29 دی 1397
RSS Yahoo Delicious
چهارشنبه, 05 ارديبهشت 1397 ساعت 17:19

قیمت مواد اولیه 97/02/05

قیمت پایه پتروشیمی     مورخ 97/02/02     نرخ دلار 42000

 

 

97/02/02

97/02/03

97/02/04

97/02/05

دلار بازار آزاد

42,000

42,000

42,000

42,000

دلار مرکز مبادلات

42,000

42,000

42,000

42,000

SBR1712

قیمت پایه  56971

63,500

63,500

63,500

63,500

SBR1502

قیمت پایه  60841

67,500

67,500

67,500

67,500

66,829

(ریال)

EPS300

قیمت اولیه  بازار آزاد

80,000

80,000

80,000

80,000

قیمت پایانی بازار آزاد

80,000

80,000

80,000

80,000

46,099

(ریال)

3840دورانی-UA

قیمت اولیه  بازار آزاد

66,000

66,000

66,000

70,000

قیمت پایانی بازار آزاد

66,000

66,000

70,000

70,000

47,880

(ریال)

فیلم02420

قیمت اولیه  بازار آزاد

58,000

58,500

58,500

60,000

قیمت پایانی بازار آزاد

58,000

58,500

60,000

60,000

47,880

(ریال)

فیلم0190

قیمت اولیه  بازار آزاد

58,500

58,500

58,500

60,300

قیمت پایانی بازار آزاد

58,500

58,500

60,300

60,300

47,880

(ریال)

فیلم0200

قیمت اولیه  بازار آزاد

58,400

59,000

59,000

60,500

قیمت پایانی بازار آزاد

58,400

59,000

60,500

60,500

47,880

###

فیلم075

قیمت اولیه  بازار آزاد

59,000

59,800

59,800

61,500

قیمت پایانی بازار آزاد

59,000

59,800

61,500

61,500

شازند  45693

(ریال)

LL209AA

قیمت اولیه  بازار آزاد

59,500

59,400

59,400

60,500

امیرکبیر45693

قیمت پایانی بازار آزاد

59,500

59,400

60,500

60,500

47,880

(ریال)

فیلم2102

قیمت اولیه  بازار آزاد

58,000

58,500

58,500

60,000

قیمت پایانی بازار آزاد

58,000

58,500

60,000

60,000

52,668

(ریال)

فیلم2100

قیمت اولیه  بازار آزاد

63,000

64,000

64,000

67,000

قیمت پایانی بازار آزاد

63,000

64,000

67,000

67,000

64,745

(ریال)

کریستال1540

قیمت اولیه  بازار آزاد

76,000

76,000

76,000

76,000

قیمت پایانی بازار آزاد

76,000

76,000

76,000

76,000

67,138

(ریال)

هایمپک 7240

قیمت اولیه  بازار آزاد

82,000

82,700

83,200

86,000

قیمت پایانی بازار آزاد

82,000

83,200

86,000

86,000

44,113

(ریال)

تزریقی52518

قیمت اولیه  بازار آزاد

55,500

55,000

55,000

57,000

قیمت پایانی بازار آزاد

55,500

55,000

57,000

57,000

44,113

(ریال)

تزریقیI3

قیمت اولیه  بازار آزاد

65,000

65,000

65,000

67,000

قیمت پایانی بازار آزاد

65,000

65,000

67,000

67,000

44,113

(ریال)

تزریقیHI500

قیمت اولیه  بازار آزاد

54,000

53,700

53,700

55,500

قیمت پایانی بازار آزاد

54,000

53,700

55,500

55,500

44,113

(ریال)

تزریقی2200J

قیمت اولیه  بازار آزاد

54,000

53,700

53,700

55,500

قیمت پایانی بازار آزاد

54,000

53,700

55,500

55,500

89,797

(ریال)

ABS0150

قیمت اولیه  بازار آزاد

105,000

107,000

107,000

107,000

قیمت پایانی بازار آزاد

105,000

107,000

107,000

107,000

 

 

 

 

 

 

 

 

امیرکبیر63743

(ریال)

EX3

قیمت اولیه  بازار آزاد

85,000

85,000

85,000

87,500

شازند  59265

قیمت پایانی بازار آزاد

85,000

85,000

87,000

87,500

51,124

(ریال)

F7000

قیمت اولیه  بازار آزاد

67,000

68,500

71,400

72,000

قیمت پایانی بازار آزاد

67,000

68,900

72,000

72,000

51,124

(ریال)

EX5

قیمت اولیه  بازار آزاد

69,500

74,500

74,500

74,500

قیمت پایانی بازار آزاد

69,500

74,500

74,500

74,500

51,124

(ریال)

BLبادی3

قیمت اولیه  بازار آزاد

66,000

66,000

66,000

66,000

قیمت پایانی بازار آزاد

66,000

66,000

66,000

66,000

51,124

(ریال)

بادی0035

قیمت اولیه  بازار آزاد

66,500

67,000

67,000

67,000

قیمت پایانی بازار آزاد

66,500

67,000

67,000

67,000

53,455

(ریال)

PET821

قیمت اولیه  بازار آزاد

77,000

79,000

79,000

79,000

قیمت پایانی بازار آزاد

77,000

79,000

79,000

79,000

35,750

(ریال)

بندر امام PVC6558

قیمت اولیه  بازار آزاد

47,000

47,000

47,000

47,000

قیمت پایانی بازار آزاد

47,000

47,000

47,000

47,000

35,750

(ریال)

غدیر  PVC6558 

قیمت اولیه  بازار آزاد

46,000

46,000

46,000

46,000

قیمت پایانی بازار آزاد

46,000

46,000

46,000

46,000

65,048

(ریال)

EPS200

قیمت اولیه  بازار آزاد

77,500

77,500

77,500

77,500

قیمت پایانی بازار آزاد

77,500

77,500

77,500

77,500

49,763

(ریال)

PPZ30S

قیمت اولیه  بازار آزاد

68,000

68,000

69,000

69,000

قیمت پایانی بازار آزاد

68,000

69,000

69,000

69,000

49,763

(ریال)

PPC30S

قیمت اولیه  بازار آزاد

68,400

68,400

68,000

68,000

قیمت پایانی بازار آزاد

68,400

68,000

68,000

68,000

44,113

(ریال)

تزریقی5620

قیمت اولیه  بازار آزاد

56,500

56,000

56,000

58,000

قیمت پایانی بازار آزاد

56,500

56,000

58,000

58,000

49,763

(ریال)

PP510L

قیمت اولیه  بازار آزاد

67,700

68,000

67,700

67,700

قیمت پایانی بازار آزاد

67,700

67,700

67,700

67,700

ZKF02

EPSوارداتی

قیمت اولیه  بازار آزاد

77,000

77,000

77,000

77,000

قیمت پایانی بازار آزاد

77,000

77,000

77,000

77,000

55,429

(ریال)

PP440L

قیمت اولیه  بازار آزاد

81,200

83,200

83,200

83,200

قیمت پایانی بازار آزاد

81,200

83,200

83,200

83,200

55,429

(ریال)

EP548R

قیمت اولیه  بازار آزاد

81,000

83,000

83,000

83,000

قیمت پایانی بازار آزاد

81,000

83,000

83,000

83,000

49,763

(ریال)

RG1101XXR

قیمت اولیه  بازار آزاد

67,300

67,700

68,300

68,300

قیمت پایانی بازار آزاد

67,300

68,700

68,300

68,300