29 خرداد 1398
RSS Yahoo Delicious
سه شنبه, 22 خرداد 1397 ساعت 16:15

قیمت مواد اولیه 97/03/22

قیمت پایه پتروشیمی     مورخ 97/03/20     نرخ دلار 42183

 

 

97/03/20

97/03/21

97/03/22

دلار بازار آزاد

42.183

42.000

42.000

دلار مرکز مبادلات

42.183

42.110

42.110

SBR1712

قیمت پایه  68854

76.500

76.500

76.500

SBR1502

قیمت پایه  75497

83.500

83.500

83.500

 

(ریال)

EPS300

قیمت اولیه  بازار آزاد

 

92.000

92.000

قیمت پایانی بازار آزاد

92.000

92.000

92.000

47.630

(ریال)

3840دورانی-UA

قیمت اولیه  بازار آزاد

 

78.000

78.000

قیمت پایانی بازار آزاد

78.000

78.000

78.000

48.089

(ریال)

فیلم02420

قیمت اولیه  بازار آزاد

 

61.200

62.200

قیمت پایانی بازار آزاد

61.200

62.200

62.200

48.089

(ریال)

فیلم0190

قیمت اولیه  بازار آزاد

 

61.400

61.400

قیمت پایانی بازار آزاد

61.400

61.400

61.400

48.089

(ریال)

فیلم0200

قیمت اولیه  بازار آزاد

 

62.500

63.200

قیمت پایانی بازار آزاد

62.500

63.000

63.200

48.089

###

فیلم075

قیمت اولیه  بازار آزاد

 

64.500

65.200

قیمت پایانی بازار آزاد

64.500

65.000

65.200

شازند 45805

(ریال)

LL209AA

قیمت اولیه  بازار آزاد

 

62.000

63.000

امیرکبیر45805

قیمت پایانی بازار آزاد

62.000

62.800

63.000

48.089

(ریال)

فیلم2102

قیمت اولیه  بازار آزاد

 

61.000

62.500

قیمت پایانی بازار آزاد

61.000

62.500

62.500

52.850

(ریال)

فیلم2100

قیمت اولیه  بازار آزاد

 

66.000

66.000

قیمت پایانی بازار آزاد

66.000

66.000

66.000

 

(ریال)

کریستال1540

قیمت اولیه  بازار آزاد

 

77.000

77.000

قیمت پایانی بازار آزاد

77.000

77.000

77.000

71.954

(ریال)

هایمپک 7240

قیمت اولیه  بازار آزاد

 

91.500

99.000

قیمت پایانی بازار آزاد

91.500

91.500

99.000

45.599

(ریال)

تزریقی52518

قیمت اولیه  بازار آزاد

 

61.000

61.000

قیمت پایانی بازار آزاد

61.000

61.000

61.000

45.599

(ریال)

تزریقیI3

قیمت اولیه  بازار آزاد

 

66.500

66.500

قیمت پایانی بازار آزاد

68.000

66.500

66.500

45.599

(ریال)

تزریقیHI500

قیمت اولیه  بازار آزاد

 

56.800

56.500

قیمت پایانی بازار آزاد

57.500

56.800

56.500

45.599

(ریال)

تزریقی2200J

قیمت اولیه  بازار آزاد

 

57.000

56.800

قیمت پایانی بازار آزاد

57.700

57.000

56.800

94.221

(ریال)

ABS0150

قیمت اولیه  بازار آزاد

 

102.000

103.000

قیمت پایانی بازار آزاد

102.000

103.000

103.000

 

 

 

 

 

 

 

امیرکبیر63660

(ریال)

EX3

قیمت اولیه  بازار آزاد

 

87.000

87.500

شازند  59524

قیمت پایانی بازار آزاد

87.000

87.500

87.500

52.204

(ریال)

F7000

قیمت اولیه  بازار آزاد

 

73.000

73.000

قیمت پایانی بازار آزاد

73.000

73.000

73.000

52.204

(ریال)

EX5

قیمت اولیه  بازار آزاد

 

71.500

72.000

قیمت پایانی بازار آزاد

71.500

71.500

72.000

51.870

(ریال)

BLبادی3

قیمت اولیه  بازار آزاد

 

94.000

94.000

قیمت پایانی بازار آزاد

94.000

94.000

94.000

51.870

(ریال)

بادی0035

قیمت اولیه  بازار آزاد

 

105.000

110.000

قیمت پایانی بازار آزاد

105.000

110.000

110.000

62.676

(ریال)

PET821

قیمت اولیه  بازار آزاد

 

100.000

100.000

قیمت پایانی بازار آزاد

100.000

100.000

100.000

37.128

(ریال)

بندر امام PVC6558

قیمت اولیه  بازار آزاد

 

50.000

50.000

قیمت پایانی بازار آزاد

50.000

50.000

50.000

37.128

(ریال)

غدیر  PVC6558 

قیمت اولیه  بازار آزاد

 

49.000

49.000

قیمت پایانی بازار آزاد

49.000

49.000

49.000

 

(ریال)

EPS200

قیمت اولیه  بازار آزاد

 

88.000

88.000

قیمت پایانی بازار آزاد

88.000

88.000

88.000

52.099

(ریال)

PPZ30S

قیمت اولیه  بازار آزاد

 

80.000

80.000

قیمت پایانی بازار آزاد

80.000

80.000

80.000

52.099

(ریال)

PPC30S

قیمت اولیه  بازار آزاد

 

73.500

73.500

قیمت پایانی بازار آزاد

73.500

73.500

73.500

45.592

(ریال)

تزریقی5620

قیمت اولیه  بازار آزاد

 

69.000

69.000

قیمت پایانی بازار آزاد

69.000

69.000

69.000

45.592

(ریال)

PP510L

قیمت اولیه  بازار آزاد

 

73.200

73.200

قیمت پایانی بازار آزاد

73.200

73.200

73.200

ZKF02

EPSوارداتی

قیمت اولیه  بازار آزاد

 

86.000

86.000

قیمت پایانی بازار آزاد

86.000

86.000

86.000

57.789

(ریال)

PP440L

قیمت اولیه  بازار آزاد

 

74.700

75.200

قیمت پایانی بازار آزاد

74.700

75.200

75.200

57.789

(ریال)

EP548R

قیمت اولیه  بازار آزاد

 

74.500

75.000

قیمت پایانی بازار آزاد

74.500

75.000

75.000

45.592

(ریال)

RG1101XXR

قیمت اولیه  بازار آزاد

 

79.200

79.200

قیمت پایانی بازار آزاد

79.200

79.200

79.200