02 اسفند 1397
RSS Yahoo Delicious
شنبه, 22 ارديبهشت 1397 ساعت 14:34

قیمت مواد اولیه 97/02/22

 

 

97/02/17

97/02/18

97/02/19

97/02/22

دلار بازار آزاد

42,000

42,000

42,000

42,000

دلار مرکز مبادلات

42,000

42,000

42,000

42,000

SBR1712

قیمت پایه61325  

68,000

68,000

68,000

68,000

SBR1502

قیمت پایه  65195

72,300

73,200

72,300

72,300

EPS300

قیمت اولیه  بازار آزاد

80,000

80,000

80,000

80,000

قیمت پایانی بازار آزاد

80,000

80,000

80,000

 

3840دورانی-UA

قیمت اولیه  بازار آزاد

67,000

77,000

77,000

77,000

قیمت پایانی بازار آزاد

77,000

77,000

77,000

 

فیلم02420

قیمت اولیه  بازار آزاد

57,000

58,000

58,500

58,500

قیمت پایانی بازار آزاد

58,000

58,500

58,500

 

فیلم0190

قیمت اولیه  بازار آزاد

57,000

58,000

58,500

58,500

قیمت پایانی بازار آزاد

58,000

58,500

58,500

 

فیلم0200

قیمت اولیه  بازار آزاد

58,000

58,200

58,900

58,900

قیمت پایانی بازار آزاد

58,200

58,900

58,900

 

فیلم075

قیمت اولیه  بازار آزاد

60,500

60,900

60,900

61,000

قیمت پایانی بازار آزاد

60,900

60,900

61,000

 

LL209AA

قیمت اولیه  بازار آزاد

60,000

60,200

60,500

60,500

قیمت پایانی بازار آزاد

60,200

60,500

60,500

 

فیلم2102

قیمت اولیه  بازار آزاد

57,000

58,000

58,500

58,500

قیمت پایانی بازار آزاد

58,000

58,500

58,500

 

فیلم2100

قیمت اولیه  بازار آزاد

60,000

62,000

62,000

58,500

قیمت پایانی بازار آزاد

62,000

62,000

62,000

 

کریستال1540

قیمت اولیه  بازار آزاد

76,500

78,000

78,000

78,000

قیمت پایانی بازار آزاد

78,000

78,000

78,000

 

هایمپک 7240

قیمت اولیه  بازار آزاد

87,500

88,000

85,500

89,500

قیمت پایانی بازار آزاد

88,000

85,500

89,500

 

تزریقی52518

قیمت اولیه  بازار آزاد

54,100

55,500

55,900

57,000

قیمت پایانی بازار آزاد

55,500

55,900

57,000

 

تزریقیI3

قیمت اولیه  بازار آزاد

65,000

66,500

67,000

65,000

قیمت پایانی بازار آزاد

66,500

67,000

68,000

 

تزریقیHI500

قیمت اولیه  بازار آزاد

52,800

54,200

54,600

55,600

قیمت پایانی بازار آزاد

54,200

54,600

55,600

 

تزریقی2200J

قیمت اولیه  بازار آزاد

52,800

54,200

54,600

55,600

قیمت پایانی بازار آزاد

54,200

54,600

55,600

 

ABS0150

قیمت اولیه  بازار آزاد

102,000

102,000

102,000

102,000

قیمت پایانی بازار آزاد

102,000

102,000

102,000

 

 

 

 

 

 

 

EX3

قیمت اولیه  بازار آزاد

85,000

85,000

85,500

85,500

قیمت پایانی بازار آزاد

85,000

85,500

85,500

 

F7000

قیمت اولیه  بازار آزاد

71,000

73,000

73,000

72,500

قیمت پایانی بازار آزاد

73,000

73,000

72,500

 

EX5

قیمت اولیه  بازار آزاد

69,000

72,000

73,500

73,500

قیمت پایانی بازار آزاد

72,000

73,500

73,500

 

BLبادی3

قیمت اولیه  بازار آزاد

67,200

68,500

68,900

70,500

قیمت پایانی بازار آزاد

68,500

68,900

70,500

 

بادی0035

قیمت اولیه  بازار آزاد

67,500

69,500

70,000

70,500

قیمت پایانی بازار آزاد

69,500

70,000

70,500

 

PET821

قیمت اولیه  بازار آزاد

86,000

88,000

89,000

90,000

قیمت پایانی بازار آزاد

88,000

89,000

90,000

 

بندر امام PVC6558

قیمت اولیه  بازار آزاد

46,000

46,000

46,000

46,000

قیمت پایانی بازار آزاد

46,000

46,000

46,000

 

غدیر  PVC6558 

قیمت اولیه  بازار آزاد

44,000

44,000

44,000

44,000

قیمت پایانی بازار آزاد

44,000

44,000

44,000

 

EPS200

قیمت اولیه  بازار آزاد

77,500

77,500

77,500

77,500

قیمت پایانی بازار آزاد

77,500

77,500

77,500

 

PPZ30S

قیمت اولیه  بازار آزاد

70,500

72,500

72,500

72,500

قیمت پایانی بازار آزاد

72,500

72,500

72,500

 

PPC30S

قیمت اولیه  بازار آزاد

68,500

68,900

68,900

68,900

قیمت پایانی بازار آزاد

68,900

68,900

68,900

 

تزریقی5620

قیمت اولیه  بازار آزاد

56,000

57,500

60,000

65,000

قیمت پایانی بازار آزاد

57,500

58,000

61,000

 

PP510L

قیمت اولیه  بازار آزاد

68,200

68,600

68,600

68,600

قیمت پایانی بازار آزاد

68,600

68,600

68,600

 

EPSوارداتی

قیمت اولیه  بازار آزاد

77,000

70,000

77,000

77,000

قیمت پایانی بازار آزاد

77,000

77,000

77,000

 

PP440L

قیمت اولیه  بازار آزاد

72,200

73,200

73,200

73,200

قیمت پایانی بازار آزاد

73,200

73,200

73,200

 

EP548R

قیمت اولیه  بازار آزاد

72,000

73,000

73,000

73,000

قیمت پایانی بازار آزاد

73,000

73,000

73,000

 

RG1101XXR

قیمت اولیه  بازار آزاد

69,800

71,800

71,800

71,800

قیمت پایانی بازار آزاد

71,800

71,800

71,800