29 خرداد 1398
RSS Yahoo Delicious
شنبه, 19 خرداد 1397 ساعت 11:18

قیمت مواد اولیه 96/03/19

قیمت پایه پتروشیمی     مورخ 97/03/06     نرخ دلار 42000

 

 

97/03/19

دلار بازار آزاد

42,000

دلار مرکز مبادلات

42,110

SBR1712

قیمت پایه   65165

72,500

SBR1502

قیمت پایه  71796

79,500

 

(ریال)

EPS300

قیمت اولیه  بازار آزاد

83,500

قیمت پایانی بازار آزاد

 

47,084

(ریال)

3840دورانی-UA

قیمت اولیه  بازار آزاد

87,000

قیمت پایانی بازار آزاد

 

48,359

(ریال)

فیلم02420

قیمت اولیه  بازار آزاد

60,000

قیمت پایانی بازار آزاد

 

48,359

(ریال)

فیلم0190

قیمت اولیه  بازار آزاد

60,000

قیمت پایانی بازار آزاد

 

48,359

(ریال)

فیلم0200

قیمت اولیه  بازار آزاد

62,000

قیمت پایانی بازار آزاد

 

48,359

####

فیلم075

قیمت اولیه  بازار آزاد

63,000

قیمت پایانی بازار آزاد

 

شازند 46312

(ریال)

LL209AA

قیمت اولیه  بازار آزاد

62,500

امیرکبیر46312

قیمت پایانی بازار آزاد

 

48,359

(ریال)

فیلم2102

قیمت اولیه  بازار آزاد

60,000

قیمت پایانی بازار آزاد

 

53,147

(ریال)

فیلم2100

قیمت اولیه  بازار آزاد

63,000

قیمت پایانی بازار آزاد

 

 

(ریال)

کریستال1540

قیمت اولیه  بازار آزاد

74,500

قیمت پایانی بازار آزاد

 

69,235

(ریال)

هایمپک 7240

قیمت اولیه  بازار آزاد

90,000

قیمت پایانی بازار آزاد

 

45,075

(ریال)

تزریقی52518

قیمت اولیه  بازار آزاد

59,200

قیمت پایانی بازار آزاد

 

45,075

(ریال)

تزریقیI3

قیمت اولیه  بازار آزاد

66,500

قیمت پایانی بازار آزاد

 

45,075

(ریال)

تزریقیHI500

قیمت اولیه  بازار آزاد

56,800

قیمت پایانی بازار آزاد

 

45,075

(ریال)

تزریقی2200J

قیمت اولیه  بازار آزاد

57,000

قیمت پایانی بازار آزاد

 

92,677

(ریال)

ABS0150

قیمت اولیه  بازار آزاد

102,000

قیمت پایانی بازار آزاد

 

 

 

 

 

 

امیرکبیر64120

(ریال)

EX3

قیمت اولیه  بازار آزاد

87,000

شازند  59966

قیمت پایانی بازار آزاد

 

51,851

(ریال)

F7000

قیمت اولیه  بازار آزاد

74,000

قیمت پایانی بازار آزاد

 

51,851

(ریال)

EX5

قیمت اولیه  بازار آزاد

72,000

قیمت پایانی بازار آزاد

 

51,720

(ریال)

BLبادی3

قیمت اولیه  بازار آزاد

95,000

قیمت پایانی بازار آزاد

 

51,720

(ریال)

بادی0035

قیمت اولیه  بازار آزاد

95,000

قیمت پایانی بازار آزاد

 

62,590

(ریال)

PET821

قیمت اولیه  بازار آزاد

115,000

قیمت پایانی بازار آزاد

 

37,125

(ریال)

بندر امام PVC6558

قیمت اولیه  بازار آزاد

50,000

قیمت پایانی بازار آزاد

 

37,125

(ریال)

غدیر  PVC6558 

قیمت اولیه  بازار آزاد

49,000

قیمت پایانی بازار آزاد

 

 

(ریال)

EPS200

قیمت اولیه  بازار آزاد

81,500

قیمت پایانی بازار آزاد

 

52,083

(ریال)

PPZ30S

قیمت اولیه  بازار آزاد

77,000

قیمت پایانی بازار آزاد

 

52,083

(ریال)

PPC30S

قیمت اولیه  بازار آزاد

72,000

قیمت پایانی بازار آزاد

 

45,057

(ریال)

تزریقی5620

قیمت اولیه  بازار آزاد

68,500

قیمت پایانی بازار آزاد

 

52,083

(ریال)

PP510L

قیمت اولیه  بازار آزاد

71,700

قیمت پایانی بازار آزاد

 

ZKF02

EPSوارداتی

قیمت اولیه  بازار آزاد

81,000

قیمت پایانی بازار آزاد

 

57,763

(ریال)

PP440L

قیمت اولیه  بازار آزاد

74,400

قیمت پایانی بازار آزاد

 

57,763

(ریال)

EP548R

قیمت اولیه  بازار آزاد

74,200

قیمت پایانی بازار آزاد

 

52,083

(ریال)

RG1101XXR

قیمت اولیه  بازار آزاد

76,300

قیمت پایانی بازار آزاد