29 دی 1397
RSS Yahoo Delicious
یکشنبه, 09 ارديبهشت 1397 ساعت 12:51

قیمت مواد اولیه 97/02/09

قیمت پایه پتروشیمی     مورخ 97/02/09     نرخ دلار 42000

 

 

97/02/09

دلار بازار آزاد

42,000

دلار مرکز مبادلات

42,000

SBR1712

قیمت پایه  

63,500

SBR1502

قیمت پایه 

67,500

 

(ریال)

EPS300

قیمت اولیه  بازار آزاد

80,000

قیمت پایانی بازار آزاد

 

 

(ریال)

3840دورانی-UA

قیمت اولیه  بازار آزاد

71,000

قیمت پایانی بازار آزاد

 

 

(ریال)

فیلم02420

قیمت اولیه  بازار آزاد

59,000

قیمت پایانی بازار آزاد

 

 

(ریال)

فیلم0190

قیمت اولیه  بازار آزاد

59,000

قیمت پایانی بازار آزاد

 

 

(ریال)

فیلم0200

قیمت اولیه  بازار آزاد

59,000

قیمت پایانی بازار آزاد

 

 

###

فیلم075

قیمت اولیه  بازار آزاد

60,000

قیمت پایانی بازار آزاد

 

شازند

(ریال)

LL209AA

قیمت اولیه  بازار آزاد

59,500

امیرکبیر

قیمت پایانی بازار آزاد

 

 

(ریال)

فیلم2102

قیمت اولیه  بازار آزاد

59,000

قیمت پایانی بازار آزاد

 

 

(ریال)

فیلم2100

قیمت اولیه  بازار آزاد

65,000

قیمت پایانی بازار آزاد

 

 

(ریال)

کریستال1540

قیمت اولیه  بازار آزاد

76,500

قیمت پایانی بازار آزاد

 

 

(ریال)

هایمپک 7240

قیمت اولیه  بازار آزاد

86,000

قیمت پایانی بازار آزاد

 

 

(ریال)

تزریقی52518

قیمت اولیه  بازار آزاد

55,000

قیمت پایانی بازار آزاد

 

 

(ریال)

تزریقیI3

قیمت اولیه  بازار آزاد

65,000

قیمت پایانی بازار آزاد

 

 

(ریال)

تزریقیHI500

قیمت اولیه  بازار آزاد

53,700

قیمت پایانی بازار آزاد

 

 

(ریال)

تزریقی2200J

قیمت اولیه  بازار آزاد

53,700

قیمت پایانی بازار آزاد

 

 

(ریال)

ABS0150

قیمت اولیه  بازار آزاد

107,000

قیمت پایانی بازار آزاد

 

 

 

 

 

 

امیرکبیر

(ریال)

EX3

قیمت اولیه  بازار آزاد

87,000

شازند 

قیمت پایانی بازار آزاد

 

 

(ریال)

F7000

قیمت اولیه  بازار آزاد

70,000

قیمت پایانی بازار آزاد

 

 

(ریال)

EX5

قیمت اولیه  بازار آزاد

72,000

قیمت پایانی بازار آزاد

 

 

(ریال)

BLبادی3

قیمت اولیه  بازار آزاد

64,500

قیمت پایانی بازار آزاد

 

 

(ریال)

بادی0035

قیمت اولیه  بازار آزاد

65,000

قیمت پایانی بازار آزاد

 

 

(ریال)

PET821

قیمت اولیه  بازار آزاد

82,500

قیمت پایانی بازار آزاد

 

 

(ریال)

بندر امام PVC6558

قیمت اولیه  بازار آزاد

46,000

قیمت پایانی بازار آزاد

 

 

(ریال)

غدیر  PVC6558 

قیمت اولیه  بازار آزاد

44,000

قیمت پایانی بازار آزاد

 

 

(ریال)

EPS200

قیمت اولیه  بازار آزاد

77,500

قیمت پایانی بازار آزاد

 

 

(ریال)

PPZ30S

قیمت اولیه  بازار آزاد

67,500

قیمت پایانی بازار آزاد

 

 

(ریال)

PPC30S

قیمت اولیه  بازار آزاد

67,000

قیمت پایانی بازار آزاد

 

 

(ریال)

تزریقی5620

قیمت اولیه  بازار آزاد

56,500

قیمت پایانی بازار آزاد

 

 

(ریال)

PP510L

قیمت اولیه  بازار آزاد

66,700

قیمت پایانی بازار آزاد

 

ZKF02

EPSوارداتی

قیمت اولیه  بازار آزاد

77,000

قیمت پایانی بازار آزاد

 

 

(ریال)

PP440L

قیمت اولیه  بازار آزاد

71,700

قیمت پایانی بازار آزاد

 

 

(ریال)

EP548R

قیمت اولیه  بازار آزاد

71,500

قیمت پایانی بازار آزاد

 

 

(ریال)

RG1101XXR

قیمت اولیه  بازار آزاد

67,000

قیمت پایانی بازار آزاد