02 فروردين 1398
RSS Yahoo Delicious
یکشنبه, 26 فروردين 1397 ساعت 17:29

قیمت مواد اولیه 96/01/26

قیمت پایه پتروشیمی     مورخ 97/01/26     نرخ دلار 42000

 

 

97/01/26

دلار بازار آزاد

42,000

دلار مرکز مبادلات

37,830

SBR1712

قیمت پایه   56971

73,500

SBR1502

قیمت پایه     60841

78,000

64,734

(ریال)

EPS300

قیمت اولیه  بازار آزاد

82,000

قیمت پایانی بازار آزاد

80,000

47,579

(ریال)

3840دورانی-UA

قیمت اولیه  بازار آزاد

67,000

قیمت پایانی بازار آزاد

65,000

47,032

(ریال)

فیلم02420

قیمت اولیه  بازار آزاد

57,000

قیمت پایانی بازار آزاد

56,500

47,032

(ریال)

فیلم0190

قیمت اولیه  بازار آزاد

57,000

قیمت پایانی بازار آزاد

56,000

47,032

(ریال)

فیلم0200

قیمت اولیه  بازار آزاد

58,000

قیمت پایانی بازار آزاد

57,000

47,032

###

فیلم075

قیمت اولیه  بازار آزاد

60,000

قیمت پایانی بازار آزاد

58,000

شازند  45753

(ریال)

LL209AA

قیمت اولیه  بازار آزاد

58,000

امیرکبیر45753

قیمت پایانی بازار آزاد

57,000

47,032

(ریال)

فیلم2102

قیمت اولیه  بازار آزاد

57,000

قیمت پایانی بازار آزاد

56,000

51,735

(ریال)

فیلم2100

قیمت اولیه  بازار آزاد

66,000

قیمت پایانی بازار آزاد

63,000

62,812

(ریال)

کریستال1540

قیمت اولیه  بازار آزاد

76,000

قیمت پایانی بازار آزاد

73,000

64,580

(ریال)

هایمپک 7240

قیمت اولیه  بازار آزاد

82,000

قیمت پایانی بازار آزاد

80,000

45,530

(ریال)

تزریقی52518

قیمت اولیه  بازار آزاد

53,000

قیمت پایانی بازار آزاد

51,000

45,530

(ریال)

تزریقیI3

قیمت اولیه  بازار آزاد

62,000

قیمت پایانی بازار آزاد

60,000

45,530

(ریال)

تزریقیHI500

قیمت اولیه  بازار آزاد

52,500

قیمت پایانی بازار آزاد

50,500

45,530

(ریال)

تزریقی2200J

قیمت اولیه  بازار آزاد

52,500

قیمت پایانی بازار آزاد

50,500

87,090

(ریال)

ABS0150

قیمت اولیه  بازار آزاد

110,000

قیمت پایانی بازار آزاد

105,000

 

 

 

 

 

امیرکبیر62198

(ریال)

EX3

قیمت اولیه  بازار آزاد

78,000

شازند  58996

قیمت پایانی بازار آزاد

77,000

50,884

(ریال)

F7000

قیمت اولیه  بازار آزاد

64,000

قیمت پایانی بازار آزاد

63,000

50,884

(ریال)

EX5

قیمت اولیه  بازار آزاد

64,000

قیمت پایانی بازار آزاد

63,000

50,466

(ریال)

BLبادی3

قیمت اولیه  بازار آزاد

63,000

قیمت پایانی بازار آزاد

61,000

50,466

(ریال)

بادی0035

قیمت اولیه  بازار آزاد

63,000

قیمت پایانی بازار آزاد

61,000

52,637

(ریال)

PET821

قیمت اولیه  بازار آزاد

72,500

قیمت پایانی بازار آزاد

70,000

36,449

(ریال)

بندر امام PVC6558

قیمت اولیه  بازار آزاد

49,000

قیمت پایانی بازار آزاد

47,000

36,449

(ریال)

غدیر  PVC6558 

قیمت اولیه  بازار آزاد

48,000

قیمت پایانی بازار آزاد

46,000

62,933

(ریال)

EPS200

قیمت اولیه  بازار آزاد

78,500

قیمت پایانی بازار آزاد

77,500

49,979

(ریال)

PPZ30S

قیمت اولیه  بازار آزاد

64,500

قیمت پایانی بازار آزاد

63,000

49,979

(ریال)

PPC30S

قیمت اولیه  بازار آزاد

65,000

قیمت پایانی بازار آزاد

64,000

45,530

(ریال)

تزریقی5620

قیمت اولیه  بازار آزاد

54,500

قیمت پایانی بازار آزاد

52,500

49,979

(ریال)

PP510L

قیمت اولیه  بازار آزاد

64,700

قیمت پایانی بازار آزاد

63,700

ZKF02

EPSوارداتی

قیمت اولیه  بازار آزاد

78,000

قیمت پایانی بازار آزاد

77,000

55,645

(ریال)

PP440L

قیمت اولیه  بازار آزاد

76,200

قیمت پایانی بازار آزاد

43,200

55,645

(ریال)

EP548R

قیمت اولیه  بازار آزاد

76,000

قیمت پایانی بازار آزاد

73,000

49,979

(ریال)

RG1101XXR

قیمت اولیه  بازار آزاد

64,000

قیمت پایانی بازار آزاد

62,500