29 دی 1398
RSS Yahoo Delicious
دوشنبه, 09 بهمن 1396 ساعت 13:35

قیمت مواد اولیه 96/11/09

قیمت پایه پتروشیمی مورخ  96/11/08          نرخ دلار45283

 

 

96/11/08

96/11/09

دلار بازار آزاد

45,150

45,650

دلار مرکز مبادلات

36,860

36,860

SBR1712

قیمت پایه  61913

66,300

68,700

SBR1502

قیمت پایه66042

70,700

73,200

69,124

(ریال)

EPS300

قیمت اولیه  بازار آزاد

70,500

70,500

قیمت پایانی بازار آزاد

70,500

 

51,309

(ریال)

3840دورانی-UA

قیمت اولیه  بازار آزاد

55,000

55,000

قیمت پایانی بازار آزاد

55,000

 

51,993

(ریال)

فیلم02420

قیمت اولیه  بازار آزاد

55,800

55,800

قیمت پایانی بازار آزاد

55,800

 

51,993

(ریال)

فیلم0190

قیمت اولیه  بازار آزاد

56,600

56,600

قیمت پایانی بازار آزاد

56,600

 

51,993

(ریال)

فیلم0200

قیمت اولیه  بازار آزاد

57,000

57,000

قیمت پایانی بازار آزاد

57,000

 

51,993

####

فیلم075

قیمت اولیه  بازار آزاد

57,000

57,000

قیمت پایانی بازار آزاد

57,000

 

شازند  48710

(ریال)

LL209AA

قیمت اولیه  بازار آزاد

56,300

56,300

امیرکبیر48710

قیمت پایانی بازار آزاد

56,300

 

51,993

(ریال)

فیلم2102

قیمت اولیه  بازار آزاد

55,800

55,800

قیمت پایانی بازار آزاد

55,800

 

57,192

(ریال)

فیلم2100

قیمت اولیه  بازار آزاد

61,200

61,200

قیمت پایانی بازار آزاد

61,200

 

66,426

(ریال)

کریستال1540

قیمت اولیه  بازار آزاد

69,700

69,700

قیمت پایانی بازار آزاد

69,700

 

68,984

(ریال)

هایمپک 7240

قیمت اولیه  بازار آزاد

74,500

74,500

قیمت پایانی بازار آزاد

74,500

 

49,100

(ریال)

تزریقی52518

قیمت اولیه  بازار آزاد

51,600

51,600

قیمت پایانی بازار آزاد

51,600

 

49,100

(ریال)

تزریقیI3

قیمت اولیه  بازار آزاد

54,000

54,000

قیمت پایانی بازار آزاد

54,000

 

49,100

(ریال)

تزریقیHI500

قیمت اولیه  بازار آزاد

51,000

51,000

قیمت پایانی بازار آزاد

51,000

 

49,100

(ریال)

تزریقی2200J

قیمت اولیه  بازار آزاد

50,300

50,300

قیمت پایانی بازار آزاد

50,300

 

95,369

(ریال)

ABS0150

قیمت اولیه  بازار آزاد

108,000

108,000

قیمت پایانی بازار آزاد

108,000

 

 

 

 

 

 

 

امیرکبیر 59775

(ریال)

EX3

قیمت اولیه  بازار آزاد

67,000

67,000

شازند  57704

قیمت پایانی بازار آزاد

67,000

 

52,074

(ریال)

F7000

قیمت اولیه  بازار آزاد

57,200

57,200

قیمت پایانی بازار آزاد

57,200

 

52,074

(ریال)

EX5

قیمت اولیه  بازار آزاد

57,200

57,200

قیمت پایانی بازار آزاد

57,200

 

51,659

(ریال)

BLبادی3

قیمت اولیه  بازار آزاد

57,600

57,600

قیمت پایانی بازار آزاد

57,600

 

51,659

(ریال)

بادی0035

قیمت اولیه  بازار آزاد

56,350

56,350

قیمت پایانی بازار آزاد

56,350

 

54,159

(ریال)

PET821

قیمت اولیه  بازار آزاد

60,500

60,500

قیمت پایانی بازار آزاد

60,500

 

39,242

(ریال)

بندر امام PVC6558

قیمت اولیه  بازار آزاد

44,600

44,600

قیمت پایانی بازار آزاد

44,600

 

39,242

(ریال)

غدیر  PVC6558 

قیمت اولیه  بازار آزاد

44,600

44,600

قیمت پایانی بازار آزاد

44,600

 

69,124

(ریال)

EPS200

قیمت اولیه  بازار آزاد

68,500

68,500

قیمت پایانی بازار آزاد

68,500

 

48,790

(ریال)

PPZ30S

قیمت اولیه  بازار آزاد

60,300

60,300

قیمت پایانی بازار آزاد

60,300

 

48,790

(ریال)

PPC30S

قیمت اولیه  بازار آزاد

61,000

61,000

قیمت پایانی بازار آزاد

61,000

 

49,100

(ریال)

تزریقی5620

قیمت اولیه  بازار آزاد

71,000

71,000

قیمت پایانی بازار آزاد

71,000

 

48,790

(ریال)

PP510L

قیمت اولیه  بازار آزاد

60,800

60,800

قیمت پایانی بازار آزاد

60,800

 

ZKF02

EPSوارداتی

قیمت اولیه  بازار آزاد

68,000

68,000

قیمت پایانی بازار آزاد

68,000

 

54,834

(ریال)

PP440L

قیمت اولیه  بازار آزاد

62,200

62,200

قیمت پایانی بازار آزاد

62,200

 

54,834

(ریال)

EP548R

قیمت اولیه  بازار آزاد

62,000

62,000

قیمت پایانی بازار آزاد

62,000

 

48,790

(ریال)

RG1101XXR

قیمت اولیه  بازار آزاد

56,600

56,600

قیمت پایانی بازار آزاد

56,600