29 مهر 1398
RSS Yahoo Delicious
دوشنبه, 16 بهمن 1396 ساعت 11:20

قیمت مواد اولیه 96/11/15

قیمت پایه پتروشیمی مورخ  96/11/15          نرخ دلار45392

 

 

96/11/15

دلار بازار آزاد

47,700

دلار مرکز مبادلات

36,949

SBR1712

قیمت پایه64131        

71,100

SBR1502

قیمت پایه68270        

75,600

70,647

(ریال)

EPS300

قیمت اولیه  بازار آزاد

80,000

قیمت پایانی بازار آزاد

80,000

51,544

(ریال)

3840دورانی-UA

قیمت اولیه  بازار آزاد

58,000

قیمت پایانی بازار آزاد

58,000

52,865

(ریال)

فیلم02420

قیمت اولیه  بازار آزاد

57,000

قیمت پایانی بازار آزاد

57,000

52,865

(ریال)

فیلم0190

قیمت اولیه  بازار آزاد

58,000

قیمت پایانی بازار آزاد

58,000

52,865

(ریال)

فیلم0200

قیمت اولیه  بازار آزاد

58,000

قیمت پایانی بازار آزاد

58,000

52,865

###

فیلم075

قیمت اولیه  بازار آزاد

58,000

قیمت پایانی بازار آزاد

58,000

شازند  50214

(ریال)

LL209AA

قیمت اولیه  بازار آزاد

57,000

امیرکبیر50214

قیمت پایانی بازار آزاد

57,000

52,865

(ریال)

فیلم2102

قیمت اولیه  بازار آزاد

57,000

قیمت پایانی بازار آزاد

57,000

58,151

(ریال)

فیلم2100

قیمت اولیه  بازار آزاد

61,500

قیمت پایانی بازار آزاد

61,500

69,731

(ریال)

کریستال1540

قیمت اولیه  بازار آزاد

74,700

قیمت پایانی بازار آزاد

74,700

72,738

(ریال)

هایمپک 7240

قیمت اولیه  بازار آزاد

80,000

قیمت پایانی بازار آزاد

80,000

54,066

(ریال)

تزریقی52518

قیمت اولیه  بازار آزاد

54,300

قیمت پایانی بازار آزاد

54,300

54,066

(ریال)

تزریقیI3

قیمت اولیه  بازار آزاد

56,500

قیمت پایانی بازار آزاد

56,500

54,066

(ریال)

تزریقیHI500

قیمت اولیه  بازار آزاد

53,800

قیمت پایانی بازار آزاد

53,800

54,066

(ریال)

تزریقی2200J

قیمت اولیه  بازار آزاد

53,000

قیمت پایانی بازار آزاد

53,000

97,622

(ریال)

ABS0150

قیمت اولیه  بازار آزاد

102,500

قیمت پایانی بازار آزاد

102,500

 

 

 

 

 

امیرکبیر 61954

(ریال)

EX3

قیمت اولیه  بازار آزاد

68,500

شازند  58739

قیمت پایانی بازار آزاد

70,000

54,290

(ریال)

F7000

قیمت اولیه  بازار آزاد

58,200

قیمت پایانی بازار آزاد

58,200

54,290

(ریال)

EX5

قیمت اولیه  بازار آزاد

58,000

قیمت پایانی بازار آزاد

58,000

54,066

(ریال)

BLبادی3

قیمت اولیه  بازار آزاد

58,500

قیمت پایانی بازار آزاد

58,500

54,066

(ریال)

بادی0035

قیمت اولیه  بازار آزاد

58,200

قیمت پایانی بازار آزاد

58,200

54,694

(ریال)

PET821

قیمت اولیه  بازار آزاد

63,000

قیمت پایانی بازار آزاد

63,000

40,404

(ریال)

بندر امام PVC6558

قیمت اولیه  بازار آزاد

49,200

قیمت پایانی بازار آزاد

49,200

40,404

(ریال)

غدیر  PVC6558 

قیمت اولیه  بازار آزاد

43,850

قیمت پایانی بازار آزاد

43,850

70,647

(ریال)

EPS200

قیمت اولیه  بازار آزاد

79,500

قیمت پایانی بازار آزاد

79,500

51,315

(ریال)

PPZ30S

قیمت اولیه  بازار آزاد

61,800

قیمت پایانی بازار آزاد

61,800

51,315

(ریال)

PPC30S

قیمت اولیه  بازار آزاد

62,500

قیمت پایانی بازار آزاد

62,500

54,066

(ریال)

تزریقی5620

قیمت اولیه  بازار آزاد

73,000

قیمت پایانی بازار آزاد

73,000

51,315

(ریال)

PP510L

قیمت اولیه  بازار آزاد

62,300

قیمت پایانی بازار آزاد

62,300

ZKF02

EPSوارداتی

قیمت اولیه  بازار آزاد

79,000

قیمت پایانی بازار آزاد

79,000

57,374

(ریال)

PP440L

قیمت اولیه  بازار آزاد

64,400

قیمت پایانی بازار آزاد

64,400

57,374

(ریال)

EP548R

قیمت اولیه  بازار آزاد

64,200

قیمت پایانی بازار آزاد

64,200

51,315

(ریال)

RG1101XXR

قیمت اولیه  بازار آزاد

61,200

قیمت پایانی بازار آزاد

61,200