02 فروردين 1398
RSS Yahoo Delicious
چهارشنبه, 22 فروردين 1397 ساعت 11:48

قیمت مواد اولیه 96/01/22

قیمت پایه پتروشیمی     مورخ 97/01/19     نرخ دلار 48895

 

 

97/01/19

97/01/20

97/01/21

97/01/22

دلار بازار آزاد

51,700

60,460

42,000

42,000

دلار مرکز مبادلات

37,810

37,830

37,830

37,830

SBR1712

قیمت پایه 65873 

73,300

73,500

73,500

73,500

SBR1502

قیمت پایه   70379   

78,000

78,000

78,000

78,000

72,970

(ریال)

EPS300

قیمت اولیه  بازار آزاد

79,000

80,000

84,000

84,000

قیمت پایانی بازار آزاد

80,000

84,000

84,000

 

55,933

(ریال)

3840دورانی-UA

قیمت اولیه  بازار آزاد

64,000

71,500

73,500

69,000

قیمت پایانی بازار آزاد

65,000

73,500

69,000

 

54,937

(ریال)

فیلم02420

قیمت اولیه  بازار آزاد

60,800

62,500

65,000

60,000

قیمت پایانی بازار آزاد

61,000

65,000

60,000

 

54,937

(ریال)

فیلم0190

قیمت اولیه  بازار آزاد

61,000

62,000

65,000

60,000

قیمت پایانی بازار آزاد

61,000

65,000

60,000

 

54,937

(ریال)

فیلم0200

قیمت اولیه  بازار آزاد

60,700

62,800

65,500

60,000

قیمت پایانی بازار آزاد

62,500

65,500

60,000

 

54,937

###

فیلم075

قیمت اولیه  بازار آزاد

64,800

64,900

66,000

64,000

قیمت پایانی بازار آزاد

64,900

66,000

64,000

 

شازند  53503

(ریال)

LL209AA

قیمت اولیه  بازار آزاد

61,200

62,600

64,800

61,000

امیرکبیر53503

قیمت پایانی بازار آزاد

62,500

64,800

61,000

 

54,937

(ریال)

فیلم2102

قیمت اولیه  بازار آزاد

60,700

62,000

64,500

60,000

قیمت پایانی بازار آزاد

62,000

64,500

60,000

 

60,431

(ریال)

فیلم2100

قیمت اولیه  بازار آزاد

68,000

68,000

70,000

67,000

قیمت پایانی بازار آزاد

68,000

70,000

67,000

 

71,999

(ریال)

کریستال1540

قیمت اولیه  بازار آزاد

78,500

80,000

81,000

80,000

قیمت پایانی بازار آزاد

80,000

81,000

80,000

 

74,059

(ریال)

هایمپک 7240

قیمت اولیه  بازار آزاد

89,000

86,500

92,000

88,000

قیمت پایانی بازار آزاد

86,500

92,000

88,000

 

53,525

(ریال)

تزریقی52518

قیمت اولیه  بازار آزاد

57,200

58,400

61,500

58,500

قیمت پایانی بازار آزاد

58,400

61,500

58,500

 

53,525

(ریال)

تزریقیI3

قیمت اولیه  بازار آزاد

65,000

66,000

69,000

67,000

قیمت پایانی بازار آزاد

66,000

69,000

67,000

 

53,525

(ریال)

تزریقیHI500

قیمت اولیه  بازار آزاد

57,000

58,000

61,000

59,000

قیمت پایانی بازار آزاد

58,000

61,000

59,000

 

53,525

(ریال)

تزریقی2200J

قیمت اولیه  بازار آزاد

57,000

58,000

61,000

59,000

قیمت پایانی بازار آزاد

58,000

61,000

59,000

 

101,066

(ریال)

ABS0150

قیمت اولیه  بازار آزاد

120,500

120,500

120,500

120,500

قیمت پایانی بازار آزاد

120,500

120,500

120,500

 

 

 

 

 

 

 

 

 

امیرکبیر72714

(ریال)

EX3

قیمت اولیه  بازار آزاد

80,000

82,000

84,000

82,000

شازند  68927

قیمت پایانی بازار آزاد

82,000

84,000

82,000

 

59,547

(ریال)

F7000

قیمت اولیه  بازار آزاد

68,500

70,600

72,500

68,500

قیمت پایانی بازار آزاد

69,800

72,500

68,500

 

59,547

(ریال)

EX5

قیمت اولیه  بازار آزاد

68,300

70,800

72,000

68,000

قیمت پایانی بازار آزاد

70,000

72,000

68,000

 

59,059

(ریال)

BLبادی3

قیمت اولیه  بازار آزاد

67,000

70,000

72,000

68,000

قیمت پایانی بازار آزاد

70,000

72,000

68,000

 

59,059

(ریال)

بادی0035

قیمت اولیه  بازار آزاد

67,000

70,500

72,500

69,000

قیمت پایانی بازار آزاد

70,500

72,500

69,000

 

61,178

(ریال)

PET821

قیمت اولیه  بازار آزاد

72,000

78,000

79,500

71,000

قیمت پایانی بازار آزاد

75,000

79,500

71,000

 

42,591

(ریال)

بندر امام PVC6558

قیمت اولیه  بازار آزاد

48,000

49,000

49,500

49,000

قیمت پایانی بازار آزاد

48,000

49,500

49,000

 

42,591

(ریال)

غدیر  PVC6558 

قیمت اولیه  بازار آزاد

48,000

48,200

48,500

48,000

قیمت پایانی بازار آزاد

48,000

48,500

48,000

 

75,068

(ریال)

EPS200

قیمت اولیه  بازار آزاد

75,500

79,000

84,000

84,000

قیمت پایانی بازار آزاد

79,000

84,000

84,000

 

58,067

(ریال)

PPZ30S

قیمت اولیه  بازار آزاد

66,800

68,600

72,500

70,000

قیمت پایانی بازار آزاد

68,600

72,500

70,000

 

58,067

(ریال)

PPC30S

قیمت اولیه  بازار آزاد

67,000

69,000

73,000

71,500

قیمت پایانی بازار آزاد

69,000

7,300

71,500

 

53,525

(ریال)

تزریقی5620

قیمت اولیه  بازار آزاد

57,000

59,000

62,000

60,000

قیمت پایانی بازار آزاد

59,000

62,000

60,000

 

64,662

(ریال)

PP510L

قیمت اولیه  بازار آزاد

66,800

68,800

72,800

71,300

قیمت پایانی بازار آزاد

68,800

72,800

71,300

 

ZKF02

EPSوارداتی

قیمت اولیه  بازار آزاد

75,000

79,000

80,000

80,000

قیمت پایانی بازار آزاد

79,000

80,000

80,000

 

64,662

(ریال)

PP440L

قیمت اولیه  بازار آزاد

74,200

80,200

84,200

80,200

قیمت پایانی بازار آزاد

80,200

84,200

80,200

 

64,662

(ریال)

EP548R

قیمت اولیه  بازار آزاد

74,000

80,000

84,000

80,000

قیمت پایانی بازار آزاد

80,000

84,000

80,000

 

58,067

(ریال)

RG1101XXR

قیمت اولیه  بازار آزاد

66,000

68,000

72,000

69,500

قیمت پایانی بازار آزاد

68,000

72,000

69,500