29 دی 1398
RSS Yahoo Delicious
شنبه, 12 اسفند 1396 ساعت 16:41

قیمت مواد اولیه 96/12/12

قیمت پایه پتروشیمی     مورخ 96/12/06     نرخ دلار 45352

 

 

96/12/06

96/12/07

96/12/08

96/12/09

96/12/12

دلار بازار آزاد

44,770

44,710

44,710

47,000

44,570

دلار مرکز مبادلات

37,200

37,230

37,260

37,299

37,320

SBR1712

قیمت پایه       64756 

71,800

71,800

71,800

71,800

71,800

SBR1502

قیمت پایه      68936    

76,400

76,400

76,400

76,400

76,400

70,879

(ریال)

EPS300

قیمت اولیه  بازار آزاد

 

80,000

80,000

77,000

77,000

قیمت پایانی بازار آزاد

80,000

80,000

80,000

80,000

78,000

53,060

(ریال)

3840دورانی-UA

قیمت اولیه  بازار آزاد

 

60,000

60,000

60,000

60,000

قیمت پایانی بازار آزاد

60,000

60,000

60,000

60,000

60,500

53,164

(ریال)

فیلم02420

قیمت اولیه  بازار آزاد

 

56,800

57,500

57,700

57,700

قیمت پایانی بازار آزاد

56,800

56,900

57,500

57,700

57,500

53,164

(ریال)

فیلم0190

قیمت اولیه  بازار آزاد

 

57,000

57,500

57,500

57,500

قیمت پایانی بازار آزاد

57,000

57,000

57,500

57,500

59,000

53,164

(ریال)

فیلم0200

قیمت اولیه  بازار آزاد

 

58,500

58,700

58,700

58,700

قیمت پایانی بازار آزاد

58,500

58,700

58,700

58,700

58,700

53,164

###

فیلم075

قیمت اولیه  بازار آزاد

 

59,500

59,800

60,200

60,200

قیمت پایانی بازار آزاد

59,500

59,800

59,800

60,200

60,500

شازند  50488

(ریال)

LL209AA

قیمت اولیه  بازار آزاد

 

58,000

58,100

58,500

58,500

امیرکبیر50488

قیمت پایانی بازار آزاد

58,000

58,100

58,100

58,500

58,500

53,164

(ریال)

فیلم2102

قیمت اولیه  بازار آزاد

 

56,800

57,900

57,900

57,900

قیمت پایانی بازار آزاد

56,800

56,800

57,900

57,900

57,500

58,481

(ریال)

فیلم2100

قیمت اولیه  بازار آزاد

 

63,500

63,500

63,500

63,500

قیمت پایانی بازار آزاد

63,500

63,500

63,500

63,500

62,500

69,957

(ریال)

کریستال1540

قیمت اولیه  بازار آزاد

 

76,000

77,400

77,400

77,400

قیمت پایانی بازار آزاد

76,000

77,400

77,400

77,400

77,500

72,088

(ریال)

هایمپک 7240

قیمت اولیه  بازار آزاد

 

80,000

80,000

84,000

84,000

قیمت پایانی بازار آزاد

80,000

80,000

80,000

84,000

83,000

50,775

(ریال)

تزریقی52518

قیمت اولیه  بازار آزاد

 

54,000

54,900

54,600

54,600

قیمت پایانی بازار آزاد

54,000

54,500

54,900

54,600

54,500

50,775

(ریال)

تزریقیI3

قیمت اولیه  بازار آزاد

 

56,500

57,500

57,300

57,300

قیمت پایانی بازار آزاد

56,500

57,000

57,500

57,300

57,200

50,775

(ریال)

تزریقیHI500

قیمت اولیه  بازار آزاد

 

54,000

54,700

54,500

54,500

قیمت پایانی بازار آزاد

54,000

54,500

54,700

54,500

54,400

50,775

(ریال)

تزریقی2200J

قیمت اولیه  بازار آزاد

 

53,800

54,600

54,300

54,300

قیمت پایانی بازار آزاد

53,800

54,200

54,600

54,300

54,200

100,184

(ریال)

