06 ارديبهشت 1398
RSS Yahoo Delicious
چهارشنبه, 23 خرداد 1397 ساعت 12:37

قیمت مواد اولیه97/03/23

 

 

97/03/20

97/03/21

97/03/22

97/03/23

دلار بازار آزاد

42.183

42.000

42.000

42.000

دلار مرکز مبادلات

42.183

42.110

42.110

42.110

SBR1712

قیمت پایه  68854

76.500

76.500

76.500

76.500

SBR1502

قیمت پایه  75497

83.500

83.500

83.500

83.700

EPS300

قیمت اولیه  بازار آزاد

 

92.000

92.000

92.000

قیمت پایانی بازار آزاد

92.000

92.000

92.000

 

3840دورانی-UA

قیمت اولیه  بازار آزاد

 

78.000

78.000

78.000

قیمت پایانی بازار آزاد

78.000

78.000

78.000

 

فیلم02420

قیمت اولیه  بازار آزاد

 

61.200

62.200

62.200

قیمت پایانی بازار آزاد

61.200

62.200

62.200

 

فیلم0190

قیمت اولیه  بازار آزاد

 

61.400

61.400

61.400

قیمت پایانی بازار آزاد

61.400

61.400

61.400

 

فیلم0200

قیمت اولیه  بازار آزاد

 

62.500

63.200

63.200

قیمت پایانی بازار آزاد

62.500

63.000

63.200

 

فیلم075

قیمت اولیه  بازار آزاد

 

64.500

65.200

65.200

قیمت پایانی بازار آزاد

64.500

65.000

65.200

 

LL209AA

قیمت اولیه  بازار آزاد

 

62.000

63.000

63.000

قیمت پایانی بازار آزاد

62.000

62.800

63.000

 

فیلم2102

قیمت اولیه  بازار آزاد

 

61.000

62.500

62.500

قیمت پایانی بازار آزاد

61.000

62.500

62.500

 

فیلم2100

قیمت اولیه  بازار آزاد

 

66.000

66.000

66.000

قیمت پایانی بازار آزاد

66.000

66.000

66.000

 

کریستال1540

قیمت اولیه  بازار آزاد

 

77.000

77.000

77.000

قیمت پایانی بازار آزاد

77.000

77.000

77.000

 

هایمپک 7240

قیمت اولیه  بازار آزاد

 

91.500

99.000

99.000

قیمت پایانی بازار آزاد

91.500

91.500

99.000

 

تزریقی52518

قیمت اولیه  بازار آزاد

 

61.000

61.000

61.000

قیمت پایانی بازار آزاد

61.000

61.000

61.000

 

تزریقیI3

قیمت اولیه  بازار آزاد

 

66.500

66.500

66.500

قیمت پایانی بازار آزاد

68.000

66.500

66.500

 

تزریقیHI500

قیمت اولیه  بازار آزاد

 

56.800

56.500

56.500

قیمت پایانی بازار آزاد

57.500

56.800

56.500

 

تزریقی2200J

قیمت اولیه  بازار آزاد

 

57.000

56.800

56.800

قیمت پایانی بازار آزاد

57.700

57.000

56.800

 

ABS0150

قیمت اولیه  بازار آزاد

 

102.000

103.000

103.000

قیمت پایانی بازار آزاد

102.000

103.000

103.000

 

 

 

 

 

 

 

EX3

قیمت اولیه  بازار آزاد

 

87.000

87.500

87.500

قیمت پایانی بازار آزاد

87.000

87.500

87.500

 

F7000

قیمت اولیه  بازار آزاد

 

73.000

73.000

73.000

قیمت پایانی بازار آزاد

73.000

73.000

73.000

 

EX5

قیمت اولیه  بازار آزاد

 

71.500

72.000

72.000

قیمت پایانی بازار آزاد

71.500

71.500

72.000

 

BLبادی3

قیمت اولیه  بازار آزاد

 

94.000

94.000

94.000

قیمت پایانی بازار آزاد

94.000

94.000

94.000

 

بادی0035

قیمت اولیه  بازار آزاد

 

105.000

110.000

110.000

قیمت پایانی بازار آزاد

105.000

110.000

110.000

 

PET821

قیمت اولیه  بازار آزاد

 

100.000

100.000

100.000

قیمت پایانی بازار آزاد

100.000

100.000

100.000

 

بندر امام PVC6558

قیمت اولیه  بازار آزاد

 

50.000

50.000

50.000

قیمت پایانی بازار آزاد

50.000

50.000

50.000

 

غدیر  PVC6558 

قیمت اولیه  بازار آزاد

 

49.000

49.000

49.000

قیمت پایانی بازار آزاد

49.000

49.000

49.000

 

EPS200

قیمت اولیه  بازار آزاد

 

88.000

88.000

88.000

قیمت پایانی بازار آزاد

88.000

88.000

88.000

 

PPZ30S

قیمت اولیه  بازار آزاد

 

80.000

80.000

80.000

قیمت پایانی بازار آزاد

80.000

80.000

80.000

 

PPC30S

قیمت اولیه  بازار آزاد

 

73.500

73.500

73.500

قیمت پایانی بازار آزاد

73.500

73.500

73.500

 

تزریقی5620

قیمت اولیه  بازار آزاد

 

69.000

69.000

69.000

قیمت پایانی بازار آزاد

69.000

69.000

69.000

 

PP510L

قیمت اولیه  بازار آزاد

 

73.200

73.200

73.200

قیمت پایانی بازار آزاد

73.200

73.200

73.200

 

EPSوارداتی

قیمت اولیه  بازار آزاد

 

86.000

86.000

86.000

قیمت پایانی بازار آزاد

86.000

86.000

86.000

 

PP440L

قیمت اولیه  بازار آزاد

 

74.700

75.200

75.200

قیمت پایانی بازار آزاد

74.700

75.200

75.200

 

EP548R

قیمت اولیه  بازار آزاد

 

74.500

75.000

75.000

قیمت پایانی بازار آزاد

74.500

75.000

75.000

 

RG1101XXR

قیمت اولیه  بازار آزاد

 

79.200

79.200

79.200

قیمت پایانی بازار آزاد

79.200

79.200

79.200