27 مرداد 1398
RSS Yahoo Delicious
دوشنبه, 09 بهمن 1396 ساعت 13:35

قیمت مواد اولیه 96/11/09

قیمت پایه پتروشیمی مورخ  96/11/08          نرخ دلار45283

 

 

96/11/08

96/11/09

دلار بازار آزاد

45,150

45,650

دلار مرکز مبادلات

36,860

36,860

SBR1712

قیمت پایه  61913

66,300

68,700

SBR1502

قیمت پایه66042

70,700

73,200

69,124

(ریال)

EPS300

قیمت اولیه  بازار آزاد

70,500

70,500

قیمت پایانی بازار آزاد

70,500

 

51,309

(ریال)

3840دورانی-UA

قیمت اولیه  بازار آزاد

55,000

55,000

قیمت پایانی بازار آزاد

55,000

 

51,993

(ریال)

فیلم02420

قیمت اولیه  بازار آزاد

55,800

55,800

قیمت پایانی بازار آزاد

55,800

 

51,993

(ریال)

فیلم0190

قیمت اولیه  بازار آزاد

56,600

56,600

قیمت پایانی بازار آزاد

56,600

 

51,993

(ریال)

فیلم0200

قیمت اولیه  بازار آزاد

57,000

57,000

قیمت پایانی بازار آزاد

57,000

 

51,993

####

فیلم075

قیمت اولیه  بازار آزاد

57,000

57,000

قیمت پایانی بازار آزاد

57,000

 

شازند  48710

(ریال)

LL209AA

قیمت اولیه  بازار آزاد

56,300

56,300

امیرکبیر48710

قیمت پایانی بازار آزاد

56,300

 

51,993

(ریال)

فیلم2102

قیمت اولیه  بازار آزاد

55,800

55,800

قیمت پایانی بازار آزاد

55,800

 

57,192

(ریال)

فیلم2100

قیمت اولیه  بازار آزاد

61,200

61,200

قیمت پایانی بازار آزاد

61,200

 

66,426

(ریال)

کریستال1540

قیمت اولیه  بازار آزاد

69,700

69,700

قیمت پایانی بازار آزاد

69,700

 

68,984

(ریال)

هایمپک 7240

قیمت اولیه  بازار آزاد

74,500

74,500

قیمت پایانی بازار آزاد

74,500

 

49,100

(ریال)

تزریقی52518

قیمت اولیه  بازار آزاد

51,600

51,600

قیمت پایانی بازار آزاد

51,600

 

49,100

(ریال)

تزریقیI3

قیمت اولیه  بازار آزاد

54,000

54,000