHI500

قیمت اولیه  بازار آزاد

51,000

قیمت پایانی بازار آزاد

 

 

(ریال)

تزریقی2200J

قیمت اولیه  بازار آزاد

50,300

قیمت پایانی بازار آزاد

 

 

(ریال)

ABS0150

قیمت اولیه  بازار آزاد

108,000

قیمت پایانی بازار آزاد

 

 

 

 

 

 

امیرکبیر

(ریال)

EX3

قیمت اولیه  بازار آزاد

67,000

شازند 

قیمت پایانی بازار آزاد

 

 

(ریال)

F7000

قیمت اولیه  بازار آزاد

57,200

قیمت پایانی بازار آزاد

 

 

(ریال)

EX5

قیمت اولیه  بازار آزاد

57,200

قیمت پایانی بازار آزاد

 

 

(ریال)

BLبادی3

قیمت اولیه  بازار آزاد

57,600

قیمت پایانی بازار آزاد

 

 

(ریال)

بادی0035

قیمت اولیه  بازار آزاد

56,350

قیمت پایانی بازار آزاد

 

 

(ریال)

PET821

قیمت اولیه  بازار آزاد

60,500

قیمت پایانی بازار آزاد

 

 

(ریال)

بندر امام PVC6558

قیمت اولیه  بازار آزاد

44,600

قیمت پایانی بازار آزاد

 

 

(ریال)

غدیر  PVC6558 

قیمت اولیه  بازار آزاد

44,600

قیمت پایانی بازار آزاد

 

 

(ریال)

EPS200

قیمت اولیه  بازار آزاد

68,500

قیمت پایانی بازار آزاد

 

 

(ریال)

PPZ30S

قیمت اولیه  بازار آزاد

60,300

قیمت پایانی بازار آزاد

 

 

(ریال)

PPC30S

قیمت اولیه  بازار آزاد

61,000

قیمت پایانی بازار آزاد

 

 

(ریال)

تزریقی5620

قیمت اولیه  بازار آزاد

71,000

قیمت پایانی بازار آزاد

 

 

(ریال)

PP510L

قیمت اولیه  بازار آزاد

60,800

قیمت پایانی بازار آزاد

 

ZKF02

EPSوارداتی

قیمت اولیه  بازار آزاد

68,000

قیمت پایانی بازار آزاد

 

 

(ریال)

PP440L

قیمت اولیه  بازار آزاد

62,200

قیمت پایانی بازار آزاد

 

 

(ریال)

EP548R

قیمت اولیه  بازار آزاد

62,000

قیمت پایانی بازار آزاد

 

 

(ریال)

RG1101XXR

قیمت اولیه  بازار آزاد

56,600

قیمت پایانی بازار آزاد