02 اسفند 1397
RSS Yahoo Delicious
یکشنبه, 23 ارديبهشت 1397 ساعت 11:17

قیمت مواد اولیه 97/02/23

قیمت پایه پتروشیمی     مورخ 97/02/16     نرخ دلار 42000

 

 

97/02/17

97/02/18

97/02/19

97/02/22

97/02/23

دلار بازار آزاد

42,000

42,000

42,000

42,000

42,000

دلار مرکز مبادلات

42,000

42,000

42,000

42,000

42,000

SBR1712

قیمت پایه61325  

68,000

68,000

68,000

68,000

68,000

SBR1502

قیمت پایه  65195

72,300

73,200

72,300

72,300

72,300

65,894

(ریال)

EPS300

قیمت اولیه  بازار آزاد

80,000

80,000

80,000

80,000

80,000

قیمت پایانی بازار آزاد

80,000

80,000

80,000

80,000

 

46,265

(ریال)

3840دورانی-UA

قیمت اولیه  بازار آزاد

67,000

77,000

77,000

77,000

80,200

قیمت پایانی بازار آزاد

77,000

77,000

77,000

80,200

 

47,780

(ریال)

فیلم02420

قیمت اولیه  بازار آزاد

57,000

58,000

58,500

58,500

58,800

قیمت پایانی بازار آزاد

58,000

58,500

58,500

58,800

 

47,780

(ریال)

فیلم0190

قیمت اولیه  بازار آزاد

57,000

58,000

58,500

58,500

58,800

قیمت پایانی بازار آزاد

58,000

58,500

58,500

58,800

 

47,780

(ریال)

فیلم0200

قیمت اولیه  بازار آزاد

58,000

58,200

58,900

58,900

60,000

قیمت پایانی بازار آزاد

58,200

58,900

58,900

60,000

 

47,780

###

فیلم075

قیمت اولیه  بازار آزاد

60,500

60,900

60,900

61,000

61,500

قیمت پایانی بازار آزاد

60,900

60,900

61,000

61,500

 

شازند 45614

(ریال)

LL209AA

قیمت اولیه  بازار آزاد

60,000

60,200

60,500

60,500

60,700

امیرکبیر45614

قیمت پایانی بازار آزاد

60,200

60,500

60,500

60,700

 

47,780

(ریال)

فیلم2102

قیمت اولیه  بازار آزاد

57,000

58,000

58,500

58,500

58,800

قیمت پایانی بازار آزاد

58,000

58,500

58,500

58,800

 

52,568

(ریال)

فیلم2100

قیمت اولیه  بازار آزاد

60,000

62,000

62,000

58,500

62,000

قیمت پایانی بازار آزاد

62,000

62,000

62,000

62,000

 

63,904

(ریال)

کریستال1540

قیمت اولیه  بازار آزاد

76,500

78,000

78,000

78,000

78,000

قیمت پایانی بازار آزاد

78,000

78,000

78,000

78,000

 

66,089

(ریال)

هایمپک 7240

قیمت اولیه  بازار آزاد

87,500

88,000

85,500

89,500

90,000

قیمت پایانی بازار آزاد

88,000

85,500

89,500

90,000

 

44,273

(ریال)

تزریقی52518

قیمت اولیه  بازار آزاد

54,100

55,500

55,900

57,000

56,000

قیمت پایانی بازار آزاد

55,500

55,900

57,000

56,000

 

44,273

(ریال)

تزریقیI3

قیمت اولیه  بازار آزاد

65,000

66,500

67,000

65,000

64,000

قیمت پایانی بازار آزاد

66,500

67,000

68,000

64,000

 

44,273

(ریال)

تزریقیHI500

قیمت اولیه  بازار آزاد

52,800

54,200

54,600

55,600

54,600

قیمت پایانی بازار آزاد

54,200

54,600

55,600

54,600

 

44,273

(ریال)

تزریقی2200J

قیمت اولیه  بازار آزاد

52,800

54,200

54,600

55,600

54,600

قیمت پایانی بازار آزاد

54,200

54,600

55,600

54,600

 

