06 ارديبهشت 1398
RSS Yahoo Delicious
یکشنبه, 20 خرداد 1397 ساعت 17:33

قیمت مواد اولیه 96/03/20

قیمت پایه پتروشیمی     مورخ 97/03/06     نرخ دلار 42000

 

 

97/03/19

97/03/20

دلار بازار آزاد

42,000

42,000

دلار مرکز مبادلات

42,110

42,110

SBR1712

قیمت پایه   65165

72,500

72,500

SBR1502

قیمت پایه  71796

79,500

79,500

 

(ریال)

EPS300

قیمت اولیه  بازار آزاد

83,500

83,500

قیمت پایانی بازار آزاد

83,500

 

47,084

(ریال)

3840دورانی-UA

قیمت اولیه  بازار آزاد

87,000

78,000

قیمت پایانی بازار آزاد

87,000

 

48,359

(ریال)

فیلم02420

قیمت اولیه  بازار آزاد

60,000

60,200

قیمت پایانی بازار آزاد

60,200

 

48,359

(ریال)

فیلم0190

قیمت اولیه  بازار آزاد

60,000

60,400

قیمت پایانی بازار آزاد

60,400

 

48,359

(ریال)

فیلم0200

قیمت اولیه  بازار آزاد

62,000

61,200

قیمت پایانی بازار آزاد

61,200

 

48,359

####

فیلم075

قیمت اولیه  بازار آزاد

63,000

62,300

قیمت پایانی بازار آزاد

62,300

 

شازند 46312

(ریال)

LL209AA

قیمت اولیه  بازار آزاد

62,500

62,500

امیرکبیر46312

قیمت پایانی بازار آزاد

62,500

 

48,359

(ریال)

فیلم2102

قیمت اولیه  بازار آزاد

60,000

60,700

قیمت پایانی بازار آزاد

60,700

 

53,147

(ریال)

فیلم2100

قیمت اولیه  بازار آزاد

63,000

63,200

قیمت پایانی بازار آزاد

63,200

 

 

(ریال)

کریستال1540

قیمت اولیه  بازار آزاد

74,500

74,500

قیمت پایانی بازار آزاد

74,500

 

69,235

(ریال)

هایمپک 7240

قیمت اولیه  بازار آزاد

90,000

90,500

قیمت پایانی بازار آزاد

90,500

 

45,075

(ریال)

تزریقی52518

قیمت اولیه  بازار آزاد

59,200

59,200

قیمت پایانی بازار آزاد

59,200

 

45,075

(ریال)

تزریقیI3

قیمت اولیه  بازار آزاد

66,500

66,500

قیمت پایانی بازار آزاد

66,500

 

45,075

(ریال)

تزریقیHI500

قیمت اولیه  بازار آزاد

56,800

56,800

قیمت پایانی بازار آزاد

56,800

 

45,075

(ریال)

تزریقی2200J

قیمت اولیه  بازار آزاد

57,000

57,000

قیمت پایانی بازار آزاد

57,000

 

92,677

(ریال)

ABS0150

قیمت اولیه  بازار آزاد

102,000

102,000

قیمت پایانی بازار آزاد

102,000

 

 

 

 

 

 

 

امیرکبیر64120

(ریال)

EX3

قیمت اولیه  بازار آزاد

87,000

87,000

شازند  59966

قیمت پایانی بازار آزاد

87,000

 

51,851

(ریال)

F7000

قیمت اولیه  بازار آزاد

74,000

73,000

قیمت پایانی بازار آزاد

73,000

 

51,851

(ریال)

EX5

قیمت اولیه  بازار آزاد

72,000

71,500

قیمت پایانی بازار آزاد

71,500

 

51,720

(ریال)

BLبادی3

قیمت اولیه  بازار آزاد

95,000

94,000

قیمت پایانی بازار آزاد

94,000

 

51,720

(ریال)

بادی0035

قیمت اولیه  بازار آزاد

95,000

94,000

قیمت پایانی بازار آزاد

94,000

 

62,590

(ریال)

PET821

قیمت اولیه  بازار آزاد

115,000

113,000

قیمت پایانی بازار آزاد

113,000

 

37,125

(ریال)

بندر امام PVC6558

قیمت اولیه  بازار آزاد

50,000

50,000

قیمت پایانی بازار آزاد

50,000

 

37,125

(ریال)

غدیر  PVC6558 

قیمت اولیه  بازار آزاد

49,000

49,000

قیمت پایانی بازار آزاد

49,000

 

 

(ریال)

EPS200

قیمت اولیه  بازار آزاد

81,500

81,500

قیمت پایانی بازار آزاد

81,500

 

52,083

(ریال)

PPZ30S

قیمت اولیه  بازار آزاد

77,000

76,000

قیمت پایانی بازار آزاد

76,000

 

52,083

(ریال)

PPC30S

قیمت اولیه  بازار آزاد

72,000

72,000

قیمت پایانی بازار آزاد

72,000

 

45,057

(ریال)

تزریقی5620

قیمت اولیه  بازار آزاد

68,500

68,000

قیمت پایانی بازار آزاد

68,000

 

52,083

(ریال)

PP510L

قیمت اولیه  بازار آزاد

71,700

71,700

قیمت پایانی بازار آزاد

71,700

 

ZKF02

EPSوارداتی

قیمت اولیه  بازار آزاد

81,000

81,000

قیمت پایانی بازار آزاد

81,000

 

57,763

(ریال)

PP440L

قیمت اولیه  بازار آزاد

74,400

74,200

قیمت پایانی بازار آزاد

74,200

 

57,763

(ریال)

EP548R

قیمت اولیه  بازار آزاد

74,200

74,000

قیمت پایانی بازار آزاد

74,000

 

52,083

(ریال)

RG1101XXR

قیمت اولیه  بازار آزاد

76,300

75,300

قیمت پایانی بازار آزاد

75,300