03 فروردين 1398
RSS Yahoo Delicious
چهارشنبه, 09 اسفند 1396 ساعت 16:42

قیمت مواد اولیه 96/12/09

قیمت پایه پتروشیمی     مورخ 96/12/06     نرخ دلار 45352

 

 

96/12/06

96/12/07

96/12/08

96/12/09

دلار بازار آزاد

44,770

44,710

44,710

47,000

دلار مرکز مبادلات

37,200

37,230

37,260

37,299

SBR1712

قیمت پایه       64756 

71,800

71,800

71,800

71,800

SBR1502

قیمت پایه      68936    

76,400

76,400

76,400

76,400

70,879

(ریال)

EPS300

قیمت اولیه  بازار آزاد

 

80,000

80,000

77,000

قیمت پایانی بازار آزاد

80,000

80,000

80,000

80,000

53,060

(ریال)

3840دورانی-UA

قیمت اولیه  بازار آزاد

 

60,000

60,000

60,000

قیمت پایانی بازار آزاد

60,000

60,000

60,000

60,000

53,164

(ریال)

فیلم02420

قیمت اولیه  بازار آزاد

 

56,800

57,500

57,700

قیمت پایانی بازار آزاد

56,800

56,900

57,500

57,700

53,164

(ریال)

فیلم0190

قیمت اولیه  بازار آزاد

 

57,000

57,500

57,500

قیمت پایانی بازار آزاد

57,000

57,000

57,500

57,500

53,164

(ریال)

فیلم0200

قیمت اولیه  بازار آزاد

 

58,500

58,700

58,700

قیمت پایانی بازار آزاد

58,500

58,700

58,700

58,700

53,164

###

فیلم075

قیمت اولیه  بازار آزاد

 

59,500

59,800

60,200

قیمت پایانی بازار آزاد

59,500

59,800

59,800

60,200

شازند  50488

(ریال)

LL209AA

قیمت اولیه  بازار آزاد

 

58,000

58,100

58,500

امیرکبیر50488

قیمت پایانی بازار آزاد

58,000

58,100

58,100

58,500

53,164

(ریال)

فیلم2102

قیمت اولیه  بازار آزاد

 

56,800

57,900

57,900

قیمت پایانی بازار آزاد

56,800

56,800

57,900

57,900

58,481

(ریال)

فیلم2100

قیمت اولیه  بازار آزاد

 

63,500

63,500

63,500

قیمت پایانی بازار آزاد

63,500

63,500

63,500

63,500

69,957

(ریال)

کریستال1540