90,829

(ریال)

ABS0150

قیمت اولیه  بازار آزاد

102,000

102,000

102,000

102,000

102,000

قیمت پایانی بازار آزاد

102,000

102,000

102,000

102,000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

امیرکبیر61139

(ریال)

EX3

قیمت اولیه  بازار آزاد

85,000

85,000

85,500

85,500

86,000

شازند  59206

قیمت پایانی بازار آزاد

85,000

85,500

85,500

86,000

 

50,934

(ریال)

F7000

قیمت اولیه  بازار آزاد

71,000

73,000

73,000

72,500

73,500

قیمت پایانی بازار آزاد

73,000

73,000

72,500

73,500

 

50,934

(ریال)

EX5

قیمت اولیه  بازار آزاد

69,000

72,000

73,500

73,500

73,500

قیمت پایانی بازار آزاد

72,000

73,500

73,500

73,500

 

50,874

(ریال)

BLبادی3

قیمت اولیه  بازار آزاد

67,200

68,500

68,900

70,500

71,500

قیمت پایانی بازار آزاد

68,500

68,900

70,500

71,500

 

50,874

(ریال)

بادی0035

قیمت اولیه  بازار آزاد

67,500

69,500

70,000

70,500

71,500

قیمت پایانی بازار آزاد

69,500

70,000

70,500

71,500

 

57,837

(ریال)

PET821

قیمت اولیه  بازار آزاد

86,000

88,000

89,000

90,000

95,000

قیمت پایانی بازار آزاد

88,000

89,000

90,000

95,000

 

35,551

(ریال)

بندر امام PVC6558

قیمت اولیه  بازار آزاد

46,000

46,000

46,000

46,000

74,500

قیمت پایانی بازار آزاد

46,000

46,000

46,000

47,500

 

35,551

(ریال)

غدیر  PVC6558 

قیمت اولیه  بازار آزاد

44,000

44,000

44,000

44,000

48,000

قیمت پایانی بازار آزاد

44,000

44,000

44,000

48,000

 

65,894

(ریال)

EPS200

قیمت اولیه  بازار آزاد

77,500

77,500

77,500

77,500

77,500

قیمت پایانی بازار آزاد

77,500

77,500

77,500

77,500

 

50,178

(ریال)

PPZ30S

قیمت اولیه  بازار آزاد

70,500

72,500

72,500

72,500

72,500

قیمت پایانی بازار آزاد

72,500

72,500

72,500

72,500

 

50,178

(ریال)

PPC30S

قیمت اولیه  بازار آزاد

68,500

68,900

68,900

68,900

68,900

قیمت پایانی بازار آزاد

68,900

68,900

68,900

68,900

 

44,230

(ریال)

تزریقی5620

قیمت اولیه  بازار آزاد

56,000

57,500

60,000

65,000

64,000

قیمت پایانی بازار آزاد

57,500

58,000

61,000

64,000

 

50,178

(ریال)

PP510L

قیمت اولیه  بازار آزاد

68,200

68,600

68,600

68,600

68,600

قیمت پایانی بازار آزاد

68,600

68,600

68,600

68,600

 

ZKF02

EPSوارداتی

قیمت اولیه  بازار آزاد

77,000

70,000

77,000

77,000

77,000

قیمت پایانی بازار آزاد

77,000

77,000

77,000

77,000

 

55,844

(ریال)

PP440L

قیمت اولیه  بازار آزاد

72,200

73,200

73,200

73,200

73,200

قیمت پایانی بازار آزاد

73,200

73,200

73,200

73,200

 

55,844

(ریال)

EP548R

قیمت اولیه  بازار آزاد

72,000

73,000

73,000

73,000

73,000

قیمت پایانی بازار آزاد

73,000

73,000

73,000

73,000

 

50,178

(ریال)

RG1101XXR

قیمت اولیه  بازار آزاد

69,800

71,800

71,800

71,800

71,800

قیمت پایانی بازار آزاد

71,800

71,800

71,800

71,800