01 اسفند 1397
RSS Yahoo Delicious
یکشنبه, 30 ارديبهشت 1397 ساعت 11:20

قیمت مواد اولیه 97/02/29

قیمت پایه پتروشیمی     مورخ 97/02/23     نرخ دلار 42000

 

 

97/02/23

97/02/24

97/02/25

97/02/29

دلار بازار آزاد

42,000

42,000

42,000

42,000

دلار مرکز مبادلات

42,000

42,000

42,000

42,000

SBR1712

قیمت پایه   61325

68,000

68,000

68,000

68,000

SBR1502

قیمت پایه  65679

72,800

72,800

73,000

73,000

66,317

(ریال)

EPS300

قیمت اولیه  بازار آزاد

 

80,000

80,000

80,000

قیمت پایانی بازار آزاد

80,000

80,000

80,000

80,000

46,515

(ریال)

3840دورانی-UA

قیمت اولیه  بازار آزاد

 

80,300

80,200

82,000

قیمت پایانی بازار آزاد

80,200

50,200

80,200

82,000

47,830

(ریال)

فیلم02420

قیمت اولیه  بازار آزاد

 

58,800

58,800

59,000

قیمت پایانی بازار آزاد

58,800

58,800

58,800

59,000

47,830

(ریال)

فیلم0190

قیمت اولیه  بازار آزاد

 

58,800

58,800

58,800

قیمت پایانی بازار آزاد

58,800

58,800

58,800

58,800

47,830

(ریال)

فیلم0200

قیمت اولیه  بازار آزاد

 

60,000

60,000

59,400

قیمت پایانی بازار آزاد

60,000

60,000

60,000

59,600

47,830

###

فیلم075

قیمت اولیه  بازار آزاد

 

61,500

61,500

61,200

قیمت پایانی بازار آزاد

61,500

61,500

61,500

61,000

شازند 45853

(ریال)

LL209AA

قیمت اولیه  بازار آزاد

 

60,000

61,000

60,500

امیرکبیر45853

قیمت پایانی بازار آزاد

60,000

61,000

61,000

61,500

47,830

(ریال)

فیلم2102

قیمت اولیه  بازار آزاد

 

58,800

58,800

58,800

قیمت پایانی بازار آزاد

58,800

58,800

58,800

58,800

52,613

(ریال)

فیلم2100

قیمت اولیه  بازار آزاد

 

62,000

62,000

62,000

قیمت پایانی بازار آزاد

62,000

62,000

62,000

62,000

64,745

(ریال)

کریستال1540

قیمت اولیه  بازار آزاد

 

79,000

79,000

76,000

قیمت پایانی بازار آزاد

79,000

79,000

79,000

76,000

65,880

(ریال)

هایمپک 7240

قیمت اولیه  بازار آزاد

 

89,000

89,000

91,000

قیمت پایانی بازار آزاد

89,000

89,000

89,000

91,000

44,512

(ریال)

تزریقی52518

قیمت اولیه  بازار آزاد

 

57,200

58,500

57,000

قیمت پایانی بازار آزاد

57,200

58,500

58,500

56,000

44,512

(ریال)

تزریقیI3

قیمت اولیه  بازار آزاد

 

65,000

65,000

64,000

قیمت پایانی بازار آزاد

65,000

65,000

65,000

63,000

44,512

(ریال)

تزریقیHI500

قیمت اولیه  بازار آزاد

 

55,600

56,900

55,400

قیمت پایانی بازار آزاد

55,600

56,900

56,900

54,400

44,512

(ریال)

تزریقی2200J

قیمت اولیه  بازار آزاد

 

55,800

57,100

55,600

قیمت پایانی بازار آزاد

55,800

57,100

57,100

54,600

90,829

(ریال)

ABS0150

قیمت اولیه  بازار آزاد

 

102,000

102,000

102,000

قیمت پایانی بازار آزاد

102,000

102,000

102,000

102,000

 

 

 

 

 

 

 

 

امیرکبیر61159

(ریال)

EX3

قیمت اولیه  بازار آزاد

 

86,000

86,000

85,500

شازند  59206

قیمت پایانی بازار آزاد

86,000

86,000

86,000

85,500

51,214

(ریال)

F7000

قیمت اولیه  بازار آزاد

 

73,500

74,000

71,000

قیمت پایانی بازار آزاد

73,500

74,000

72,500

70,000

51,214

(ریال)

EX5

قیمت اولیه  بازار آزاد

 

73,500

73,500

71,500

قیمت پایانی بازار آزاد

73,500

73,500

73,500

70,000

50,904

(ریال)

BLبادی3

قیمت اولیه  بازار آزاد

 

71,500

71,500

71,000

قیمت پایانی بازار آزاد

71,500

71,500

72,000

72,000

50,904

(ریال)

بادی0035

قیمت اولیه  بازار آزاد

 

71,000

71,000

71,500

قیمت پایانی بازار آزاد

71,000

71,000

72,500

72,500

58,379

(ریال)

PET821

قیمت اولیه  بازار آزاد

 

96,500

96,500

96,500

قیمت پایانی بازار آزاد

96,500

96,500

96,500

96,000

35,950

(ریال)

بندر امام PVC6558

قیمت اولیه  بازار آزاد

 

47,500

47,500

47,500

قیمت پایانی بازار آزاد

47,500

47,500

47,500

47,500

35,950

(ریال)

غدیر  PVC6558 

قیمت اولیه  بازار آزاد

 

48,000

48,000

48,000

قیمت پایانی بازار آزاد

48,000

48,000

48,000

48,000

66,317

(ریال)

EPS200

قیمت اولیه  بازار آزاد

 

77,500

77,500

77,500

قیمت پایانی بازار آزاد

77,500

77,500

77,500

77,500

50,242

(ریال)

PPZ30S

قیمت اولیه  بازار آزاد

 

74,000

74,000

73,500

قیمت پایانی بازار آزاد

74,000

74,000

74,000

72,800

50,242

(ریال)

PPC30S

قیمت اولیه  بازار آزاد

 

70,000

70,000

70,000

قیمت پایانی بازار آزاد

70,000

70,000

70,000

70,000

44,512

(ریال)

تزریقی5620

قیمت اولیه  بازار آزاد

 

65,000

66,000

65,000

قیمت پایانی بازار آزاد

65,000

66,000

66,000

64,000

50,242

(ریال)

PP510L

قیمت اولیه  بازار آزاد

 

68,700

68,700

68,700

قیمت پایانی بازار آزاد

68,700

68,700

68,700

68,700

ZKF02

EPSوارداتی

قیمت اولیه  بازار آزاد

 

77,000

77,000

77,000

قیمت پایانی بازار آزاد

77,000

77,000

77,000

77,000

55,908

(ریال)

PP440L

قیمت اولیه  بازار آزاد

 

73,700

73,700

73,700

قیمت پایانی بازار آزاد

73,700

73,700

73,700

73,200

55,908

(ریال)

EP548R

قیمت اولیه  بازار آزاد

 

73,500

73,500

73,500

قیمت پایانی بازار آزاد

73,500

73,500

73,500

73,000

50,242

(ریال)

RG1101XXR

قیمت اولیه  بازار آزاد

 

73,200

73,200

73,200

قیمت پایانی بازار آزاد

73,200

73,200

73,200

72,100