19 آذر 1397
RSS Yahoo Delicious
یکشنبه, 19 فروردين 1397 ساعت 16:57

قیمت مواد اولیه 96/01/19

قیمت پایه پتروشیمی     مورخ 97/01/19     نرخ دلار 48895

 

 

97/01/19

دلار بازار آزاد

51,700

دلار مرکز مبادلات

37,810

SBR1712

قیمت پایه 65873 

73,300

SBR1502

قیمت پایه   70379   

78,000

72,970

(ریال)

EPS300

قیمت اولیه  بازار آزاد

79,000

قیمت پایانی بازار آزاد

80,000

55,933

(ریال)

3840دورانی-UA

قیمت اولیه  بازار آزاد

64,000

قیمت پایانی بازار آزاد

65,000

54,937

(ریال)

فیلم02420

قیمت اولیه  بازار آزاد

60,800

قیمت پایانی بازار آزاد

61,000

54,937

(ریال)

فیلم0190

قیمت اولیه  بازار آزاد

61,000

قیمت پایانی بازار آزاد

61,000

54,937

(ریال)

فیلم0200

قیمت اولیه  بازار آزاد

60,700

قیمت پایانی بازار آزاد

62,500

54,937

###

فیلم075

قیمت اولیه  بازار آزاد

64,800

قیمت پایانی بازار آزاد

64,900

شازند  53503

(ریال)

LL209AA

قیمت اولیه  بازار آزاد

61,200

امیرکبیر53503

قیمت پایانی بازار آزاد

62,500

54,937

(ریال)

فیلم2102

قیمت اولیه  بازار آزاد

60,700

قیمت پایانی بازار آزاد

62,000

60,431

(ریال)

فیلم2100

قیمت اولیه  بازار آزاد

68,000

قیمت پایانی بازار آزاد

68,000

71,999

(ریال)

کریستال1540

قیمت اولیه  بازار آزاد

78,500

قیمت پایانی بازار آزاد

80,000

74,059

(ریال)

هایمپک 7240

قیمت اولیه  بازار آزاد

89,000

قیمت پایانی بازار آزاد

86,500

53,525

(ریال)

تزریقی52518

قیمت اولیه  بازار آزاد

57,200

قیمت پایانی بازار آزاد

58,400

53,525

(ریال)

تزریقیI3

قیمت اولیه  بازار آزاد

65,000

قیمت پایانی بازار آزاد

66,000

53,525

(ریال)

تزریقیHI500

قیمت اولیه  بازار آزاد

57,000

قیمت پایانی بازار آزاد

58,000

53,525

(ریال)

تزریقی2200J

قیمت اولیه  بازار آزاد

57,000

قیمت پایانی بازار آزاد

58,000

101,066

(ریال)

ABS0150

قیمت اولیه  بازار آزاد

120,500

قیمت پایانی بازار آزاد

120,500

 

 

 

 

 

امیرکبیر72714

(ریال)

EX3

قیمت اولیه  بازار آزاد

80,000

شازند  68927

قیمت پایانی بازار آزاد

82,000

59,547

(ریال)

F7000

قیمت اولیه  بازار آزاد

68,500

قیمت پایانی بازار آزاد

69,800

59,547

(ریال)

EX5

قیمت اولیه  بازار آزاد

68,300

قیمت پایانی بازار آزاد

70,000

59,059

(ریال)

BLبادی3

قیمت اولیه  بازار آزاد

67,000

قیمت پایانی بازار آزاد

70,000

59,059

(ریال)

بادی0035

قیمت اولیه  بازار آزاد

67,000

قیمت پایانی بازار آزاد

70,500

61,178

(ریال)

PET821

قیمت اولیه  بازار آزاد

72,000

قیمت پایانی بازار آزاد

75,000

42,591

(ریال)

بندر امام PVC6558

قیمت اولیه  بازار آزاد

48,000

قیمت پایانی بازار آزاد

48,000

42,591

(ریال)

غدیر  PVC6558 

قیمت اولیه  بازار آزاد

48,000

قیمت پایانی بازار آزاد

48,000

75,068

(ریال)

EPS200

قیمت اولیه  بازار آزاد

75,500

قیمت پایانی بازار آزاد

79,000

58,067

(ریال)

PPZ30S

قیمت اولیه  بازار آزاد

66,800

قیمت پایانی بازار آزاد

68,600

58,067

(ریال)

PPC30S

قیمت اولیه  بازار آزاد

67,000

قیمت پایانی بازار آزاد

69,000

53,525

(ریال)

تزریقی5620

قیمت اولیه  بازار آزاد

57,000

قیمت پایانی بازار آزاد

59,000

64,662

(ریال)

PP510L

قیمت اولیه  بازار آزاد

66,800

قیمت پایانی بازار آزاد

68,800

ZKF02

EPSوارداتی

قیمت اولیه  بازار آزاد

75,000

قیمت پایانی بازار آزاد

79,000

64,662

(ریال)

PP440L

قیمت اولیه  بازار آزاد

74,200

قیمت پایانی بازار آزاد

80,200

64,662

(ریال)

EP548R

قیمت اولیه  بازار آزاد

74,000

قیمت پایانی بازار آزاد

80,000

58,067

(ریال)

RG1101XXR

قیمت اولیه  بازار آزاد

66,000

قیمت پایانی بازار آزاد

68,000