29 خرداد 1398
RSS Yahoo Delicious
چهارشنبه, 02 خرداد 1397 ساعت 10:05

قیمت مواد اولیه 97/03/01

قیمت پایه پتروشیمی     مورخ 97/02/30     نرخ دلار 42000

 

 

97/02/30

97/02/31

97/03/01

دلار بازار آزاد

42,000

42,000

42,000

دلار مرکز مبادلات

42,000

42,000

42,000

SBR1712

قیمت پایه   64995

72,000

72,000

72,000

SBR1502

قیمت پایه  70591

78,200

78,200

78,200

 

(ریال)

EPS300

قیمت اولیه  بازار آزاد

 

80,000

80,000

قیمت پایانی بازار آزاد

80,000

80,000

80,000

47,851

(ریال)

3840دورانی-UA

قیمت اولیه  بازار آزاد

 

82,000

82,500

قیمت پایانی بازار آزاد

82,000

82,500

82,500

49,265

(ریال)

فیلم02420

قیمت اولیه  بازار آزاد

 

59,000

60,000

قیمت پایانی بازار آزاد

59,000

60,000

60,000

49,265

(ریال)

فیلم0190

قیمت اولیه  بازار آزاد

 

58,800

59,500

قیمت پایانی بازار آزاد

58,800

59,500

59,500

49,265

(ریال)

فیلم0200

قیمت اولیه  بازار آزاد

 

59,600

61,000

قیمت پایانی بازار آزاد

59,600

61,000

61,000

49,265

###

فیلم075

قیمت اولیه  بازار آزاد

 

61,000

62,800

قیمت پایانی بازار آزاد

61,000

62,800

62,800

شازند 47105

(ریال)

LL209AA

قیمت اولیه  بازار آزاد

 

61,500

62,800

امیرکبیر47105

قیمت پایانی بازار آزاد

61,500

62,800

62,800

49,265

(ریال)

فیلم2102

قیمت اولیه  بازار آزاد

 

58,800

59,500

قیمت پایانی بازار آزاد

58,800

59,500

59,500

54,048

(ریال)

فیلم2100

قیمت اولیه  بازار آزاد

 

62,000

63,000

قیمت پایانی بازار آزاد

62,000

63,000

63,000

 

(ریال)

کریستال1540

قیمت اولیه  بازار آزاد

 

76,000

76,000

قیمت پایانی بازار آزاد

76,000

76,000

76,000

 

(ریال)

هایمپک 7240

قیمت اولیه  بازار آزاد

 

91,000

95,000

قیمت پایانی بازار آزاد

91,000

95,000

95,000

45,848

(ریال)

تزریقی52518

قیمت اولیه  بازار آزاد

 

56,000

57,800

قیمت پایانی بازار آزاد

56,000

57,800

57,800

45,848

(ریال)

تزریقیI3

قیمت اولیه  بازار آزاد

 

63,000

65,000

قیمت پایانی بازار آزاد

63,000

65,000

65,000

45,848

(ریال)

تزریقیHI500

قیمت اولیه  بازار آزاد

 

55,400

56,600

قیمت پایانی بازار آزاد

55,400

56,600

56,600

45,848

(ریال)

تزریقی2200J

قیمت اولیه  بازار آزاد

 

55,600

56,800

قیمت پایانی بازار آزاد

55,600

56,800

56,800

90,829

(ریال)

ABS0150

قیمت اولیه  بازار آزاد

 

102,000

99,800

قیمت پایانی بازار آزاد

102,000

99,800

99,800

 

 

 

 

 

 

 

امیرکبیر63070

(ریال)

EX3

قیمت اولیه  بازار آزاد

 

86,000

86,500

شازند  61018

قیمت پایانی بازار آزاد

86,000

86,500

86,500

52,771

(ریال)

F7000

قیمت اولیه  بازار آزاد

 

70,000

72,000

قیمت پایانی بازار آزاد

70,000

72,000

72,000

52,771

(ریال)

EX5

قیمت اولیه  بازار آزاد

 

70,000

70,500

قیمت پایانی بازار آزاد

70,000

70,500

70,500

52,452

(ریال)

BLبادی3

قیمت اولیه  بازار آزاد

 

72,000

78,000

قیمت پایانی بازار آزاد

72,000

78,000

78,000

52,452

(ریال)

بادی0035

قیمت اولیه  بازار آزاد

 

72,500

77,000

قیمت پایانی بازار آزاد

72,500

77,000

77,000

62,427

(ریال)

PET821

قیمت اولیه  بازار آزاد

 

96,000

96,000

قیمت پایانی بازار آزاد

96,000

96,000

96,000

36,720

(ریال)

بندر امام PVC6558

قیمت اولیه  بازار آزاد

 

47,500

47,500

قیمت پایانی بازار آزاد

47,500

47,500

47,500

36,720

(ریال)

غدیر  PVC6558 

قیمت اولیه  بازار آزاد

 

48,000

48,000

قیمت پایانی بازار آزاد

48,000

48,000

48,000

 

(ریال)

EPS200

قیمت اولیه  بازار آزاد

 

77,500

77,500

قیمت پایانی بازار آزاد

77,500

77,500

77,500

51,749

(ریال)

PPZ30S

قیمت اولیه  بازار آزاد

 

72,800

75,000

قیمت پایانی بازار آزاد

72,800

75,000

75,000

51,749

(ریال)

PPC30S

قیمت اولیه  بازار آزاد

 

70,000

71,000

قیمت پایانی بازار آزاد

70,000

71,000

71,000

45,848

(ریال)

تزریقی5620

قیمت اولیه  بازار آزاد

 

65,000

67,000

قیمت پایانی بازار آزاد

65,000

67,000

67,000

51,749

(ریال)

PP510L

قیمت اولیه  بازار آزاد

 

68,700

70,700

قیمت پایانی بازار آزاد

68,700

70,700

70,700

ZKF02

EPSوارداتی

قیمت اولیه  بازار آزاد

 

77,000

77,000

قیمت پایانی بازار آزاد

77,000

77,000

77,000

57,415

(ریال)

PP440L

قیمت اولیه  بازار آزاد

 

73,200

73,200

قیمت پایانی بازار آزاد

73,200

73,200

73,200

57,415

(ریال)

EP548R

قیمت اولیه  بازار آزاد

 

73,000

73,000

قیمت پایانی بازار آزاد

73,000

73,000

73,000

51,749

(ریال)

RG1101XXR

قیمت اولیه  بازار آزاد

 

72,100

74,200

قیمت پایانی بازار آزاد

72,100

74,200

74,200