29 دی 1397
RSS Yahoo Delicious
یکشنبه, 16 ارديبهشت 1397 ساعت 17:22

قیمت مواد اولیه 97/02/16

قیمت پایه پتروشیمی     مورخ 97/02/09     نرخ دلار 42000

 

 

97/02/09

97/02/10

97/02/11

97/02/15

97/02/16

دلار بازار آزاد

42,000

42,000

42,000

42,000

42,000

دلار مرکز مبادلات

42,000

42,000

42,000

42,000

42,000

SBR1712

قیمت پایه   58906

63,500

63,500

63,500

63,500

63,500

SBR1502

قیمت پایه  62776

67,500

69,600

69,600

69,600

69,600

64,625

(ریال)

EPS300

قیمت اولیه  بازار آزاد

80,000

80,000

80,000

80,000

80,000

قیمت پایانی بازار آزاد

80,000

80,000

80,000

80,000

80,000

46,140

(ریال)

3840دورانی-UA

قیمت اولیه  بازار آزاد

71,000

71,000

71,000

67,000

67,000

قیمت پایانی بازار آزاد

71,000

71,000

67,000

67,000

67,000

47,880

(ریال)

فیلم02420

قیمت اولیه  بازار آزاد

59,000

59,000

59,000

58,000

56,700

قیمت پایانی بازار آزاد

59,000

59,000

58,000

56,700

57,000

47,880

(ریال)

فیلم0190

قیمت اولیه  بازار آزاد

59,000

59,000

59,000

58,000

56,800

قیمت پایانی بازار آزاد

59,000

59,000

58,000

56,800

57,000

47,880

(ریال)

فیلم0200

قیمت اولیه  بازار آزاد

59,000

59,000

59,000

58,000

58,000

قیمت پایانی بازار آزاد

59,000

59,000

58,000

58,000

58,000

47,880

###

فیلم075

قیمت اولیه  بازار آزاد

60,000

60,000

60,000

58,000

59,500

قیمت پایانی بازار آزاد

60,000

60,000

58,000

59,500

60,500

شازند 45654

(ریال)

LL209AA

قیمت اولیه  بازار آزاد

59,500

59,500

59,200

59,000

59,600

امیرکبیر45654

قیمت پایانی بازار آزاد

59,500

59,200

59,000

59,600

60,000

47,880

(ریال)

فیلم2102

قیمت اولیه  بازار آزاد

59,000

59,000

58,500

57,000

57,000

قیمت پایانی بازار آزاد

59,000

58,500

57,000

57,000

57,000

52,668

(ریال)

فیلم2100

قیمت اولیه  بازار آزاد

65,000

65,000

65,000

60,000

60,000

قیمت پایانی بازار آزاد

65,000

65,000

60,000

60,000

60,000

63,904

(ریال)

کریستال1540

قیمت اولیه  بازار آزاد

76,500

76,500

77,000

76,000

76,000

قیمت پایانی بازار آزاد

76,500

77,000

77,000

76,000

76,500

66,299

(ریال)

هایمپک 7240

قیمت اولیه  بازار آزاد

86,000

86,000

86,000

86,000

85,000

قیمت پایانی بازار آزاد

86,000

86,000

86,000

85,000

87,500

44,153

(ریال)

تزریقی52518

قیمت اولیه  بازار آزاد

55,000

55,000

55,500

53,500

54,000

قیمت پایانی بازار آزاد

55,000

55,500

53,500

54,000

54,100

44,153

(ریال)

تزریقیI3

قیمت اولیه  بازار آزاد

65,000

65,000

66,000

64,000

65,000

قیمت پایانی بازار آزاد

65,000

66,000

64,000

64,500

65,000

44,153

(ریال)

تزریقیHI500

قیمت اولیه  بازار آزاد

53,700

53,700

54,200

52,200

52,700

قیمت پایانی بازار آزاد

53,700

54,200

52,200

52,700

52,800

44,153

(ریال)

تزریقی2200J

قیمت اولیه  بازار آزاد

53,700

53,700

54,200

52,200

52,700

قیمت پایانی بازار آزاد

53,700

54,200

52,200

52,700

52,800

90,485

(ریال)

ABS0150

قیمت اولیه  بازار آزاد

107,000

107,000

107,000

107,000

102,000

قیمت پایانی بازار آزاد

107,000

107,000

107,000

102,000

102,000