03 فروردين 1398
RSS Yahoo Delicious
چهارشنبه, 02 اسفند 1396 ساعت 16:37

قیمت مواد اولیه 96/12/02

قیمت پایه پتروشیمی مورخ  96/11/29          نرخ دلار47699

 

 

96/11/29

96/11/30

96/12/02

دلار بازار آزاد

46,150

45,470

45,272

دلار مرکز مبادلات

37,130

37,150

37,170

SBR1712

قیمت پایه     71740   

71,300

79,400

79,400

SBR1502

قیمت پایه      67391  

75,700

74,700

74,700

73,762

(ریال)

EPS300

قیمت اولیه  بازار آزاد

80,000

80,000

80,000

قیمت پایانی بازار آزاد

80,000

80,000

80,000

55,171

(ریال)

3840دورانی-UA

قیمت اولیه  بازار آزاد

61,200

61,800

61,800

قیمت پایانی بازار آزاد

61,800

61,800

61,800

55,551

(ریال)

فیلم02420

قیمت اولیه  بازار آزاد

58,400

58,400

58,400

قیمت پایانی بازار آزاد

58,400

58,400

58,400

55,551

(ریال)

فیلم0190

قیمت اولیه  بازار آزاد

59,000

59,000

59,000

قیمت پایانی بازار آزاد

59,000

59,000

59,000

55,551

(ریال)

فیلم0200

قیمت اولیه  بازار آزاد

59,400

60,200

60,200

قیمت پایانی بازار آزاد

60,200

60,200

60,200

55,551

###