29 مهر 1398
RSS Yahoo Delicious
چهارشنبه, 02 اسفند 1396 ساعت 16:37

قیمت مواد اولیه 96/12/02

قیمت پایه پتروشیمی مورخ  96/11/29          نرخ دلار47699

 

 

96/11/29

96/11/30

96/12/02

دلار بازار آزاد

46,150

45,470

45,272

دلار مرکز مبادلات

37,130

37,150

37,170

SBR1712

قیمت پایه     71740   

71,300

79,400

79,400

SBR1502

قیمت پایه      67391  

75,700

74,700

74,700

73,762

(ریال)

EPS300

قیمت اولیه  بازار آزاد

80,000

80,000

80,000

قیمت پایانی بازار آزاد

80,000

80,000

80,000

55,171

(ریال)

3840دورانی-UA

قیمت اولیه  بازار آزاد

61,200

61,800

61,800

قیمت پایانی بازار آزاد

61,800

61,800

61,800

55,551

(ریال)

فیلم02420

قیمت اولیه  بازار آزاد

58,400

58,400

58,400

قیمت پایانی بازار آزاد

58,400

58,400

58,400

55,551

(ریال)

فیلم0190

قیمت اولیه  بازار آزاد

59,000

59,000

59,000

قیمت پایانی بازار آزاد

59,000

59,000

59,000

55,551

(ریال)

فیلم0200

قیمت اولیه  بازار آزاد

59,400

60,200

60,200

قیمت پایانی بازار آزاد

60,200

60,200

60,200

55,551

###

فیلم075

قیمت اولیه  بازار آزاد

61,500

62,000

62,000

قیمت پایانی بازار آزاد

62,000

62,000

62,000

شازند  52676

(ریال)

LL209AA

قیمت اولیه  بازار آزاد

59,400

60,200

60,200

امیرکبیر52676

قیمت پایانی بازار آزاد

60,200

60,200

60,200

55,551

(ریال)

فیلم2102

قیمت اولیه  بازار آزاد

58,300

58,800

58,800

قیمت پایانی بازار آزاد

58,800

58,800

58,800

61,106

(ریال)

فیلم2100

قیمت اولیه  بازار آزاد

64,000

64,000

64,000

قیمت پایانی بازار آزاد

64,000

64,000

64,000

72,803

(ریال)

کریستال1540

قیمت اولیه  بازار آزاد

78,500

78,500

78,500

قیمت پایانی بازار آزاد

78,500

78,500

78,500

74,079

(ریال)

هایمپک 7240

قیمت اولیه  بازار آزاد

83,500

83,500

83,500

قیمت پایانی بازار آزاد

83,500

83,500

83,500

52,796

(ریال)

تزریقی52518

قیمت اولیه  بازار آزاد

55,700

56,100

56,100

قیمت پایانی بازار آزاد

56,100

56,100

56,100

52,796

(ریال)

تزریقیI3

قیمت اولیه  بازار آزاد

58,000

58,500

58,500

قیمت پایانی بازار آزاد

58,500

58,500

58,500

52,796

(ریال)

تزریقیHI500

قیمت اولیه  بازار آزاد

55,500

55,900

55,900

قیمت پایانی بازار آزاد

55,900

55,900

55,900

52,796

(ریال)

تزریقی2200J

قیمت اولیه  بازار آزاد

54,300

54,700

54,700

قیمت پایانی بازار آزاد

54,700

54,700

54,700

104,260

(ریال)

ABS0150

قیمت اولیه  بازار آزاد

11,000

11,000

11,000

قیمت پایانی بازار آزاد

11,000

11,000

11,000

 

 

 

 

 

 

 

امیرکبیر 67799

(ریال)

EX3

قیمت اولیه  بازار آزاد

70,000

76,000

76,000

شازند  64246

قیمت پایانی بازار آزاد

72,000

76,000

76,000

57,778

(ریال)

F7000

قیمت اولیه  بازار آزاد

62,600

63,500

63,500

قیمت پایانی بازار آزاد

63,500

63,500

63,500

57,778

(ریال)

EX5

قیمت اولیه  بازار آزاد

62,400

63,200

63,200

قیمت پایانی بازار آزاد

63,200

63,200

63,200

57,274

(ریال)

BLبادی3

قیمت اولیه  بازار آزاد

61,100

62,800

62,800

قیمت پایانی بازار آزاد

62,800

62,800

62,800

57,274

(ریال)

بادی0035

قیمت اولیه  بازار آزاد

61,300

62,500

62,500

قیمت پایانی بازار آزاد

62,500

62,500

62,500

58,020

(ریال)

PET821

قیمت اولیه  بازار آزاد

64,500

64,500

64,500

قیمت پایانی بازار آزاد

64,500

64,500

64,500

43,130

(ریال)

بندر امام PVC6558

قیمت اولیه  بازار آزاد

46,100

46,100

46,100

قیمت پایانی بازار آزاد

46,100

46,100

46,100

43,130

(ریال)

غدیر  PVC6558 

قیمت اولیه  بازار آزاد

46,100

46,100

46,100

قیمت پایانی بازار آزاد

46,100

46,100

46,100

73,762

(ریال)

EPS200

قیمت اولیه  بازار آزاد

79,500

79,500

79,500

قیمت پایانی بازار آزاد

79,500

79,500

79,500

54,323

(ریال)

PPZ30S

قیمت اولیه  بازار آزاد

65,600

65,900

65,900

قیمت پایانی بازار آزاد

65,900

65,900

65,900

54,323

(ریال)

PPC30S

قیمت اولیه  بازار آزاد

67,200

67,500

67,500

قیمت پایانی بازار آزاد

67,500

67,500

67,500

52,796

(ریال)

تزریقی5620

قیمت اولیه  بازار آزاد

75,000

75,500

75,500

قیمت پایانی بازار آزاد

75,500

75,500

75,500

54,323

(ریال)

PP510L

قیمت اولیه  بازار آزاد

67,000

67,300

67,300

قیمت پایانی بازار آزاد

67,300

67,300

67,300

ZKF02

EPSوارداتی

قیمت اولیه  بازار آزاد

79,000

79,000

79,000

قیمت پایانی بازار آزاد

79,000

79,000

79,000

60,690

(ریال)

PP440L

قیمت اولیه  بازار آزاد

70,200

70,700

70,700

قیمت پایانی بازار آزاد

70,700

70,700

70,700

60,690

(ریال)

EP548R

قیمت اولیه  بازار آزاد

70,000

70,500

70,500

قیمت پایانی بازار آزاد

70,500

70,500

70,500

54,323

(ریال)

RG1101XXR

قیمت اولیه  بازار آزاد

65,000

65,300

65,300

قیمت پایانی بازار آزاد

65,300

65,300

65,300