29 اسفند 1397
RSS Yahoo Delicious
چهارشنبه, 15 فروردين 1397 ساعت 16:58

قیمت مواد اولیه 96/01/15

قیمت پایه پتروشیمی     مورخ 96/12/27     نرخ دلار 47183

 

 

97/01/07

97/01/14

97/01/15

دلار بازار آزاد

49,600

48,810

50,600

دلار مرکز مبادلات

37,685

37,820

37,820

SBR1712

قیمت پایه  67914

75,300

75,300

75,300

SBR1502

قیمت پایه     72262 

80,000

80,000

80,000

72,790

(ریال)

EPS300

قیمت اولیه  بازار آزاد

78,500

78,500

79,000

قیمت پایانی بازار آزاد

78,500

78,500

79,000

54,654

(ریال)

3840دورانی-UA

قیمت اولیه  بازار آزاد

64,000

64,000

64,000

قیمت پایانی بازار آزاد

64,000

64,000

64,000

54,134

(ریال)

فیلم02420

قیمت اولیه  بازار آزاد

59,300

59,300

60,000

قیمت پایانی بازار آزاد

59,300

60,000

60,000

54,134

(ریال)

فیلم0190

قیمت اولیه  بازار آزاد

61,000

61,000

61,000

قیمت پایانی بازار آزاد

61,000

61,000

61,000

54,134

(ریال)

فیلم0200

قیمت اولیه  بازار آزاد

60,000

60,000

60,000

قیمت پایانی بازار آزاد

60,000

60,000

60,000

54,134

###

فیلم075

قیمت اولیه  بازار آزاد

64,500

64,500

64,500

قیمت پایانی بازار آزاد

64,500

64,500

64,500

شازند  53535

(ریال)

LL209AA

قیمت اولیه  بازار آزاد

60,000

60,000

60,300

امیرکبیر53535

قیمت پایانی بازار آزاد

60,000

60,300

60,300

54,134

(ریال)

فیلم2102

قیمت اولیه  بازار آزاد

60,000

60,000

60,000

قیمت پایانی بازار آزاد

60,000

60,000

60,000

59,548

(ریال)

فیلم2100

قیمت اولیه  بازار آزاد

68,000

68,000

68,000

قیمت پایانی بازار آزاد

68,000

68,000

68,000

70,658

(ریال)

کریستال1540

قیمت اولیه  بازار آزاد

79,000

79,000

78,500

قیمت پایانی بازار آزاد

79,000

78,500

78,500

74,528

(ریال)

هایمپک 7240

قیمت اولیه  بازار آزاد

90,000

90,000

89,000

قیمت پایانی بازار آزاد

90,000

89,000

89,000

52,300

(ریال)

تزریقی52518

قیمت اولیه  بازار آزاد

57,500

57,500

56,000

قیمت پایانی بازار آزاد

57,500

56,000

56,000

52,300

(ریال)

تزریقیI3

قیمت اولیه  بازار آزاد

65,000

65,000

64,000

قیمت پایانی بازار آزاد

65,000

64,000

64,000

52,300

(ریال)

تزریقیHI500

قیمت اولیه  بازار آزاد

57,000

57,000

55,800

قیمت پایانی بازار آزاد

57,000

55,800

55,800

52,300

(ریال)

تزریقی2200J

قیمت اولیه  بازار آزاد

57,300

57,300

55,800

قیمت پایانی بازار آزاد

57,300

55,800

55,800

102,296

(ریال)

ABS0150

قیمت اولیه  بازار آزاد

120,500

120,500

120,500

قیمت پایانی بازار آزاد

120,500

120,500

120,500

 

 

 

 

 

 

 

امیرکبیر71017

(ریال)

EX3

قیمت اولیه  بازار آزاد

80,000

80,000

80,000

شازند  65975

قیمت پایانی بازار آزاد

80,000

80,000

79,500

58,605

(ریال)

F7000

قیمت اولیه  بازار آزاد

65,000

65,000

66,800

قیمت پایانی بازار آزاد

65,000

66,800

66,800

58,605

(ریال)

EX5

قیمت اولیه  بازار آزاد

65,000

65,000

67,200

قیمت پایانی بازار آزاد

65,000

67,200

67,200

58,650

(ریال)

BLبادی3

قیمت اولیه  بازار آزاد

64,500

64,500

66,000

قیمت پایانی بازار آزاد

64,500

66,000

66,000

58,650

(ریال)

بادی0035

قیمت اولیه  بازار آزاد

64,500

64,500

66,800

قیمت پایانی بازار آزاد

64,500

66,800

66,800

59,157

(ریال)

PET821

قیمت اولیه  بازار آزاد

72,000

72,000

72,000

قیمت پایانی بازار آزاد

72,000

72,000

72,000

43,229

(ریال)

بندر امام PVC6558

قیمت اولیه  بازار آزاد

48,000

48,000

48,000

قیمت پایانی بازار آزاد

48,000

48,000

48,000

43,229

(ریال)

غدیر  PVC6558 

قیمت اولیه  بازار آزاد

48,000

48,000

48,000

قیمت پایانی بازار آزاد

48,000

48,000

48,000

72,790

(ریال)

EPS200

قیمت اولیه  بازار آزاد

77,500

77,500

75,500

قیمت پایانی بازار آزاد

77,500

77,500

75,500

57,109

(ریال)

PPZ30S

قیمت اولیه  بازار آزاد

66,000

66,000

66,000

قیمت پایانی بازار آزاد

66,000

66,000

66,000

57,109

(ریال)

PPC30S

قیمت اولیه  بازار آزاد

67,000

67,000

67,000

قیمت پایانی بازار آزاد

67,000

67,000

67,000

52,300

(ریال)

تزریقی5620

قیمت اولیه  بازار آزاد

76,500

76,500

55,500

قیمت پایانی بازار آزاد

76,500

55,500

55,500

57,109

(ریال)

PP510L

قیمت اولیه  بازار آزاد

66,800

66,800

66,800

قیمت پایانی بازار آزاد

66,800

66,800

66,800

ZKF02

EPSوارداتی

قیمت اولیه  بازار آزاد

75,000

75,000

75,000

قیمت پایانی بازار آزاد

75,000

75,000

75,000

63,474

(ریال)

PP440L

قیمت اولیه  بازار آزاد

72,200

72,200

72,200

قیمت پایانی بازار آزاد

72,200

72,200

72,200

63,474

(ریال)

EP548R

قیمت اولیه  بازار آزاد

72,000

72,000

72,000

قیمت پایانی بازار آزاد

72,000

72,000

72,000

57,109

(ریال)

RG1101XXR

قیمت اولیه  بازار آزاد

65,300

65,300

65,300

قیمت پایانی بازار آزاد

65,300

65,300

65,300