01 اسفند 1397
RSS Yahoo Delicious
دوشنبه, 31 ارديبهشت 1397 ساعت 16:36

قیمت مواد اولیه 97/02/30

قیمت پایه پتروشیمی     مورخ 97/02/30     نرخ دلار 42000

 

 

97/02/30

97/02/31

دلار بازار آزاد

42,000

42,000

دلار مرکز مبادلات

42,000

42,000

SBR1712

قیمت پایه   64995

72,000

72,000

SBR1502

قیمت پایه  70591

78,200

78,200

 

(ریال)

EPS300

قیمت اولیه  بازار آزاد

 

80,000

قیمت پایانی بازار آزاد

80,000

 

47,851

(ریال)

3840دورانی-UA

قیمت اولیه  بازار آزاد

 

82,000

قیمت پایانی بازار آزاد

82,000

 

49,265

(ریال)

فیلم02420

قیمت اولیه  بازار آزاد

 

59,000

قیمت پایانی بازار آزاد

59,000

 

49,265

(ریال)

فیلم0190

قیمت اولیه  بازار آزاد

 

58,800

قیمت پایانی بازار آزاد

58,800

 

49,265

(ریال)

فیلم0200

قیمت اولیه  بازار آزاد

 

59,600

قیمت پایانی بازار آزاد

59,600

 

49,265

###

فیلم075

قیمت اولیه  بازار آزاد

 

61,000

قیمت پایانی بازار آزاد

61,000

 

شازند 47105

(ریال)

LL209AA

قیمت اولیه  بازار آزاد

 

61,500

امیرکبیر47105

قیمت پایانی بازار آزاد

61,500

 

49,265

(ریال)

فیلم2102

قیمت اولیه  بازار آزاد

 

58,800

قیمت پایانی بازار آزاد

58,800

 

54,048

(ریال)

فیلم2100

قیمت اولیه  بازار آزاد

 

62,000

قیمت پایانی بازار آزاد

62,000

 

 

(ریال)

کریستال1540

قیمت اولیه  بازار آزاد

 

76,000

قیمت پایانی بازار آزاد

76,000

 

 

(ریال)

هایمپک 7240

قیمت اولیه  بازار آزاد

 

91,000

قیمت پایانی بازار آزاد

91,000

 

45,848

(ریال)

تزریقی52518

قیمت اولیه  بازار آزاد

 

56,000

قیمت پایانی بازار آزاد

56,000

 

45,848

(ریال)

تزریقیI3

قیمت اولیه  بازار آزاد

 

63,000

قیمت پایانی بازار آزاد

63,000

 

45,848

(ریال)

تزریقیHI500

قیمت اولیه  بازار آزاد

 

55,400

قیمت پایانی بازار آزاد

55,400

 

45,848

(ریال)

تزریقی2200J

قیمت اولیه  بازار آزاد

 

55,600

قیمت پایانی بازار آزاد

55,600

 

90,829

(ریال)

ABS0150

قیمت اولیه  بازار آزاد

 

102,000

قیمت پایانی بازار آزاد

102,000

 

 

 

 

 

 

 

امیرکبیر63070

(ریال)

EX3

قیمت اولیه  بازار آزاد

 

86,000

شازند  61018

قیمت پایانی بازار آزاد

86,000

 

52,771

(ریال)

F7000

قیمت اولیه  بازار آزاد

 

70,000

قیمت پایانی بازار آزاد

70,000

 

52,771

(ریال)

EX5

قیمت اولیه  بازار آزاد

 

70,000

قیمت پایانی بازار آزاد

70,000

 

52,452

(ریال)

BLبادی3

قیمت اولیه  بازار آزاد

 

72,000

قیمت پایانی بازار آزاد

72,000

 

52,452

(ریال)

بادی0035

قیمت اولیه  بازار آزاد

 

72,500

قیمت پایانی بازار آزاد

72,500

 

62,427

(ریال)

PET821

قیمت اولیه  بازار آزاد

 

96,000

قیمت پایانی بازار آزاد

96,000

 

36,720

(ریال)

بندر امام PVC6558

قیمت اولیه  بازار آزاد

 

47,500

قیمت پایانی بازار آزاد

47,500

 

36,720

(ریال)

غدیر  PVC6558 

قیمت اولیه  بازار آزاد

 

48,000

قیمت پایانی بازار آزاد

48,000

 

 

(ریال)

EPS200

قیمت اولیه  بازار آزاد

 

77,500

قیمت پایانی بازار آزاد

77,500

 

51,749

(ریال)

PPZ30S

قیمت اولیه  بازار آزاد

 

72,800

قیمت پایانی بازار آزاد

72,800

 

51,749

(ریال)

PPC30S

قیمت اولیه  بازار آزاد

 

70,000

قیمت پایانی بازار آزاد

70,000

 

45,848

(ریال)

تزریقی5620

قیمت اولیه  بازار آزاد

 

65,000

قیمت پایانی بازار آزاد

65,000

 

51,749

(ریال)

PP510L

قیمت اولیه  بازار آزاد

 

68,700

قیمت پایانی بازار آزاد

68,700

 

ZKF02

EPSوارداتی

قیمت اولیه  بازار آزاد

 

77,000

قیمت پایانی بازار آزاد

77,000

 

57,415

(ریال)

PP440L

قیمت اولیه  بازار آزاد

 

73,200

قیمت پایانی بازار آزاد

73,200

 

57,415

(ریال)

EP548R

قیمت اولیه  بازار آزاد

 

73,000

قیمت پایانی بازار آزاد

73,000

 

51,749

(ریال)

RG1101XXR

قیمت اولیه  بازار آزاد

 

72,100

قیمت پایانی بازار آزاد

72,100