29 خرداد 1398
RSS Yahoo Delicious
یکشنبه, 13 خرداد 1397 ساعت 16:59

قیمت مواد اولیه 96/03/09

قیمت پایه پتروشیمی     مورخ 97/03/06     نرخ دلار 42000

 

 

97/03/06

97/03/07

97/03/08

97/03/09

دلار بازار آزاد

42,000

42,110

42,110

42,110

دلار مرکز مبادلات

42,000

42,000

42,000

42,000

SBR1712

قیمت پایه   65165

72,200

72,200

72,500

72,500

SBR1502

قیمت پایه  71796

79,500

79,500

79,500

79,500

 

(ریال)

EPS300

قیمت اولیه  بازار آزاد

83,000

83,000

83,000

85,000

قیمت پایانی بازار آزاد

83,000

83,000

85,000

85,000

 

(ریال)

3840دورانی-UA

قیمت اولیه  بازار آزاد

90,000

94,000

94,000

98,000

قیمت پایانی بازار آزاد

94,000

94,000

98,000

99,000

 

(ریال)

فیلم02420

قیمت اولیه  بازار آزاد

61,600

62,000

62,000

61,800

قیمت پایانی بازار آزاد

62,000

62,000

61,800

62,300

 

(ریال)

فیلم0190

قیمت اولیه  بازار آزاد

61,000

61,800

61,800

62,000

قیمت پایانی بازار آزاد

61,800

61,800

62,000

62,000

 

(ریال)

فیلم0200

قیمت اولیه  بازار آزاد

63,200

63,200

63,200

63,000

قیمت پایانی بازار آزاد

63,200

63,200

63,000

63,400

 

###

فیلم075

قیمت اولیه  بازار آزاد

64,600

64,400

64,400

64,500

قیمت پایانی بازار آزاد

64,400

64,400

64,500

65,000

 

(ریال)

LL209AA

قیمت اولیه  بازار آزاد

63,700

64,000

64,000

64,100

 

قیمت پایانی بازار آزاد

64,000

64,000

64,100

65,000

 

(ریال)

فیلم2102

قیمت اولیه  بازار آزاد

61,000

61,500

61,500

61,500

قیمت پایانی بازار آزاد

61,500

61,500

61,500

61,500

 

(ریال)

فیلم2100

قیمت اولیه  بازار آزاد

65,000

65,000

65,000

65,000

قیمت پایانی بازار آزاد

65,000

65,000

65,000

65,000

 

(ریال)

کریستال1540

قیمت اولیه  بازار آزاد

77,500

77,500

77,500

77,500

قیمت پایانی بازار آزاد

77,500

77,500

77,500

77,500

 

(ریال)

هایمپک 7240

قیمت اولیه  بازار آزاد

100,000

100,000

100,000

98,000

قیمت پایانی بازار آزاد

100,000

100,000

98,000

98,000

 

(ریال)

تزریقی52518

قیمت اولیه  بازار آزاد

60,200

61,000

61,000

59,000

قیمت پایانی بازار آزاد

61,000

61,000

59,000

59,500

 

(ریال)

تزریقیI3

قیمت اولیه  بازار آزاد

67,000

68,000

68,000

66,000

قیمت پایانی بازار آزاد

68,000

68,000

66,000

66,500

 

(ریال)

تزریقیHI500

قیمت اولیه  بازار آزاد

58,700

59,000

59,000

57,000

قیمت پایانی بازار آزاد

59,000

59,000

57,000

57,000

 

(ریال)

تزریقی2200J

قیمت اولیه  بازار آزاد

58,700

59,200

59,200

57,200

قیمت پایانی بازار آزاد

59,200

59,200

57,200

57,200

 

(ریال)

ABS0150

قیمت اولیه  بازار آزاد

105,000

101,000

101,000

101,000

قیمت پایانی بازار آزاد

101,000

101,000

101,000

101,000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ریال)

EX3

قیمت اولیه  بازار آزاد

87,500

87,500

87,500

87,000

 

قیمت پایانی بازار آزاد

87,500

87,500

87,000

87,500

 

(ریال)

F7000

قیمت اولیه  بازار آزاد

74,500

75,000

75,000

76,000

قیمت پایانی بازار آزاد

75,000

75,000

76,000

78,000

 

(ریال)

EX5

قیمت اولیه  بازار آزاد

72,400

74,000

74,000

75,000

قیمت پایانی بازار آزاد

74,000

74,000

75,000

75,000

 

(ریال)

BLبادی3

قیمت اولیه  بازار آزاد

80,000

85,000

85,000

94,000

قیمت پایانی بازار آزاد

85,000

85,000

94,000

97,000

 

(ریال)

بادی0035

قیمت اولیه  بازار آزاد

81,000

85,000

85,000

97,000

قیمت پایانی بازار آزاد

85,000

85,000

97,000

100,000

 

(ریال)

PET821

قیمت اولیه  بازار آزاد

105,000

110,000

110,000

110,000

قیمت پایانی بازار آزاد

110,000

110,000

110,000

115,000

 

(ریال)

بندر امام PVC6558

قیمت اولیه  بازار آزاد

47,800

50,000

50,000

50,000

قیمت پایانی بازار آزاد

50,000

50,000

50,000

50,000

 

(ریال)

غدیر  PVC6558 

قیمت اولیه  بازار آزاد

48,000

49,000

49,000

49,000

قیمت پایانی بازار آزاد

49,000

49,000

49,000

49,000

 

(ریال)

EPS200

قیمت اولیه  بازار آزاد

81,500

81,500

81,500

83,500

قیمت پایانی بازار آزاد

81,500

81,500

83,500

83,500

 

(ریال)

PPZ30S

قیمت اولیه  بازار آزاد

76,000

77,500

77,500

78,000

قیمت پایانی بازار آزاد

77,500

77,500

78,000

78,000

 

(ریال)

PPC30S

قیمت اولیه  بازار آزاد

72,500

73,800

83,800

74,500

قیمت پایانی بازار آزاد

73,800

73,800

74,500

74,500

 

(ریال)

تزریقی5620

قیمت اولیه  بازار آزاد

69,000

70,000

70,000

68,000

قیمت پایانی بازار آزاد

70,000

70,000

68,000

68,500

 

(ریال)

PP510L

قیمت اولیه  بازار آزاد

72,200

73,500

73,500

74,200

قیمت پایانی بازار آزاد

73,500

73,500

74,200

74,200

 

EPSوارداتی

قیمت اولیه  بازار آزاد

81,000

81,000

81,000

83,000

قیمت پایانی بازار آزاد

81,000

81,000

83,000

83,000

 

(ریال)

PP440L

قیمت اولیه  بازار آزاد

75,200

75,200

75,200

76,200

قیمت پایانی بازار آزاد

75,200

75,200

76,200

76,200

 

(ریال)

EP548R

قیمت اولیه  بازار آزاد

75,000

75,000

75,000

76,000

قیمت پایانی بازار آزاد

75,000

75,000

76,000

76,000

 

(ریال)

RG1101XXR

قیمت اولیه  بازار آزاد

75,300

76,800

76,800

77,300

قیمت پایانی بازار آزاد

76,800

76,800

77,300

77,300