ABS0150

قیمت اولیه  بازار آزاد

 

108,000

108,000

108,000

11,500

قیمت پایانی بازار آزاد

108,000

108,000

108,000

115,000

108,200

 

 

 

 

 

 

 

 

 

امیرکبیر65149

(ریال)

EX3

قیمت اولیه  بازار آزاد

 

74,000

74,000

73,500

73,500

شازند  61735

قیمت پایانی بازار آزاد

74,000

74,000

74,000

73,500

73,300

55,692

(ریال)

F7000

قیمت اولیه  بازار آزاد

 

60,800

61,500

61,500

61,500

قیمت پایانی بازار آزاد

60,800

60,800

61,500

61,500

62,000

55,692

(ریال)

EX5

قیمت اولیه  بازار آزاد

 

60,800

61,300

61,300

61,300

قیمت پایانی بازار آزاد

60,800

61,300

61,300

61,300

61,800

55,272

(ریال)

BLبادی3

قیمت اولیه  بازار آزاد

 

59,500

60,500

60,500

60,500

قیمت پایانی بازار آزاد

59,500

60,000

60,500

60,500

65,000

55,272

(ریال)

بادی0035

قیمت اولیه  بازار آزاد

 

59,600

60,000

60,500

60,500

قیمت پایانی بازار آزاد

59,600

60,000

60,000

60,500

61,000

54,524

(ریال)

PET821

قیمت اولیه  بازار آزاد

 

62,500

62,800

62,800

62,800

قیمت پایانی بازار آزاد

62,500

62,500

62,800

62,800

68,000

41,390

(ریال)

بندر امام PVC6558

قیمت اولیه  بازار آزاد

 

44,000

44,000

44,000

44,000

قیمت پایانی بازار آزاد

44,000

44,000

44,000

44,000

46,100

41,390

(ریال)

غدیر  PVC6558 

قیمت اولیه  بازار آزاد

 

44,000

44,000

44,000

44,000

قیمت پایانی بازار آزاد

44,000

44,000

44,000

44,000

45,600

70,879

(ریال)

EPS200

قیمت اولیه  بازار آزاد

 

79,500

79,500

75,500

75,500

قیمت پایانی بازار آزاد

79,500

79,500

79,500

75,500

77,000

53,244

(ریال)

PPZ30S

قیمت اولیه  بازار آزاد

 

63,000

63,600

63,900

63,900

قیمت پایانی بازار آزاد

63,000

63,000

63,600

63,900

63,900

53,244

(ریال)

PPC30S

قیمت اولیه  بازار آزاد

 

64,000

65,500

65,500

65,500

قیمت پایانی بازار آزاد

64,000

65,000

65,500

65,500

65,500

50,775

(ریال)

تزریقی5620

قیمت اولیه  بازار آزاد

 

73,500

74,500

74,200

74,200

قیمت پایانی بازار آزاد

73,500

74,000

74,500

74,200

74,000

53,244

(ریال)

PP510L

قیمت اولیه  بازار آزاد

 

63,800

65,300

65,300

65,300

قیمت پایانی بازار آزاد

63,800

63,800

65,300

65,300

65,300

ZKF02

EPSوارداتی

قیمت اولیه  بازار آزاد

 

79,000

79,000

75,000

75,000

قیمت پایانی بازار آزاد

79,000

79,000

79,000

75,000

76,500

59,362

(ریال)

PP440L

قیمت اولیه  بازار آزاد

 

67,700

68,800

68,800

68,800

قیمت پایانی بازار آزاد

67,700

67,700

68,800

68,800

69,200

59,362

(ریال)

EP548R

قیمت اولیه  بازار آزاد

 

67,500

68,600

68,600

68,600

قیمت پایانی بازار آزاد

67,500

67,500

68,600

68,600

69,000

53,244

(ریال)

RG1101XXR

قیمت اولیه  بازار آزاد

 

62,500

63,000

63,200

63,200

قیمت پایانی بازار آزاد

62,500

62,500

63,000

63,200

63,200