29 دی 1397
RSS Yahoo Delicious
دوشنبه, 17 ارديبهشت 1397 ساعت 17:06

قیمت مواد اولیه 97/02/17

قیمت پایه پتروشیمی     مورخ 97/02/16     نرخ دلار 42000

 

 

97/02/17

دلار بازار آزاد

42,000

دلار مرکز مبادلات

42,000

SBR1712

قیمت پایه61325  

68,000

SBR1502

قیمت پایه  65195

72,300

65,894

(ریال)

EPS300

قیمت اولیه  بازار آزاد

80,000

قیمت پایانی بازار آزاد

80,000

46,265

(ریال)

3840دورانی-UA

قیمت اولیه  بازار آزاد

67,000

قیمت پایانی بازار آزاد

77,000

47,780

(ریال)

فیلم02420

قیمت اولیه  بازار آزاد

57,000

قیمت پایانی بازار آزاد

58,000

47,780

(ریال)

فیلم0190

قیمت اولیه  بازار آزاد

57,000

قیمت پایانی بازار آزاد

58,000

47,780

(ریال)

فیلم0200

قیمت اولیه  بازار آزاد

58,000

قیمت پایانی بازار آزاد

58,200

47,780

###

فیلم075

قیمت اولیه  بازار آزاد

60,500

قیمت پایانی بازار آزاد

60,900

شازند 45614

(ریال)

LL209AA

قیمت اولیه  بازار آزاد

60,000

امیرکبیر45614

قیمت پایانی بازار آزاد

60,200

47,780

(ریال)

فیلم2102

قیمت اولیه  بازار آزاد

57,000

قیمت پایانی بازار آزاد

58,000

52,568

(ریال)

فیلم2100

قیمت اولیه  بازار آزاد

60,000

قیمت پایانی بازار آزاد

62,000

63,904

(ریال)

کریستال1540

قیمت اولیه  بازار آزاد

76,500

قیمت پایانی بازار آزاد

78,000

66,089

(ریال)

هایمپک 7240

قیمت اولیه  بازار آزاد

87,500

قیمت پایانی بازار آزاد

88,000

44,273

(ریال)

تزریقی52518

قیمت اولیه  بازار آزاد

54,100

قیمت پایانی بازار آزاد

55,500

44,273

(ریال)

تزریقیI3

قیمت اولیه  بازار آزاد

65,000

قیمت پایانی بازار آزاد

66,500

44,273

(ریال)

تزریقیHI500

قیمت اولیه  بازار آزاد

52,800

قیمت پایانی بازار آزاد

54,200

44,273

(ریال)

تزریقی2200J

قیمت اولیه  بازار آزاد

52,800

قیمت پایانی بازار آزاد

54,200

90,829

(ریال)

ABS0150

قیمت اولیه  بازار آزاد

102,000

قیمت پایانی بازار آزاد

102,000

 

 

 

 

 

امیرکبیر61139

(ریال)

EX3

قیمت اولیه  بازار آزاد

85,000

شازند  59206

قیمت پایانی بازار آزاد

85,000

50,934

(ریال)

F7000

قیمت اولیه  بازار آزاد

71,000

قیمت پایانی بازار آزاد

73,000

50,934

(ریال)

EX5

قیمت اولیه  بازار آزاد

69,000

قیمت پایانی بازار آزاد

72,000

50,874

(ریال)

BLبادی3

قیمت اولیه  بازار آزاد

67,200

قیمت پایانی بازار آزاد

68,500

50,874

(ریال)

بادی0035

قیمت اولیه  بازار آزاد

67,500

قیمت پایانی بازار آزاد

69,500

57,837

(ریال)

PET821

قیمت اولیه  بازار آزاد

86,000

قیمت پایانی بازار آزاد

88,000

35,551

(ریال)

بندر امام PVC6558

قیمت اولیه  بازار آزاد

46,000

قیمت پایانی بازار آزاد

46,000

35,551

(ریال)

غدیر  PVC6558 

قیمت اولیه  بازار آزاد

44,000

قیمت پایانی بازار آزاد

44,000

65,894

(ریال)

EPS200

قیمت اولیه  بازار آزاد

77,500

قیمت پایانی بازار آزاد

77,500

50,178

(ریال)

PPZ30S

قیمت اولیه  بازار آزاد

70,500

قیمت پایانی بازار آزاد

72,500

50,178

(ریال)

PPC30S

قیمت اولیه  بازار آزاد

68,500

قیمت پایانی بازار آزاد

68,900

50,178

(ریال)

تزریقی5620

قیمت اولیه  بازار آزاد

56,000

قیمت پایانی بازار آزاد

57,500

50,178

(ریال)

PP510L

قیمت اولیه  بازار آزاد

68,200

قیمت پایانی بازار آزاد

68,600

ZKF02

EPSوارداتی

قیمت اولیه  بازار آزاد

77,000

قیمت پایانی بازار آزاد

77,000

55,844

(ریال)

PP440L

قیمت اولیه  بازار آزاد

72,200

قیمت پایانی بازار آزاد

73,200

55,844

(ریال)

EP548R

قیمت اولیه  بازار آزاد

72,000

قیمت پایانی بازار آزاد

73,000

50,178

(ریال)

RG1101XXR

قیمت اولیه  بازار آزاد

69,800

قیمت پایانی بازار آزاد

71,800