29 دی 1397
RSS Yahoo Delicious
دوشنبه, 10 ارديبهشت 1397 ساعت 09:49

قیمت مواد اولیه 97/02/10

قیمت پایه پتروشیمی     مورخ 97/02/09     نرخ دلار 42000

 

 

97/02/09

97/02/10

دلار بازار آزاد

42,000

42,000

دلار مرکز مبادلات

42,000

42,000

SBR1712

قیمت پایه   58906

63,500

63,500

SBR1502

قیمت پایه  62776

67,500

69,600

64,625

(ریال)

EPS300

قیمت اولیه  بازار آزاد

80,000

80,000

قیمت پایانی بازار آزاد

80,000

80,000

46,140

(ریال)

3840دورانی-UA

قیمت اولیه  بازار آزاد

71,000

71,000

قیمت پایانی بازار آزاد

71,000

 

47,880

(ریال)

فیلم02420

قیمت اولیه  بازار آزاد

59,000

59,000

قیمت پایانی بازار آزاد

59,000

 

47,880

(ریال)

فیلم0190

قیمت اولیه  بازار آزاد

59,000

59,000

قیمت پایانی بازار آزاد

59,000

 

47,880

(ریال)

فیلم0200

قیمت اولیه  بازار آزاد

59,000

59,000

قیمت پایانی بازار آزاد

59,000

 

47,880

###

فیلم075

قیمت اولیه  بازار آزاد

60,000

60,000

قیمت پایانی بازار آزاد

60,000

 

شازند 45654

(ریال)

LL209AA

قیمت اولیه  بازار آزاد

59,500

59,500

امیرکبیر45654

قیمت پایانی بازار آزاد

59,500

 

47,880

(ریال)

فیلم2102

قیمت اولیه  بازار آزاد

59,000

59,000

قیمت پایانی بازار آزاد

59,000

 

52,668

(ریال)

فیلم2100

قیمت اولیه  بازار آزاد

65,000

65,000

قیمت پایانی بازار آزاد

65,000

 

63,904

(ریال)

کریستال1540

قیمت اولیه  بازار آزاد

76,500

76,500

قیمت پایانی بازار آزاد

76,500

 

66,299

(ریال)

هایمپک 7240

قیمت اولیه  بازار آزاد

86,000

86,000

قیمت پایانی بازار آزاد

86,000

 

44,153

(ریال)

تزریقی52518

قیمت اولیه  بازار آزاد

55,000

55,000

قیمت پایانی بازار آزاد

55,000

 

44,153

(ریال)

تزریقیI3

قیمت اولیه  بازار آزاد

65,000

65,000

قیمت پایانی بازار آزاد

65,000

 

44,153

(ریال)

تزریقیHI500

قیمت اولیه  بازار آزاد

53,700

53,700

قیمت پایانی بازار آزاد

53,700

 

44,153

(ریال)

تزریقی2200J

قیمت اولیه  بازار آزاد

53,700

53,700

قیمت پایانی بازار آزاد

53,700

 

90,485

(ریال)

ABS0150

قیمت اولیه  بازار آزاد

107,000

107,000

قیمت پایانی بازار آزاد

107,000

 

 

 

 

 

 

 

امیرکبیر62511

(ریال)

EX3

قیمت اولیه  بازار آزاد

87,000

87,000

شازند  59265

قیمت پایانی بازار آزاد

87,000

 

51,164

(ریال)

F7000

قیمت اولیه  بازار آزاد

70,000

70,000

قیمت پایانی بازار آزاد

70,000

 

51,164

(ریال)

EX5

قیمت اولیه  بازار آزاد

72,000

72,000

قیمت پایانی بازار آزاد

72,000

 

51,104

(ریال)

BLبادی3

قیمت اولیه  بازار آزاد

64,500

64,500

قیمت پایانی بازار آزاد

64,500

 

51,104

(ریال)

بادی0035

قیمت اولیه  بازار آزاد

65,000

65,000

قیمت پایانی بازار آزاد

65,000

 

 

(ریال)

PET821

قیمت اولیه  بازار آزاد

82,500

82,500

قیمت پایانی بازار آزاد

82,500

 

35,092

(ریال)

بندر امام PVC6558

قیمت اولیه  بازار آزاد

46,000

46,000

قیمت پایانی بازار آزاد

46,000

 

35,092

(ریال)

غدیر  PVC6558 

قیمت اولیه  بازار آزاد

44,000

44,000

قیمت پایانی بازار آزاد

44,000

 

64,625

(ریال)

EPS200

قیمت اولیه  بازار آزاد

77,500

77,500

قیمت پایانی بازار آزاد

77,500

 

49,891

(ریال)

PPZ30S

قیمت اولیه  بازار آزاد

67,500

67,500

قیمت پایانی بازار آزاد

67,500

 

49,891

(ریال)

PPC30S

قیمت اولیه  بازار آزاد

67,000

67,000

قیمت پایانی بازار آزاد

67,000

 

44,153

(ریال)

تزریقی5620

قیمت اولیه  بازار آزاد

56,500

56,500

قیمت پایانی بازار آزاد

56,500

 

49,891

(ریال)

PP510L

قیمت اولیه  بازار آزاد

66,700

66,700

قیمت پایانی بازار آزاد

66,700

 

ZKF02

EPSوارداتی

قیمت اولیه  بازار آزاد

77,000

77,000

قیمت پایانی بازار آزاد

77,000

 

55,557

(ریال)

PP440L

قیمت اولیه  بازار آزاد

71,700

71,700

قیمت پایانی بازار آزاد

71,700

 

55,557

(ریال)

EP548R

قیمت اولیه  بازار آزاد

71,500

71,500

قیمت پایانی بازار آزاد

71,500

 

49,891

(ریال)

RG1101XXR

قیمت اولیه  بازار آزاد

67,000

67,000

قیمت پایانی بازار آزاد

67,000