03 شهریور 1398
RSS Yahoo Delicious
دوشنبه, 28 خرداد 1397 ساعت 11:31

قیمت مواد اولیه97/03/28

قیمت پایه پتروشیمی     مورخ 97/03/20     نرخ دلار 42183

 

 

97/03/28

دلار بازار آزاد

42,183

دلار مرکز مبادلات

42,183

SBR1712

قیمت پایه  68854

46,500

SBR1502

قیمت پایه  75497

83,700

 

(ریال)

EPS300

قیمت اولیه  بازار آزاد

92,000

قیمت پایانی بازار آزاد

 

47,630

(ریال)

3840دورانی-UA

قیمت اولیه  بازار آزاد

80,000

قیمت پایانی بازار آزاد

 

48,089

(ریال)

فیلم02420

قیمت اولیه  بازار آزاد

64,000

قیمت پایانی بازار آزاد

 

48,089

(ریال)

فیلم0190

قیمت اولیه  بازار آزاد

65,000

قیمت پایانی بازار آزاد

 

48,089

(ریال)

فیلم0200

قیمت اولیه  بازار آزاد

67,000

قیمت پایانی بازار آزاد

 

48,089

####

فیلم075

قیمت اولیه  بازار آزاد

69,200

قیمت پایانی بازار آزاد

 

شازند 45805

(ریال)

LL209AA

قیمت اولیه  بازار آزاد

63,500

امیرکبیر45805

قیمت پایانی بازار آزاد

 

48,089

(ریال)

فیلم2102

قیمت اولیه  بازار آزاد

64,900

قیمت پایانی بازار آزاد

 

52,850

(ریال)

فیلم2100

قیمت اولیه  بازار آزاد

70,000

قیمت پایانی بازار آزاد

 

68,000

(ریال)

کریستال1540

قیمت اولیه  بازار آزاد

79,000

قیمت پایانی بازار آزاد

 

71,954

(ریال)

هایمپک 7240

قیمت اولیه  بازار آزاد

99,500

قیمت پایانی بازار آزاد

 

45,599

(ریال)

تزریقی52518

قیمت اولیه  بازار آزاد

65,000

قیمت پایانی بازار آزاد

 

45,599

(ریال)

تزریقیI3

قیمت اولیه  بازار آزاد

70,000

قیمت پایانی بازار آزاد

 

45,599

(ریال)

تزریقیHI500

قیمت اولیه  بازار آزاد

63,000

قیمت پایانی بازار آزاد

 

45,599

(ریال)

تزریقی2200J

قیمت اولیه  بازار آزاد

63,300

قیمت پایانی بازار آزاد

 

94,221

(ریال)

ABS0150

قیمت اولیه  بازار آزاد

103,000

قیمت پایانی بازار آزاد

 

 

 

 

 

 

امیرکبیر63660

(ریال)

EX3

قیمت اولیه  بازار آزاد

88,500

شازند  59524

قیمت پایانی بازار آزاد

 

52,204

(ریال)

F7000

قیمت اولیه  بازار آزاد

75,000

قیمت پایانی بازار آزاد

 

52,204

(ریال)

EX5

قیمت اولیه  بازار آزاد

74,500

قیمت پایانی بازار آزاد

 

51,870

(ریال)

BLبادی3

قیمت اولیه  بازار آزاد

95,000

قیمت پایانی بازار آزاد

 

51,870

(ریال)

بادی0035

قیمت اولیه  بازار آزاد

125,000

قیمت پایانی بازار آزاد

 

62,676

(ریال)

PET821

قیمت اولیه  بازار آزاد

102,000

قیمت پایانی بازار آزاد

 

37,128

(ریال)

بندر امام PVC6558

قیمت اولیه  بازار آزاد

49,000

قیمت پایانی بازار آزاد

 

37,128

(ریال)

غدیر  PVC6558 

قیمت اولیه  بازار آزاد

48,000

قیمت پایانی بازار آزاد

 

 

(ریال)

EPS200

قیمت اولیه  بازار آزاد

88,000

قیمت پایانی بازار آزاد

 

52,099

(ریال)

PPZ30S

قیمت اولیه  بازار آزاد

88,000

قیمت پایانی بازار آزاد

 

52,099

(ریال)

PPC30S

قیمت اولیه  بازار آزاد

76,500

قیمت پایانی بازار آزاد

 

45,592

(ریال)

تزریقی5620

قیمت اولیه  بازار آزاد

73,000

قیمت پایانی بازار آزاد

 

45,592

(ریال)

PP510L

قیمت اولیه  بازار آزاد

76,000

قیمت پایانی بازار آزاد

 

ZKF02

EPSوارداتی

قیمت اولیه  بازار آزاد

86,000

قیمت پایانی بازار آزاد

 

57,789

(ریال)

PP440L

قیمت اولیه  بازار آزاد

80,200

قیمت پایانی بازار آزاد

 

57,789

(ریال)

EP548R

قیمت اولیه  بازار آزاد

80,000

قیمت پایانی بازار آزاد

 

45,592

(ریال)

RG1101XXR

قیمت اولیه  بازار آزاد

87,200

قیمت پایانی بازار آزاد